Aktuality ČSSI

U S N E S E N Í

Mimořádného sjezdu Českého svazu stavebních inženýrů

konaného dne 26. září 2012 od 14 hod.

v budově ČKAIT, Sokolská 15 – Praha 2

 

1. V úvodu Mimořádného sjezdu schválili delegáti předložený program jednání.

2. Hlasováním schválili delegáti složení pracovních komisí:

Mandátová komise: Ing. Jiří Hájek, ml. a Ing. Jan Jelínek

Návrhová komise: Ing. Marcela Pavlíková a Ing. Ladislav Richtr

3. Mimořádný sjezd vzal na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 58 delegátů, hlasujících samostatně nebo pověřených plnou moci k hlasování z celkového počtu 77 zvolených a pozvaných delegátů. Bylo konstatováno, že Mimořádný sjezd je usnášeníschopný. Účast 75,3%.

4. Mimořádný sjezd jednomyslně schválil změnu Stanov ČSSI takto:

článek 2.

bod 1. – „Usiluje o maximální využití duševního potenciálu vysokoškolsky vzdělaných odborníků stavebních a příbuzných oborů pro rozvoj stavebnictví, zastupuje a obhajuje morální a odborné zájmy svých členů."

body 6. a 7. se upravují takto:

bod 6. - „Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace.

bod 7. - „Poskytuje odborné informace a konzultace, vydává teoretické a praktické pomůcky v různých oborech výstavby."

bod 8. se mění na - „Spolupracuje s vědeckými a výzkumnými ústavy."

Přidává se

bod 9. – „Dbá o důslednou ochranu přírody a krajiny – systematicky posuzuje a vyhodnocuje důsledky záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví, usiluje o snižování negativního působení a vlivů výstavby na životní prostředí.

původní body 9.-14. se věcně nemění, pouze se mění jejích číslování na 10.-15.

článek 3.

bod 1. – přidává se: „Seznam čestných členů ČSSI vede Kancelář ČSSI." jako předposlední věta.

článek 10.

bod 3. poslední věta se mění na: „potvrzuje přijetí nových členů ČSSI a zánik členství."

bod 7. se upravuje a doplňuje se bod 8.

bod 7. – „Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Oblastní pobočky ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Oblastní pobočku ČSSI."

bod 8. – „Na základě rozhodnutí členské schůze může Oblastní pobočka ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za pobočku statutární orgán pobočky."

článek 11.

bod 5. se upravuje a doplňuje se bod 6.

bod 5. – „Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Odborné společnosti ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Odbornou společnost ČSSI."

bod 6. – „Na základě rozhodnutí členské schůze může Odborná společnost ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za společnost statutární orgán společnosti."

článek 12.

bod 7. se upravuje takto: „Pobočky a společnosti poskytují z vybraných členských příspěvků řádných členů částku na činnost Prezidia ČSSI stanovenou rozhodnutím Sjezdu ČSSI a mají pravomoc, při současném zachování tohoto odvodu, příspěvek řádného člena snížit nebo zvýšit. Prezidium ČSSI může z kladného výsledku hospodaření v běžném kalendářním roce poskytnout příspěvky na činnost pobočkám a společnostem na základě vyhodnocení jejich odborné aktivity.

bod 11. se upravuje takto: „V případě zániku ČSSI bude provedeno majetkové vypořádaní a likvidace, o jejichž způsobu rozhodne Sjezd ČSSI, nebo bude postupováno podle obecně závazných právních předpisů."

článek 13.

bod 3. se upravuje takto: „Jménem ČSSI jsou oprávněni jednat prezident nebo viceprezidenti samostatně v rámci svých kompetencí, jménem pobočky nebo společnosti předseda nebo místopředseda samostatně."

bod 6. Se upravuje takto: „Tyto stanovy ČSSI nabyly účinnosti dnem 26. září 2012, kdy byly schváleny Mimořádným sjezdem ČSSI."

5. Mimořádný sjezd ukládá Prezidiu ČSSI prověřit a aktualizovat veškeré vnitřní řády

Usnesení Mimořádného sjezdu bylo jednomyslně schváleno. Nové znění Stanov ČSSI je přílohou k tomuto usnesení.

Za návrhovou komisi Mimořádného sjezdu ČSSI 2012:

Ing. Marcela Pavlíková:

Ing. Ladislav Richtr:

Praha, 26. září 2012 Ing. Pavel Štěpán prezident ČSSI

 

Dny evropského dědictví budou ve znamení průmyslové architektury a Industriální topografie III.

Dny evropského dědictví budou ve znamení průmyslové architektury a Industriální topografie III.    

Tisková zpráva, 5. 9. 2012

Nečekaný úspěch sedmdesáti kulturních i společenských akcí, které se uskutečnily v rámci bienále Industriální stopy 2011, přivedlo pořadatele k logickému rozhodnutí. Po stopách ohrožených, ale i již zachráněných průmyslových staveb a areálů se odborníci, nadšenci i široká veřejnost budou moci vydávat každoročně. Letošní ročník Industriálních stop bude mít svůj vrchol v sobotu 15. září: součástí Dnů evropského dědictví (EHD), během nichž se pravidelně otevírají brány nejzajímavějších památek, objektů a prostor, včetně těch běžně nepřístupných, se poprvé stane Den památek techniky a průmyslového dědictví.

 

MEMORANDUM ÚČASTNÍKŮ WORKSHOPU

PODPORA ROZVOJE A PRESTIŽE STAVEBNICTVÍ

který se konal 16. ledna 2012 v Humpolci

Dne 16. 1. 2012 se v Humpolci sešli představitelé českých vysokých škol stavebního zaměření a zástupci mnoha odborných svazů a asociací, které jsou činné ve stavebnictví na workshopu, jehož téma bylo Podpora rozvoje a prestiže stavebnictví. Uspořádání workshopu bylo iniciováno obavami ze současného postavení stavebnictví a hlavně z jeho dalšího vývoje v období, kdy hrozí výrazný propad v celém hospodářství.

Účastníci tohoto workshopu na závěr přijali následující memorandum ve formě tzv. Humpolecké výzvy, kterou se obracejí jak na nejširší odbornou i neodbornou veřejnost tak zejména na zástupce státní správy ve všech úrovních:

  • Stavebnictví tvoří významnou část HDP, zaměstnává přes 9 % práceschopného obyvatelstva a stát v nejširším slova smyslu je největším investorem a zadavatelem stavebních zakázek. Přesto stavebnictví není zaštítěno vlastním ústředním orgánem.
  • Stavebnictví má v ČR kvalitní základ v propracovaném vzdělávacím systému, a to na všech úrovních (učňovské, středoškolské, vyšší odborné, vysokoškolské i celoživotní).
  • České stavební společnosti realizační, projektové a inženýrské, mají kvalitativní úroveň srovnatelnou i v mezinárodním měřítku.

Pro zvýšení rozvoje a prestiže stavebnictví je nutno :

  • změnit systém zadávání veřejných zakázek, kdy jediným hodnotícím kritériem je pouze cena
  • odpovědně vyřešit legislativu v oblasti stavebního zákona, zejména zjednodušit příliš komplikovaný systém připomínkování ve všech stupních schvalování
  • obnovit tvorbu vizí, dlouhodobě plánovat a připravovat výstavbu, a tím i stabilizovat obor
  • k tomu je nutno samozřejmě také naplánovat a zajistit odpovídající zdroje financí
  • odpovědně a efektivně využívat zdroje v rámci EU a nepřipustit jejich nevyužití
  • dbát na profesní odbornost úředníků ve státní správě a investorských organizacích, stabilizovat je bez ohledu na politickou reprezentaci
  • dbát na kvalitu díla (příprava, projekt, realizace, dozor, provoz a údržba během životnosti stavby)

Účastníci workshopu proto vyzývají všechny odborníky a představitele státní správy k zahájení společného dialogu, který povede k racionálnímu přístupu ke stavebnictví, tak k jeho využití pro společenský a ekonomický růst a k dalšímu rozvoji odpovídajícímu jeho postavení v České republice.

 

Strana 4 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky