Aktuality ČSSI

Podmínky 4. ročníku soutěže

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017

Soutež je vypsána na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů a projektantů.

DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

I PRO ÚSPEŠNOU TVORBU VEREJNÉHO PROSTORU.

Soutež je určena pro:

1. Urbanistické projekty připravované pro území České republiky
bez ohledu na státní príslušnost projektanta a zadavatele dokumentace.

2. Do souteže mohou být přihlášeny územne plánovací dokumentace
krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované
jako podklad pro změny územních plánu, nebo stavební projekty
v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo
navrhující rešení veřejného prostranství, a projekty zahrnující prvky Smart cities.

3. Jako soutežní návrhy mohou být podány:

a) Návrhy realizované, to znamená již vydané územní plány
a regulační plány nebo územní studie zapsané do evidence
územne plánovací činnosti, studie, které se staly podkladem pro
realizované změny územního plánu nebo vydaná územní rozhodnutí,
k vydání nebo zapsání musí dojít nejpozdeji do 30. června roku 2017.

b) Návrhy v ukončené fázi práce, to znamená, územní plány
a regulační plány ve fázi ukončeného návrhu, nebo územní studie
odevzdané a dosud do evidence územně plánovací činnosti nezapsané,
nebo studie podané s žádostí o změnu územně plánovací
dokumentace nebo s žádostí o územní rozhodnutí, predložené na
stavební úřad nejpozději do 30. června roku 2017.

 

Cesta k zjednodušení stavební legislativy

Stavební legislativa a Stavebnictví 4.0

Na základě iniciativy SIA ČR - Rady výstavby, vydala vláda ČR dne 2. Listopadu 2016 Usnesení č. 958, kde určila MPO gestorem pro zavádění BIM a uložila do 31. července 2017 zpracovat koncepci zavádění BIM v České republice, jako jednu z podmínek pro stavebnictví 4.0. Na podporu tohoto pokroku formulovala SIA ČR – Rada výstavby na svém zasedání 31. října 2016: „Výzvu k zahájení systémových změn vyvolaných průmyslovou revolucí 4.0 ve stavebnictví", která obsahuje požadavky:

1. Koncentrovat roztroušenou pravomoc v oblasti řízení investic a výstavby na jeden ústřední orgán - ministerstvo pověřené územním rozvojem, stavebnictvím a nejlépe i veřejnou výstavbou včetně výstavby dopravních a inženýrských tras, v jehož čele bude stát místopředseda vlády.

2. Provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy, včetně změny kompetenčního zákona a kompetencí na úrovní krajů a obcí, při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování území regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů.

3. Prosadit úplnou elektronizaci procesu výstavby od projektové přípravy, rozpočtování, schvalování staveb, řízení výstavby a následnou správu budov a uplatnění těchto principů, zejména u veřejných stavebních zakázek zákonem. Zajistit potřebné rekvalifikace pro tento proces.

 

13. ročník soutěže ČKAIT

Cena Inženýrské Komory 2016

CKAIT_logoPosláním soutěže Cena Inženýrské Komory je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

V současné době, až do 28. února 2017, probíhá na web stránkách ČKAIT hlasování o Cenu veřejnosti, kterého se můžete zúčastnit přes tento odkaz:

http://www.ckait.cz/cena-ckait/2016

Kromě ceny hodnotitelské poroty soutěže ocenění získá i inženýrský návrh s největším počtem hlasů z internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT. Je to na Vás!

 

Otevřený dopis předsedy České geotechnické společnosti ČSSI

Reakce na diskusní pořad ČTV "Otázky Václava Moravce" ze dne 27.11.2016 - Dálnice D8

 

Vážený pane moderátore,

ve většině případů musím přiznat, že na rozhovory jste dobře připraven a proto je rád sleduji. Včerejší diskuse či otázky v technické oblasti však prokázaly, že zde je orientace podstatně složitější, než v obecnější problematice.

Prvotním problémem byli samotní pozvaní hosté, když oba si léčí své „bolístky" a v tomto duchu byly vedeny jejich reakce.

Geolog Vladimír Cajz, by logicky razítko pod to, zda by úsek dálnice mohl být 17. prosince otevřen, nedal, protože není, jak sám přiznal geotechnikem, a tak si vlastními výpočty stabilitu svahu či sedání základů nemůže ověřit. Obecně nemůže platit, že historicky sesuvné území nelze využít pro další zástavbu. To by například na Slovensku, kde těchto území je podstatně více, nemohla probíhat téměř žádná výstavba dopravní infrastruktury. Vždyť i jednoduchý případ více než 100 leté existence železniční trati, vedoucí přes území sesuvu Dobkovičky, je toho příkladem.

S podivem jsem zjistil, že bývalá pracovnice ŘSD Miloslava Pošvářová, nezná některá základní fakta. Neví, že Česká republika se v rámci přistoupení k EU současně zavázala, že v případě veřejných stavebních zakázek se musí postupovat v souladu se systémem evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, tzv. Eurokódů, v konkrétním případě dle Eurokódu 7 (ČSN EN 1997) Navrhování geotechnických konstrukcí, a nikoliv dle TP – technických podmínek, na něž v rozhovoru odkazovala.

 

Důležité rozhodnutí

PRAŽŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI OPRAVU LIBEŇSKÉHO MOSTU

libensky_most

Libeňský most přes Vltavu v Praze bude opraven a zachová svůj původní vzhled i po provedení nutné rekonstrukce.

Pražští zastupitelé podpořili jeho rekonstrukci dne 25. února 2016 v rámci jednání o petici občanů na záchranu tohoto mostu, který je největším inženýrským dílem českého kubizmu. Dílo autorů Ing. Františka Mencla a architekta Pavla Janáka bylo uvedeno do provozu v roce 1928, a od té doby na něm nebyla provedena ani jedna oprava nosné konstrukce. Most je v dezolátním stavu, město už uvažovalo o jeho zbourání a postavení nového. Schválená rekonstrukce bude jak finančně, tak časově náročná, ale Český svaz stavebních inženýrů velice podpořuje toto rozhodnutí pražských zastupitelů, jelikož o záchranu Libeňského mostu také usiluje.

Dopis prezidenta ČSSI Ing. Pavla Štěpána, odeslaný 1. února 2016 ministrovi kultury ČR Mgr. Danielu Hermanovi si můžete v celosti přečíst zde.

 

 

 

OZNAČENÍ CE STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Ke stažení: Označování výrobků CE

 

Platforma Industriální stopy # 03


Platforma Industriální stopy si Vás dovoluje pozvat na 5. ročník Dne památek techniky a průmyslového dědictví, které tradičně připravuje se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska v rámci Dnů evropského dědictví. 12. září budou otevřeny desítky industriálních a technických staveb v celé republice. Jejich seznam naleznete v kalendáři akcí na stránkách Industriálních stop.

 

Převzatá zpráva

TECHNICKÉ NORMY VE STAVEBNICTVÍ BEZPLATNĚ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ

Nejvyšší správní soud v Brně vyhověl kasační stížnosti Jakuba Michálka, pražského zastupitele za Pirátskou stranu. Pirátům vadilo, že Úřad pro normalizaci, který vydává technické normy pro živnostníky, řadu let porušuje stavební zákon, podle něhož mají být technické normy bezplatně veřejně dostupné. Rozsudek bude mít významný dopad na cca 170 tisíc podniků ve stavebnictví.

„Dnes jsme obdrželi rozsudek. Je to velký den pro dostupnost technických norem. Desítky tisíc živnostníků, kteří staví a opravují domy a byty, si už nebudou muset technické normy ve stavebnictví kupovat. Zákon výslovně vyžaduje bezplatnou dostupnost a teď to potvrdil i Nejvyšší správní soud. Piráti tak ušetřili živnostníkům miliony korun. Je jasné, že normy placené z veřejných peněz by měly být také veřejně bezplatně dostupné. Každý živnostník si teď bude moci technické normy ve stavebnictví stáhnout z Internetu." 

Závazným názorem Nejvyššího správního soudu se teď bude muset řídit Městský soud v Praze, který původně poskytnutí informací odepřel, ale také Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro technickou normalizaci, který technické normy prodává.

Projekt žaloby ve věci technických norem byl podpořen ze státního příspěvku, který Piráti dostali za volby. Jeho náklady (soudní poplatky) jsou financovány z participativního rozpočtování.

Autor zprávy: Mgr. Bc. Jakub Michálek

 

O NEPÁLU (PRO NEPÁL)

aneb CO UŽ ASI NEUVIDÍTE...

Poniceny_palac_Kathmandu

Nedávné ničivé zemětřesení v Nepálu zasáhlo přes osm milionů lidí. V nejhůře postižených oblastech více než 1,4 milionu lidí naléhavě potřebuje jídlo a pomoc s provizorním zastřešením poničených domů. Do mnoha oblastí se pomoci kvůli poničené infrastruktuře nedostává. Obnovení země potrvá delší dobu...

Výbor pražské pobočky ČSSI se na podporu obětí zemětřesení rozhodl uspořádat dne 18. června 2015 od 17 hodin přednášku o cestě po Nepálu a o památkách, z nichž některé asi už nikdy nebude možno vidět.

Akce je pořádana pro členy ČSSI, ČKAIT, jejich přátele a všechny ty, kteří chtějí přispět na pomoc. Všechny zájemce srdečně zve výbor o.p. ČSSI Praha.

Na obrázku: Poničený Starý královský palác na náměstí Basantapur v Káthmándú

Autor:AP

Pozvánka na přednášku O NEPÁLU (PRO NEPÁL) v PDF formátu.


 

HISTORIE STAVITELSTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH (od roku 1865 po současnost)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

stavitelé, projektanti, architekti i investoři staveb byli a jsou významnou sílou ekonomiky státu. Naše profese produkuje trvalé hodnoty, významně ovlivňuje vzhled krajiny, obcí i měst, ovlivňuje životní prostředí, odpovídáme za vytváření zdravého prostředí, odpovídáme za bezpečnost návrhu i realizace staveb.

Bylo by nešťastné nechat zapomenout na pozitivní roli projektantů, architektů a stavitelů a nechat svou dobrou pověst nahradit nelichotivou nálepkou, jakou teď o nás radostně vytváří bulvár. Musíme se zasadit o změnu obrazu oboru!

Současnou společností je stavebnictví často vnímáno jako spolek tunelářů nebo betonářskou lobby, nenastane-li změna, bude náš obor pro mladé nezajímavý a neperspektivní. Chceme-li našim následovníkům předat nezničenou zemi a perspektivní obor, musíme se o to postarat. Zapomněli jsme ale dokonce i na své dějiny. Technická inteligence byl pojem uznávaný dokonce i za minulého režimu. Idea Českého svazu stavebních inženýrů je: buďme hrdí na profesi i na sebe, je k tomu spousta důvodů! KVALITU PROVĚŘUJE ČAS.

Při přípravě oslav 150. výročí SIA (v roce 2015) rozhodlo vedení Českého svazu stavebních inženýrů mimo jiné i o založení projektu „Paměť stavitelství“. Projekt má sloužit pro shromažďování převážně rozptýlených informací o významných stavebních firmách a projektových organizacích, které působily a působí na území bývalého „království českého“ od poloviny 19. století dodnes. Mělo by jít nejen o uchování technického i společenského odkazu zaniklých firem, ale i o připomenutí a propagaci současných společností, které významnou měrou přispívají k dobré pověstí českého stavebnictví v  tuzemském i nadnárodním významu. Nelze ani vyloučit, že reference zejména z období poslední časové etapy (po roce 1990) by zájemci mohli využívat např. i k prokazování způsobilosti v nabídkovém řízení.

Programové zajištění bylo dokončeno v prosinci 2016 a obsahuje dva bloky:

  • „Paměť firmem“ je blok členěný na časové etapy: do roku 1948, období 1948 -1989 a období po roce 1990.  Struktura informací je předepsána do formy tzv. „referenčního listu“.
  • „Paměť staveb“ je volný „blok“, určený pro vkládání dokumentů podle přání zadavatele, po projednání se správcem a případné redakční úpravě.

Na tomto míste najdete formuláře / vzory tzv. „referenčních listů" pro:

PAMĚŤ FIREM  a  PAMĚŤ STAVEB a PAMĚŤ OSOBNOSTÍ  

do kterých žádáme a vyzýváme k sepisování historie a vzpomínek našich členů.

Své příspěvky nám můžete posílat na emailovou adresu kanceláře ČSSI: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Kancelář přijme i neúplné reference jako podklad k dalšímu řízení a doplňování.

Projekt je v současné době ve stadiu ověřovacího provozu a je volně přístupný.

 

 

 

Strana 2 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky