Podmínky 4. ročníku soutěže

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2017

Soutež je vypsána na podporu kvalitních urbanistických prací se snahou ocenit společné úsilí zástupců samospráv, pořizovatelů a projektantů.

DOBRÁ ÚZEMNÍ REGULACE JE ZÁKLAD PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

I PRO ÚSPEŠNOU TVORBU VEREJNÉHO PROSTORU.

Soutež je určena pro:

1. Urbanistické projekty připravované pro území České republiky
bez ohledu na státní príslušnost projektanta a zadavatele dokumentace.

2. Do souteže mohou být přihlášeny územne plánovací dokumentace
krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované
jako podklad pro změny územních plánu, nebo stavební projekty
v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo
navrhující rešení veřejného prostranství, a projekty zahrnující prvky Smart cities.

3. Jako soutežní návrhy mohou být podány:

a) Návrhy realizované, to znamená již vydané územní plány
a regulační plány nebo územní studie zapsané do evidence
územne plánovací činnosti, studie, které se staly podkladem pro
realizované změny územního plánu nebo vydaná územní rozhodnutí,
k vydání nebo zapsání musí dojít nejpozdeji do 30. června roku 2017.

b) Návrhy v ukončené fázi práce, to znamená, územní plány
a regulační plány ve fázi ukončeného návrhu, nebo územní studie
odevzdané a dosud do evidence územně plánovací činnosti nezapsané,
nebo studie podané s žádostí o změnu územně plánovací
dokumentace nebo s žádostí o územní rozhodnutí, predložené na
stavební úřad nejpozději do 30. června roku 2017.

"Urbanistický projekt roku 2017" organizuje Nadace pro rozvoj architektury

a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelu souteže.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. 6. 2017

Přihlášku včetne kompletní požadované dokumentace je nutno doručit nejpozději do pátku 15. 7. 2017 do 16 hodin na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství,

Václavské nám. 833/31, Praha 1.

Více podrobností a přihlašovací dokumentaci k soutěži najdete ZDE.

 

Odkaz na související stránky:

www.stavbaroku.cz

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky