Stavební kniha 2011 – Městské inženýrství

Stavební kniha 2011 – Městské inženýrství  Národní stavební centrum, Brno, areál brněnského výstaviště, (mezi branami 9 a 10), Bauerova 10  11-04-2011  Jan Caha

Stavební kniha 2011 – Městské inženýrstvíČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydala tradičně u příležitosti Stavebního veletrhu 2011 v Brně Stavební knihu 2011, věnovanou tentokrát oboru městského inženýrství. 


Tento obor je už od vydání autorizačního zákona (zákon č. 360/1992 Sb.) jedním z oborů inženýrské autorizace, ale ve veřejnosti je dosud málo znám. Jedním z cílů vydání stavební knihy je rozšířit povědomí odborné stavební veřejnosti o obsahu a významu městského inženýrství.
IMG_0637_Kuta
Proto Stavební kniha 2011 obsahuje, kromě tradiční obsáhlé informace o hospodářské situaci českého stavebn

ictví v roce 2010, zejména charakteristiku oboru městského inženýrství jako nástroje koncepce a koordinace řešení technického vybavení měst a území, dále informaci o studijním oboru Městské stavitelství a inženýrství, který je doosud akreditován ve všech stupních studia (bakalářském, magisterském a doktorském) jen na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. 

Stavební kniha se dále věnuje zásadám urbánní politiky a její souvislosti s městským inženýrstvím i zaměření každoročních mezinárodních konferencí „Městské inženýrství“ v Karlových Varech. Dalšími tématy Stavební knihy 2011 jsou např. zeleň v městském prostředí, bezbariérové trasy v území, hospodaření se srážkovou vodou, bezvýkopové technologie ve prospěch městského inženýrství, ale také facility management na úseku technické infrastruktury a nástroje k prodloužení užitku technické infrastruktury. Doplňková, ale nikoli nevýznamná témata se věnují mobiliáři a prvkům městského prostoru, informačním systémům ve městech jako nástroji koordinace výstavby ve městech a zajímavým příspěvkem je i příspěvek věnovaný použití georadaru v městském inženýrství. 

Ve stručném informativním článku o 165 stránkové publikaci Stavební knihy 2011 nelze podrobně pojednat o principech a postupech městského inženýrství jako oboru. Snad přece obor městského inženýrství více přiblíží některé výňatky z úvodu Stavební knihy od Ing. Pavla Křečka, předsedy ČKAIT: … městský inženýr musí hledat cesty, jak zmenšit negativní vlivy urbanizace na život lidstva. Zní to pateticky, ale je tomu tak.

IMG_0628_Kuda_Mstsk_inenrkaNávrhy městského inženýra ovlivňují nejen investiční náklady, ale i provozní náklady, možnost budoucích oprav, reagování na změny urbanizovaných území, na snižování nároků na zdroje. Musíme hovořit nejenom o návrhové stránce úlohy městského inženýra, ale i o činnosti městského inženýra v oblasti řídící – ve státní správě a při realizaci staveb. Z povahy oboru městského inženýrství vyplývá, že praktické uplatňování městského inženýrství jako víceoborové disciplíny vyžaduje trvalou součinnost mnoha institucí, orgánů a oborů činnosti, které se podílejí na fungování a rozvoji měst a obcí i regionů. 

Koho zajímají širší souvislosti v průběhu výstavby jak při projektování, tak při realizaci a provozu jednotlivých staveb ve městech a urbanizované krajině, ten by si Stavební knihu 2011 neměl nechat ujít. 

Publikace je k zakoupení je ve všech OK ČKAIT i v prodejně IC ČKAIT Sokolská 15, Praha 2. 

doc. Ing. František Kuda, CSc., 
předseda OS Městského inženýrství ČSSI 
vedoucí Katedry městského inženýrství FAST VŠB – TU Ostrava

  • Foto horní -  z prezentace knihy na Ouvertuře Stavebních veletrhů Brno, Publikaci představili prof. Kuta (s mikrofonem) a doc. Kuda (2.zleva)
  • Foto spodní – z prezentace knihy na Ouvertuře Stavebních veletrhů Brno, S mikrofonem – autor článku

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky