Napsat e-mail Tisk

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Název akce:
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Datum konání:
09.03.2011 - 11.03.2011 
Pořádá:
Česká společnost stavebních koordinátorů

Popis

Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI
ve spolupráci s
ČSSI, ČKAIT a SMBD
Vás srdečně zvou na přípravný kreditní vzdělávací program celoživotního vzdělávání

K o o r d i n á t o r
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.
který se uskuteční
ve dnech 9. až 11. 3. 2011
v zasedací místnosti Sdružením bytových družstev a společenství vlastníků ČR, o.s., Těšnov 5, Praha 1, 2.patro
Vzdělávací program začíná výuku dne 9.3.2011 v 9:00 hodin a končí odbornou rozpravou, testem a vydáním Osvědčení dne 11.3.2011 cca v 16:00 hodin.

Vzdělávací program je určen především členům České společnosti stavebních koordinátorů, Českého svazu stavebních inženýrů a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, autorizovaným osobám a dalším zájemcům, působícím jako účastníci výstavby v činnostech zajišťujících bezpečnost práce ve stavebnictví, ale i jako projektanti, investoři a zhotovitelé staveb. Cílem je prohloubení znalostí a seznámení se s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů (nařízení vlády č. 591 a 592/2006 Sb.) ke konkrétní realizaci institutu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v České republice.

Absolvent programu získává Osvědčení
České společnosti stavebních koordinátorů o absolvování vzdělávacího programu, prokazující, že byl proškolen v základních okruzích pro činnosti koordinátora BOZP tak, aby mohl úspěšně absolvovat zkoušku odborné způsobilosti u organizace akreditované MPSV pro provádění zkoušek odborné způsobilosti koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Účastníci budou vybaveni tištěnými podkladovými a studijními materiály, metodickou příručkou pro zpracování plánu BOZP se vzorem (výkresem) © a CD diskem s rozsahem požadavků pro ověření znalostí obecně závazných předpisů pro odbornou způsobilost koordinátora tj. všemi souvisejícími zákony, vyhláškami a nařízeními v plném znění.

Obsah vzdělávacího programu :

 1. Základní stavebně odborné znalosti a zkušenosti v oblasti výstavby a stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora
 2. Základní znalosti a zkušenosti v oboru bezpečnosti práce ve stavebnictví potřebné pro výkon činnosti koordinátora
 3. Koordinační znalosti a zkušenosti, působnost, povinnosti, instrumenty, práva a pravomoci koordinátora BOZP ve stavebnictví


Členění (Plán studia) :

 • Základní legislativní předpisy upravující bezpečnost práce ve stavebnictví
 • v České republice a v zemích Evropské Unie
 • Směrnice Rady č. 92/57/EHS, deklarace Evropského summitu BOZP
 • Obsahový výklad ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů
 • Zákoník práce, nový stavební zákon a charakteristiky rizik ve stavebnictví v platných českých vyhláškách, nařízeních vlády, normách a dalších závazných ustanoveních
 • Účastníci výstavby a koordinace bezpečnosti práce – stavebník, projektant, zhotovitel stavby, zaměstnavatel, koordinátor - vč. výkladu pojmů a názvosloví
 • Povinnosti koordinátora ve fázi přípravy a projektování stavby
 • Povinnosti koordinátora ve fázi realizace stavby
 • Dokument Oznámení o zahájení prací
 • Dokument Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho praktické zpracování koordinátorem
 • Jmenování, zajištění a odborná způsobilost koordinátora BOZP
 • Odpovědnost, práva, povinnosti, pojištění a honorář koordinátora
 • Doporučená literatura a software
 • Písemný test a odborná rozprava – příprava na zkoušku odborné způsobilosti.

 

Odborný garanti a lektoři :
Dr. Ing. Vladimír Sklenář, CSc, předseda ČSSK
Ing. Vladimír Havlena, místopředseda ČSSK

Vybraný studijní materiál (CD) :

 • Zákon č. 309/2006 Sb., NV č. 591 a 592/2006 Sb., zákon č. 262/2006 Sb., zákon č.183/2006 Sb., zákon č. 251/2005 Sb., vyhl.č. 499/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb., NV č. 101/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., NV č. 361/2007 Sb., zásady organizace výstavby, přehled předpisů BOZP ve stavebnictví


Organizační informace a podmínky účasti a přihlášku najdete na http://www.cssk.cz/

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky