Otevřený dopis předsedy České geotechnické společnosti ČSSI

Reakce na diskusní pořad ČTV "Otázky Václava Moravce" ze dne 27.11.2016 - Dálnice D8

 

Vážený pane moderátore,

ve většině případů musím přiznat, že na rozhovory jste dobře připraven a proto je rád sleduji. Včerejší diskuse či otázky v technické oblasti však prokázaly, že zde je orientace podstatně složitější, než v obecnější problematice.

Prvotním problémem byli samotní pozvaní hosté, když oba si léčí své „bolístky" a v tomto duchu byly vedeny jejich reakce.

Geolog Vladimír Cajz, by logicky razítko pod to, zda by úsek dálnice mohl být 17. prosince otevřen, nedal, protože není, jak sám přiznal geotechnikem, a tak si vlastními výpočty stabilitu svahu či sedání základů nemůže ověřit. Obecně nemůže platit, že historicky sesuvné území nelze využít pro další zástavbu. To by například na Slovensku, kde těchto území je podstatně více, nemohla probíhat téměř žádná výstavba dopravní infrastruktury. Vždyť i jednoduchý případ více než 100 leté existence železniční trati, vedoucí přes území sesuvu Dobkovičky, je toho příkladem.

S podivem jsem zjistil, že bývalá pracovnice ŘSD Miloslava Pošvářová, nezná některá základní fakta. Neví, že Česká republika se v rámci přistoupení k EU současně zavázala, že v případě veřejných stavebních zakázek se musí postupovat v souladu se systémem evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí, tzv. Eurokódů, v konkrétním případě dle Eurokódu 7 (ČSN EN 1997) Navrhování geotechnických konstrukcí, a nikoliv dle TP – technických podmínek, na něž v rozhovoru odkazovala.

Na druhé straně Pavel Lány správně poukázal na problém časté výměny ministrů dopravy. Neboť ten následně jmenuje ředitele ŘSD, který tak je hlavním reprezentantem investora a jakákoliv neočekávaná změna spojená s finančními výdaji musí projít jeho schválením. Proto ona velká zdržení.

Přitom právě na daném případu by bylo vhodné poukázat, že stavebnictví, s kterým jsou spojeny velké finanční toky a technická, resp. environmentální pravidla, není řízeno jedním ministerstvem. Proč menší Slovensko může mít své Ministerstvo výstavby a stavebnictví, zatímco u nás veřejné zakázky ve stavebnictví jdou přes několik ministerstev.

Diskusi by si též zasloužila velmi citlivá otázka, zda tak významný investor, jakým ŘSD je, má mít vlastní technický tým koncepčních pracovníků, či si je má spíše najímat a více se věnovat právním a finančním aspektům veřejných zakázek. V případě, že si je najímá, má to být nezávislá odborná organizace, nebo naopak firma, která se uchází nejen o konzultační, expertní práce, ale současně se uchází o projekční a kontrolní dílčí části realizované zakázky, či se dokonce významně podílí na zpracování výše uvedených TK či TKP. A na konec tohoto odstavce již jen otázka, která cesta by vedla ke snížení počtu problémů?

Níže podepsaný má přirozený zájem obhajovat stavebnictví jako celek, neb je to jeho celoživotní náplní, i když sám vidí některé nedostatky. Ale k tomu může vést pouze věcná, odborně zaměřená diskuse. Proto lze jen věřit, že budoucí Vaše pořady již budou vedeny více v tomto duchu.

S pozdravem

Ivan Vaníček

 

Profesor mechaniky zemin a zakládání staveb FSv ČVUT Praha

Předseda České geotechnické společnosti ČSSI

Past Vice-President ISSMGE for Europe – 2009-2013

Člen presidia Českého svazu stavebních inženýrů

 

Praha, 28.11.2016


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky