Sjezd ČSSI 2014

Usnesení Sjezdu ČSSI, konaného dne 8. listopadu 2014

v Národním technickém muzeu v Praze

1. V úvodu Sjezdu delegáti schválili předložený program jednání Sjezdu ČSSI 2014.

Program bez doplnění. Program byl schválen jednomyslně.

2. Sjezd schválil

Mandátovou komisi ve složení: předseda Ing. Korbelář, členové: Ing. Zima, Ing. Jelínek; schválena jednomyslně.

Volební komisi ve složení: předseda Ing. Drábek, členové: Ing. Václavík, Ing. Hawerland; schválena jednomyslně.

Návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Svoboda, členové: Ing. Pavlíková, Ing. Klazar

3. Vzal na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 49 přítomných delegátů Sjezdu z celkového počtu 57 zvolených a pozvaných delegátů. Bylo konstatováno, že Sjezd je usnášeníschopný. Účast 83 %.

4. Sjezd aklamací schválil dle zaslaných podkladů před konáním Sjezdu:

- Zprávu o činnosti za období 2011 až 2014, kterou přednesl Ing. Štěpán.

- Zprávu o hospodaření za období 2011 až 9/2014, kterou přednesla Ing. Zdařilová.

- Zprávu Revizní komise za období 2011 až 2014, kterou přednesl Ing.Hájek ml., kde zpracovatelem zprávy byl Ing. Havlišta.

- Stanovy ČSSI, které zdůvodnil Ing. Štěpán změnou vyvolanou platností Nového občanského zákoníku.

Výše uvedené zprávy a nové Stanovy ČSSI jsou přílohou tohoto usnesení.

5. Sjezd vzal na vědomí ocenění ČSSI dle vyhlášeného seznamu. Ocenění předal Ing. Štěpán přítomným členům, za nepřítomné převzali ocenění zástupci oblastních poboček či odborných společností, pro následné předání oceněným členům při vhodné příležitosti.

6. Sjezd zvolil na základě tajného hlasování pro příští volební období:

Prezident: Ing. Pavel Štěpán počtem 44 hlasů

Viceprezident: doc. Ing. František Kuda, CSc, počtem 33 hlasů

Viceprezident: Ing. Adam Vokurka, Ph.D. počtem 24 hlasů

Viceprezident: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. počtem 23 hlasů

7. Schválil složení Exekutivy takto:

Prezident: Ing. Pavel Štěpán

Viceprezident: doc. Ing. František Kuda, CSc.

Viceprezident: Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

Viceprezident: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Na zasedání Exekutivy ČSSI bude nadále přizváván pastprezident Ing. Svatopluk Zídek.

8. Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů ukládá Prezidiu ČSSI:

Zabývat se náměty a připomínkami přednesenými v rámci diskuse, zejména

- nadále udržovat a prohlubovat spolupráci se SŠ a VŠ stavebního směru,

- prohlubovat spolupráci s ČKAIT,

- nadále a více spolupracovat s veřejnoprávními institucemi.

Podpořit úsilí ČSMI a TNK č. 66 formou výzvy na příslušné státní orgány a instituce (ÚNMZ, MMR...) s cílem zajistit kvalitní výsledek revize ČSN 73 6005.

 

Za návrhovou komisi Sjezdu ČSSI 2014 zapsal a potvrzuje předseda návrhové komise:

doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc.

 

Pavel Štěpán

prezident ČSSI

 

V Praze dne 08.11.2014

 

PŘÍLOHY:

ZPRÁVA O ČINNOSTI PREZIDIA ČSSI ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2011-2014

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ČSSI ZA OBDOBÍ 2011-2014

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ČSSI ZA OBDOBÍ 2011-2014

SEZNAM OCENĚNÝCH ČLENŮ ČSSI

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky