Aktuality ČSSI

25. ROČNÍK!

Grand prix architektů – národní cena za architekturu slaví 25. výročí

Slavnostní vyhlášení 25. ročníku Grand prix architektů proběhne dne 1.10. 2018

v prostorách Španělského sálu na Pražském hradě při slavnostním večeru

Pocta československé architektury u příležitosti 100 let československé architektury.

 

Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou čeští i zahraniční architekti,

projektanti a výtvarníci. Podmínkou je, že dílo je realizováno na území České republiky.

Práce posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota.

 

 

Nové volební období

Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů 2017

2017-11-25_11.43.47Sjezd ČSSI se konal 25. listopadu 2017 v Národním technickém muzeu v Praze. Letos byl sjezdem volebním a řídil jej viceprezident doc. Ing. František Kuda, CSc. Zvolení delegáti z oblastních poboček a z odborných společností z celé republiky se sešli, aby zhodnotili činnost svazu za uplynulé volební období od minulého volebního setkání, které se konalo 8. listopadu 2014, aby zvolili svého nového prezidenta a nové členy exekutivy a aby stanovili hlavní směry svého působení ve stavební odborné společnosti.

V současné době má ČSSI celkem deset oblastních poboček a devět odborných společností, svaz řídí prezidium, které se skládá ze členů exekutivy, předsedů oblastních poboček a odborných společností. Výkonným orgánem je exekutiva v čele s prezidentem svazu.

 

Podmínky 4. ročníku soutěže

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017

Soutež je vypsána na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů a projektantů.

DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

I PRO ÚSPEŠNOU TVORBU VEREJNÉHO PROSTORU.

Soutež je určena pro:

1. Urbanistické projekty připravované pro území České republiky
bez ohledu na státní príslušnost projektanta a zadavatele dokumentace.

2. Do souteže mohou být přihlášeny územne plánovací dokumentace
krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované
jako podklad pro změny územních plánu, nebo stavební projekty
v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo
navrhující rešení veřejného prostranství, a projekty zahrnující prvky Smart cities.

3. Jako soutežní návrhy mohou být podány:

a) Návrhy realizované, to znamená již vydané územní plány
a regulační plány nebo územní studie zapsané do evidence
územne plánovací činnosti, studie, které se staly podkladem pro
realizované změny územního plánu nebo vydaná územní rozhodnutí,
k vydání nebo zapsání musí dojít nejpozdeji do 30. června roku 2017.

b) Návrhy v ukončené fázi práce, to znamená, územní plány
a regulační plány ve fázi ukončeného návrhu, nebo územní studie
odevzdané a dosud do evidence územně plánovací činnosti nezapsané,
nebo studie podané s žádostí o změnu územně plánovací
dokumentace nebo s žádostí o územní rozhodnutí, predložené na
stavební úřad nejpozději do 30. června roku 2017.

 

Cesta k zjednodušení stavební legislativy

Stavební legislativa a Stavebnictví 4.0

Na základě iniciativy SIA ČR - Rady výstavby, vydala vláda ČR dne 2. Listopadu 2016 Usnesení č. 958, kde určila MPO gestorem pro zavádění BIM a uložila do 31. července 2017 zpracovat koncepci zavádění BIM v České republice, jako jednu z podmínek pro stavebnictví 4.0. Na podporu tohoto pokroku formulovala SIA ČR – Rada výstavby na svém zasedání 31. října 2016: „Výzvu k zahájení systémových změn vyvolaných průmyslovou revolucí 4.0 ve stavebnictví", která obsahuje požadavky:

1. Koncentrovat roztroušenou pravomoc v oblasti řízení investic a výstavby na jeden ústřední orgán - ministerstvo pověřené územním rozvojem, stavebnictvím a nejlépe i veřejnou výstavbou včetně výstavby dopravních a inženýrských tras, v jehož čele bude stát místopředseda vlády.

2. Provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy, včetně změny kompetenčního zákona a kompetencí na úrovní krajů a obcí, při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování území regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů.

3. Prosadit úplnou elektronizaci procesu výstavby od projektové přípravy, rozpočtování, schvalování staveb, řízení výstavby a následnou správu budov a uplatnění těchto principů, zejména u veřejných stavebních zakázek zákonem. Zajistit potřebné rekvalifikace pro tento proces.

 

13. ročník soutěže ČKAIT

Cena Inženýrské Komory 2016

CKAIT_logoPosláním soutěže Cena Inženýrské Komory je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

V současné době, až do 28. února 2017, probíhá na web stránkách ČKAIT hlasování o Cenu veřejnosti, kterého se můžete zúčastnit přes tento odkaz:

http://www.ckait.cz/cena-ckait/2016

Kromě ceny hodnotitelské poroty soutěže ocenění získá i inženýrský návrh s největším počtem hlasů z internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT. Je to na Vás!

 

Otevřený dopis předsedy České geotechnické společnosti ČSSI

Reakce na diskusní pořad ČTV "Otázky Václava Moravce" ze dne 27.11.2016 - Dálnice D8

 

Vážený pane moderátore,

ve většině případů musím přiznat, že na rozhovory jste dobře připraven a proto je rád sleduji. Včerejší diskuse či otázky v technické oblasti však prokázaly, že zde je orientace podstatně složitější, než v obecnější problematice.

Prvotním problémem byli samotní pozvaní hosté, když oba si léčí své „bolístky" a v tomto duchu byly vedeny jejich reakce.

Geolog Vladimír Cajz, by logicky razítko pod to, zda by úsek dálnice mohl být 17. prosince otevřen, nedal, protože není, jak sám přiznal geotechnikem, a tak si vlastními výpočty stabilitu svahu či sedání základů nemůže ověřit. Obecně nemůže platit, že historicky sesuvné území nelze využít pro další zástavbu. To by například na Slovensku, kde těchto území je podstatně více, nemohla probíhat téměř žádná výstavba dopravní infrastruktury. Vždyť i jednoduchý případ více než 100 leté existence železniční trati, vedoucí přes území sesuvu Dobkovičky, je toho příkladem.

S podivem jsem zjistil, že bývalá pracovnice ŘSD Miloslava Pošvářová, nezná některá základní fakta. Neví, že Česká republika se v rámci přistoupení k EU současně zavázala, že v případě veřejných stavebních zakázek se musí postupovat v souladu se systémem evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, tzv. Eurokódů, v konkrétním případě dle Eurokódu 7 (ČSN EN 1997) Navrhování geotechnických konstrukcí, a nikoliv dle TP – technických podmínek, na něž v rozhovoru odkazovala.

 

Důležité rozhodnutí

PRAŽŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI OPRAVU LIBEŇSKÉHO MOSTU

libensky_most

Libeňský most přes Vltavu v Praze bude opraven a zachová svůj původní vzhled i po provedení nutné rekonstrukce.

Pražští zastupitelé podpořili jeho rekonstrukci dne 25. února 2016 v rámci jednání o petici občanů na záchranu tohoto mostu, který je největším inženýrským dílem českého kubizmu. Dílo autorů Ing. Františka Mencla a architekta Pavla Janáka bylo uvedeno do provozu v roce 1928, a od té doby na něm nebyla provedena ani jedna oprava nosné konstrukce. Most je v dezolátním stavu, město už uvažovalo o jeho zbourání a postavení nového. Schválená rekonstrukce bude jak finančně, tak časově náročná, ale Český svaz stavebních inženýrů velice podpořuje toto rozhodnutí pražských zastupitelů, jelikož o záchranu Libeňského mostu také usiluje.

Dopis prezidenta ČSSI Ing. Pavla Štěpána, odeslaný 1. února 2016 ministrovi kultury ČR Mgr. Danielu Hermanovi si můžete v celosti přečíst zde.

 

 

 

OZNAČENÍ CE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Ke stažení: Označování výrobků CE

 

Platforma Industriální stopy # 03


Platforma Industriální stopy si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník Dne památek techniky a průmyslového dědictví, které tradičně připravuje se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci Dnů evropského dědictví. 12. září budou otevřeny desítky industriálních a technických staveb v celé republice. Jejich seznam naleznete v kalendáři akcí na stránkách Industriálních stop.

 

Převzatá zpráva

TECHNICKÉ NORMY VE STAVEBNICTVÍ BEZPLATNĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ

Nejvyšší správní soud v Brně vyhověl kasační stížnosti Jakuba Michálka, pražského zastupitele za Pirátskou stranu. Pirátům vadilo, že Úřad pro normalizaci, který vydává technické normy pro živnostníky, řadu let porušuje stavební zákon, podle něhož mají být technické normy bezplatně veřejně dostupné. Rozsudek bude mít významný dopad na cca 170 tisíc podniků ve stavebnictví.

„Dnes jsme obdrželi rozsudek. Je to velký den pro dostupnost technických norem. Desítky tisíc živnostníků, kteří staví a opravují domy a byty, si už nebudou muset technické normy ve stavebnictví kupovat. Zákon výslovně vyžaduje bezplatnou dostupnost a teď to potvrdil i Nejvyšší správní soud. Piráti tak ušetřili živnostníkům miliony korun. Je jasné, že normy placené z veřejných peněz by měly být také veřejně bezplatně dostupné. Každý živnostník si teď bude moci technické normy ve stavebnictví stáhnout z Internetu." 

Závazným názorem Nejvyššího správního soudu se teď bude muset řídit Městský soud v Praze, který původně poskytnutí informací odepřel, ale také Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro technickou normalizaci, který technické normy prodává.

Projekt žaloby ve věci technických norem byl podpořen ze státního příspěvku, který Piráti dostali za volby. Jeho náklady (soudní poplatky) jsou financovány z participativního rozpočtování.

Autor zprávy: Mgr. Bc. Jakub Michálek

 

Strana 2 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky