Tisková zpráva

POVODEŇ A MĚSTO

Téma 18. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství 2013

Praha, 3. 6. 2013

 

Dne 7. června 2013 pořádá Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech 18. ročník mezinárodní konference Městské inženýrství 2013. Tématem letošního ročníku je Povodeň a město.

Když Vědecká rada konference v roce 2012 volila nejvhodnější téma pro mezinárodní konferenci v roce 2013, rozhodla se upozornit i po deseti letech od posledních ničivých povodní v roce 2002 na fenomén Povodeň a město. Pokládala za důležité, připomenout – zejména technické veřejnosti - tuto důležitou problematiku života a rozvoje měst v době škrtů a úspor veřejných investic.

V roce 2012 členové vědecké rady mezinárodní konference netušili, že je příroda sama předběhne o několik dní a upozorní svým drsným způsobem na tuto skutečnost jak technickou, tak i širokou veřejnost, a to nejen v naší republice.

Z konference, která byla připravována celý rok, jako připomínka městských inženýrů na problematiku nežádoucí vody ve městě, se bohužel stala žhavá aktualita.

 

Mgr. Soňa Rafajová, mediální a inzertní manažer ČKAIT

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále ČKAIT) je profesní organizací, do jejíž působnosti patří především: dohled nad technickou kvalitou v úrovni stavebních oborů a specializací, ochrana zájmů klientů při územním plánování, projektování a výstavbě, hodnocení efektivnosti staveb a jejich bezpečnosti, spolupráce při zpracování návrhů právních předpisů týkajících se stavebnictví a jejich novel. Komora se vyjadřuje k aktuálním otázkám v oblasti stavebnictví, životního prostředí, vodního hospodářství, technické a dopravní infrastruktury. Vzdělává své členy zejména v oblasti právních předpisů, Eurokódů, bezpečnosti práce, bezbariérových podmínek v navrhování a provádění staveb. Nabízí odborníky pro výběrová řízení při zadávání veřejných zakázek a poskytuje poradenskou činnost na Stavebních veletrzích Brno a Střechy Praha. Komora prostřednictvím Informačního centra ČKAIT, s.r.o., vydává odbornou literaturu, zajišťuje rychlý informační servis, odborné semináře, vydává časopis Energeticky soběstačné budovy, spolupracuje na vydávání časopisu Stavebnictví a Tepelná ochrana budov. Komora spolupracuje se všemi stavebními a dalšími technickými fakultami v České republice. Uděluje Ceny ČKAIT za inženýrské dílo a je jedním z vypisovatelů soutěže Stavba roku.

ČKAIT je veřejnoprávní stavovská organizace, která vznikla v roce 1992 na základě zákona č. 360/1992 Sb., je samosprávnou profesní organizací s přeneseným výkonem působnosti státní správy. Členskou základnu Komory dnes tvoří více než 29 tisíc autorizovaných inženýrů a techniků, jimž byla udělena autorizace na základě úspěšného složení předepsané zkoušky odborné způsobilosti. Zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, došlo ve vybraných činnostech ve výstavbě k přenesení odborné odpovědnosti na fyzické osoby: autorizované architekty, inženýry, techniky a stavitele. Sídlo Komory je v Praze. ČKAIT navazuje na stavovskou organizaci, která byla zřízena před sto lety (1913) pod názvem Svaz českých úředně autorizovaných civilních inženýrů v Království českém.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Český svaz stavebních inženýrů (dále ČSSI) je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů a vysokoškolsky vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Usiluje o maximální využití duševního potenciálu stavebních a jim na roveň postavených inženýrů, zastupuje a hájí morální a profesní zájmy svých členů. Sdružuje své členy na základě dobrovolnosti. Je pokračovatelem odkazu a nositelem tradic Spolku inženýrů a architektů v Království českém, založeném v r. 1865 a Spolku československých inženýrů (SIA), zrušeného v r. 1951.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky