Aktuality ČSSI

O spolupráci ČSSI s Asociací inovačního podnikání (AIP ČR)

Dne 27.11.2014 podepsali představitele ČSSI a AIP ČR, pánové Ing. Pavel Štěpán a Ing. Pavel Švejda Dohodu o pokračování

vzájemné spolupráce v roce 2015. Předmětem dohody jsou zejména společné projekty, to jest jmenovitě:

• příprava odborníků v oblasti inovačního podnikání ve stavebnictví,

• inovace v roce 2015; týden výzkumu, vývoje a inovací ČR ve dnech 1.-4.12.2015

• 20. ročník ceny Inovace 2015,

• podpora časopisu IT a TT,

• CD ROM a www.techprofil.cz - technologický profil ČR

• semináře 2015 dle kalendáře AIP ČR

• podpora programu EUREKA a EUROSTARS v ČR- příprava, realizace a hodnocení projektů,

• další zkvalitnění Systému inovačního podnikání v ČR včetně regionální inovační infrastruktury

a

• činnost sekretariátu AIP ČR s poradenstvím pro členy.

Bylo také dohodnuto, že kontaktním pracovníkem AIP ČR pro spolupráci s ČSSI zůstává paní Iveta Němečková.

Obě strany se shodly, že by bylo účelní publikovat aktuální články v časopisech Stavebnictví a Inovační podnikání a transfer technologií (IP a TT).

DSCN1150

DSCN1153

 Zprávu podává Ing. Jiří Hájek

 

Krátká zpráva

Setkání s delegací jordánských architektů a inženýrů

Dne 3. září 2014 proběhlo na fakultě architektury ČVUT v Praze setkání zástupců ČVUT a ČSSI s delegací jordánských architektů a inženýrů.

Delegaci cca 40 Jordánců vedl pan Osama Amarin, člen předsednictva Jordánské inženýrské asociace.

Úvodem přednesl pan Rasem J. Badran (architekt, kreslíř, malíř, nar. Jerusalem 1945, studia Darmstadt do 1970, spolupráce na projektu Olympijského stadiónu v Mnichově 1969 – 1972, od 1972 Ammán, práce v arabských zemích, organický urbanismus, spolupráce se Zaha Hadid - knihovna Bagdád ) přednášku o filosofii architektury, následně paní Saleh představila Jordánsko (89.000 km, 6 mil. obyvatel hl. město Ammán), jeho architekturu (Petra, řecké a římské památky, Jerash, pouštni hrady - Ajlun Castle) a jeho přírodu (Akabbský záliv Rudého moře, poušť, Moon valley, Mrtvé moře) jako možný turistický cíl.

Delegace projevila velký zájem o možnou oboustrannou spolupráci mezi spolky a školami obou zemí, účastníci si vyměnili kontakty a přislíbili další setkání.

 

Školství a město

Téma 19. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2014

Dne 6. června 2014 uspořádala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s inženýrskými komorami Slovenska, Bavorska, Saska, Durynska a VBI Deutschland v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 19. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2014 s tématem Školství a město. Záštitu nad pořádáním konference převzali hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a primátor města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek, ale i ministr školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Marcel Chládek, MBA.

Konference, která byla připravována po celý rok, se stala zajímavou platformou pro výměnu zkušeností evropských inženýrův v problematice vztahu školských zařízení a města. Pokládala za důležité seznámit naši veřejnost se zkušenostmi našich zahraničních partnerů, a to zejména v době končících škrtů a úspor veřejných investic.

 

O památkách trochu jinak

Kostel_v_Zabori_na_Labem_-_detail_zaklenku_portalu_800x531

Dovolte nám, abychom vás upozornili na sérii přednášek z cyklu "O památkách trochu jinak", kterou pro veřejnost pořádá Národní památkový ústav. Letošní přednášky pod názvem "Pod nohama i nad hlavou aneb kámen v památkové péči" se konají první pondělí v měsíci v galerii Ledebourského paláce na Valdštejnském náměstí 3 v Praze od 17:00 hodin.

Jako novinka se pro letošek připraveno i několik komentovaných prohlídek.

Vstup je volný. Více o cyklu najdete na www.npu.cz

 

Tisková zpráva

POVODEŇ A MĚSTO

Téma 18. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2013

Praha, 3. 6. 2013

 

Dne 7. června 2013 pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 18. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2013. Tématem letošního ročníku je Povodeň a město.

Když Vědecká rada konference v roce 2012 volila nejvhodnější téma pro mezinárodní konferenci v roce 2013, rozhodla se upozornit i po deseti letech od posledních ničivých povodní v roce 2002 na fenomén Povodeň a město. Pokládala za důležité, připomenout – zejména technické veřejnosti - tuto důležitou problematiku života a rozvoje měst v době škrtů a úspor veřejných investic.

V roce 2012 členové vědecké rady mezinárodní konference netušili, že je příroda sama předběhne o několik dní a upozorní svým drsným způsobem na tuto skutečnost jak technickou, tak i širokou veřejnost, a to nejen v naší republice.

Z konference, která byla připravována celý rok, jako připomínka městských inženýrů na problematiku nežádoucí vody ve městě, se bohužel stala žhavá aktualita.

 

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT

 

"Kolaudace" knížky

David Vávra – Jiří T. Kotalík – Pavel Frič

DROBNÉ PERLY ČESKÉ ARCHITEKTURY

V úterý 11. prosince 2012 od 19 hodin se v Divadle Dobeška (Jasná I. 1181/6, 147 00 Praha 4) uskuteční setkání s tvůrci knihy "Drobné perly české architektury". Přednáška a autorské čtení Davida Vávry a Jiřího T. Kotalíka spojené s promítáním fotografií Pavla Friče bude zakončeno slavnostní "kolaudací" knížky a autogramiádou. Doporučena rezervace vstupenek !

 

9. ročník odborného semináře

Den GIS 2012

na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava

GISDAY_foto7

GISDAY_foto5
Dne 26.11.2012 se na FAST VŠB-TU v Ostravě konal již 9. ročník Dne GIS, jehož spoluorganizátorem byla Česká společnost městského inženýrství ČSSI. Akce s mezinárodní účasti se konala pod záštitou děkanky Fakulty stavební prof. Ing. Darji Kubečkové, Ph.D.

Letošní ročník Dne GIS proběhl na Fakultě stavební VŠB-TU Ostrava tradičně v jejím domovském sídle v Ostravě Porubě na ulici Ludvíka Podéště, v reprezentativních prostorách nového pavilonu „H", zasedací místnosti děkanky.

Stejně jako v minulých letech, tak se i letos duch GIS DAY nesl především ve stopách osvěty této problematiky pro naše studenty. Chtěli jsme jim především nenásilnou formou popsat a vysvětlit, co se pod touto známou zkratkou (GIS) vlastně skrývá, jaký tato technologie přináší užitek a především jak široké je spektrum použití v rámci jejich budoucí stavební praxe. Více informací na webové adrese: http://www.gisday.com

Proto také mezi účastníky oficiálního programu převládali studenti studijních oborů garantovaných Katedrou městského inženýrství tj. Městského stavitelství a inženýrství a Správy majetku a provozu budov, neboť především jich se tato problematika velice úzce dotýká. Právě pomocí technologie GIS mohou později řešit své diplomové či bakalářské práce a v budoucnu se mohou setkat s touto problematikou také ve svém zaměstnání. Je proto v jejich vlastním zájmu, dozvědět se o této problematice nad rámec výuky co nejvíce, aby jejich absolventské práce zvýšily svůj význam právě využitím GIS technologií.

GISDAY_foto8GISDAY_fotoGISDAY_foto4

GISDAY_foto6
Mezi oficiálními hosty nechyběli renomovaní odborníci z akademické sféry a z řad samosprávy i komerční sféry. Celou tuto skupinu doplnili domácí pořádající zástupci fakulty stavební, zejména z Katedry městského inženýrství. Celý časový harmonogram byl rozdělen do několika hlavních částí. Dopoledne byla studentům otevřena fakultní laboratoř GIS, kde byla našimi doktorandy prezentována celá škála software GIS používaného na naší fakultě (především ArcGIS od firmy ESRI).

 

U S N E S E N Í

Mimořádného sjezdu Českého svazu stavebních inženýrů

konaného dne 26. září 2012 od 14 hod.

v budově ČKAIT, Sokolská 15 – Praha 2

 

1. V úvodu Mimořádného sjezdu schválili delegáti předložený program jednání.

2. Hlasováním schválili delegáti složení pracovních komisí:

Mandátová komise: Ing. Jiří Hájek, ml. a Ing. Jan Jelínek

Návrhová komise: Ing. Marcela Pavlíková a Ing. Ladislav Richtr

3. Mimořádný sjezd vzal na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 58 delegátů, hlasujících samostatně nebo pověřených plnou moci k hlasování z celkového počtu 77 zvolených a pozvaných delegátů. Bylo konstatováno, že Mimořádný sjezd je usnášeníschopný. Účast 75,3%.

4. Mimořádný sjezd jednomyslně schválil změnu Stanov ČSSI takto:

článek 2.

bod 1. – „Usiluje o maximální využití duševního potenciálu vysokoškolsky vzdělaných odborníků stavebních a příbuzných oborů pro rozvoj stavebnictví, zastupuje a obhajuje morální a odborné zájmy svých členů."

body 6. a 7. se upravují takto:

bod 6. - „Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace.

bod 7. - „Poskytuje odborné informace a konzultace, vydává teoretické a praktické pomůcky v různých oborech výstavby."

bod 8. se mění na - „Spolupracuje s vědeckými a výzkumnými ústavy."

Přidává se

bod 9. – „Dbá o důslednou ochranu přírody a krajiny – systematicky posuzuje a vyhodnocuje důsledky záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví, usiluje o snižování negativního působení a vlivů výstavby na životní prostředí.

původní body 9.-14. se věcně nemění, pouze se mění jejích číslování na 10.-15.

článek 3.

bod 1. – přidává se: „Seznam čestných členů ČSSI vede Kancelář ČSSI." jako předposlední věta.

článek 10.

bod 3. poslední věta se mění na: „potvrzuje přijetí nových členů ČSSI a zánik členství."

bod 7. se upravuje a doplňuje se bod 8.

bod 7. – „Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Oblastní pobočky ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Oblastní pobočku ČSSI."

bod 8. – „Na základě rozhodnutí členské schůze může Oblastní pobočka ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za pobočku statutární orgán pobočky."

článek 11.

bod 5. se upravuje a doplňuje se bod 6.

bod 5. – „Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Odborné společnosti ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Odbornou společnost ČSSI."

bod 6. – „Na základě rozhodnutí členské schůze může Odborná společnost ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za společnost statutární orgán společnosti."

článek 12.

bod 7. se upravuje takto: „Pobočky a společnosti poskytují z vybraných členských příspěvků řádných členů částku na činnost Prezidia ČSSI stanovenou rozhodnutím Sjezdu ČSSI a mají pravomoc, při současném zachování tohoto odvodu, příspěvek řádného člena snížit nebo zvýšit. Prezidium ČSSI může z kladného výsledku hospodaření v běžném kalendářním roce poskytnout příspěvky na činnost pobočkám a společnostem na základě vyhodnocení jejich odborné aktivity.

bod 11. se upravuje takto: „V případě zániku ČSSI bude provedeno majetkové vypořádaní a likvidace, o jejichž způsobu rozhodne Sjezd ČSSI, nebo bude postupováno podle obecně závazných právních předpisů."

článek 13.

bod 3. se upravuje takto: „Jménem ČSSI jsou oprávněni jednat prezident nebo viceprezidenti samostatně v rámci svých kompetencí, jménem pobočky nebo společnosti předseda nebo místopředseda samostatně."

bod 6. Se upravuje takto: „Tyto stanovy ČSSI nabyly účinnosti dnem 26. září 2012, kdy byly schváleny Mimořádným sjezdem ČSSI."

5. Mimořádný sjezd ukládá Prezidiu ČSSI prověřit a aktualizovat veškeré vnitřní řády

Usnesení Mimořádného sjezdu bylo jednomyslně schváleno. Nové znění Stanov ČSSI je přílohou k tomuto usnesení.

Za návrhovou komisi Mimořádného sjezdu ČSSI 2012:

Ing. Marcela Pavlíková:

Ing. Ladislav Richtr:

Praha, 26. září 2012 Ing. Pavel Štěpán prezident ČSSI

 

Dny evropského dědictví budou ve znamení průmyslové architektury a Industriální topografie III.

Dny evropského dědictví budou ve znamení průmyslové architektury a Industriální topografie III.    

Tisková zpráva, 5. 9. 2012

Nečekaný úspěch sedmdesáti kulturních i společenských akcí, které se uskutečnily v rámci bienále Industriální stopy 2011, přivedlo pořadatele k logickému rozhodnutí. Po stopách ohrožených, ale i již zachráněných průmyslových staveb a areálů se odborníci, nadšenci i široká veřejnost budou moci vydávat každoročně. Letošní ročník Industriálních stop bude mít svůj vrchol v sobotu 15. září: součástí Dnů evropského dědictví (EHD), během nichž se pravidelně otevírají brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně těch běžně nepřístupných, se poprvé stane Den památek techniky a průmyslového dědictví.

 

MEMORANDUM ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU

PODPORA ROZVOJE A PRESTIŽE STAVEBNICTVÍ

který se konal 16. ledna 2012 v Humpolci

Dne 16. 1. 2012 se v Humpolci sešli představitelé českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci mnoha odborných svazů a asociací, které jsou činné ve stavebnictví na workshopu, jehož téma bylo Podpora rozvoje a prestiže stavebnictví. Uspořádání workshopu bylo iniciováno obavami ze současného postavení stavebnictví a hlavně z jeho dalšího vývoje v období, kdy hrozí výrazný propad v celém hospodářství.

Účastníci tohoto workshopu na závěr přijali následující memorandum ve formě tzv. Humpolecké výzvy, kterou se obracejí jak na nejširší odbornou i neodbornou veřejnost tak zejména na zástupce státní správy ve všech úrovních:

  • Stavebnictví tvoří významnou část HDP, zaměstnává přes 9 % práceschopného obyvatelstva a stát v nejširším slova smyslu je největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek. Přesto stavebnictví není zaštítěno vlastním ústředním orgánem.
  • Stavebnictví má v ČR kvalitní základ v propracovaném vzdělávacím systému, a to na všech úrovních (učňovské, středoškolské, vyšší odborné, vysokoškolské i celoživotní).
  • České stavební společnosti realizační, projektové a inženýrské, mají kvalitativní úroveň srovnatelnou i v mezinárodním měřítku.

Pro zvýšení rozvoje a prestiže stavebnictví je nutno :

  • změnit systém zadávání veřejných zakázek, kdy jediným hodnotícím kritériem je pouze cena
  • odpovědně vyřešit legislativu v oblasti stavebního zákona, zejména zjednodušit příliš komplikovaný systém připomínkování ve všech stupních schvalování
  • obnovit tvorbu vizí, dlouhodobě plánovat a připravovat výstavbu, a tím i stabilizovat obor
  • k tomu je nutno samozřejmě také naplánovat a zajistit odpovídající zdroje financí
  • odpovědně a efektivně využívat zdroje v rámci EU a nepřipustit jejich nevyužití
  • dbát na profesní odbornost úředníků ve státní správě a investorských organizacích, stabilizovat je bez ohledu na politickou reprezentaci
  • dbát na kvalitu díla (příprava, projekt, realizace, dozor, provoz a údržba během životnosti stavby)

Účastníci workshopu proto vyzývají všechny odborníky a představitele státní správy k zahájení společného dialogu, který povede k racionálnímu přístupu ke stavebnictví, tak k jeho využití pro společenský a ekonomický růst a k dalšímu rozvoji odpovídajícímu jeho postavení v České republice.

 

Strana 3 z 3

«ZačátekPředchozí123DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky