U S N E S E N Í

Mimořádného sjezdu Českého svazu stavebních inženýrů

konaného dne 26. září 2012 od 14 hod.

v budově ČKAIT, Sokolská 15 – Praha 2

 

1. V úvodu Mimořádného sjezdu schválili delegáti předložený program jednání.

2. Hlasováním schválili delegáti složení pracovních komisí:

Mandátová komise: Ing. Jiří Hájek, ml. a Ing. Jan Jelínek

Návrhová komise: Ing. Marcela Pavlíková a Ing. Ladislav Richtr

3. Mimořádný sjezd vzal na vědomí zprávu mandátové komise o počtu 58 delegátů, hlasujících samostatně nebo pověřených plnou moci k hlasování z celkového počtu 77 zvolených a pozvaných delegátů. Bylo konstatováno, že Mimořádný sjezd je usnášeníschopný. Účast 75,3%.

4. Mimořádný sjezd jednomyslně schválil změnu Stanov ČSSI takto:

článek 2.

bod 1. – „Usiluje o maximální využití duševního potenciálu vysokoškolsky vzdělaných odborníků stavebních a příbuzných oborů pro rozvoj stavebnictví, zastupuje a obhajuje morální a odborné zájmy svých členů."

body 6. a 7. se upravují takto:

bod 6. - „Spolupracuje se školami při výchově technického dorostu, vytváří podmínky pro doplňování odborné kvalifikace.

bod 7. - „Poskytuje odborné informace a konzultace, vydává teoretické a praktické pomůcky v různých oborech výstavby."

bod 8. se mění na - „Spolupracuje s vědeckými a výzkumnými ústavy."

Přidává se

bod 9. – „Dbá o důslednou ochranu přírody a krajiny – systematicky posuzuje a vyhodnocuje důsledky záměrů a koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví, usiluje o snižování negativního působení a vlivů výstavby na životní prostředí.

původní body 9.-14. se věcně nemění, pouze se mění jejích číslování na 10.-15.

článek 3.

bod 1. – přidává se: „Seznam čestných členů ČSSI vede Kancelář ČSSI." jako předposlední věta.

článek 10.

bod 3. poslední věta se mění na: „potvrzuje přijetí nových členů ČSSI a zánik členství."

bod 7. se upravuje a doplňuje se bod 8.

bod 7. – „Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Oblastní pobočky ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Oblastní pobočku ČSSI."

bod 8. – „Na základě rozhodnutí členské schůze může Oblastní pobočka ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán pobočky povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za pobočku statutární orgán pobočky."

článek 11.

bod 5. se upravuje a doplňuje se bod 6.

bod 5. – „Na základě rozhodnutí členské schůze mohou Odborné společnosti ČSSI fúzovat. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažované fúzi a vyžádat si stanovisko Prezidia ČSSI. V případě fúze přecházejí pohledávky a závazky na nově vzniklou Odbornou společnost ČSSI."

bod 6. – „Na základě rozhodnutí členské schůze může Odborná společnost ČSSI zaniknout. Před konáním členské schůze má statutární orgán společnosti povinnost informovat Prezidium ČSSI o zvažovaném zániku. V případě zániku se provede majetkové vypořádání a likvidace podle obecně závazných právních předpisů. Do doby ukončení majetkového vypořádání a likvidace jedná za společnost statutární orgán společnosti."

článek 12.

bod 7. se upravuje takto: „Pobočky a společnosti poskytují z vybraných členských příspěvků řádných členů částku na činnost Prezidia ČSSI stanovenou rozhodnutím Sjezdu ČSSI a mají pravomoc, při současném zachování tohoto odvodu, příspěvek řádného člena snížit nebo zvýšit. Prezidium ČSSI může z kladného výsledku hospodaření v běžném kalendářním roce poskytnout příspěvky na činnost pobočkám a společnostem na základě vyhodnocení jejich odborné aktivity.

bod 11. se upravuje takto: „V případě zániku ČSSI bude provedeno majetkové vypořádaní a likvidace, o jejichž způsobu rozhodne Sjezd ČSSI, nebo bude postupováno podle obecně závazných právních předpisů."

článek 13.

bod 3. se upravuje takto: „Jménem ČSSI jsou oprávněni jednat prezident nebo viceprezidenti samostatně v rámci svých kompetencí, jménem pobočky nebo společnosti předseda nebo místopředseda samostatně."

bod 6. Se upravuje takto: „Tyto stanovy ČSSI nabyly účinnosti dnem 26. září 2012, kdy byly schváleny Mimořádným sjezdem ČSSI."

5. Mimořádný sjezd ukládá Prezidiu ČSSI prověřit a aktualizovat veškeré vnitřní řády

Usnesení Mimořádného sjezdu bylo jednomyslně schváleno. Nové znění Stanov ČSSI je přílohou k tomuto usnesení.

Za návrhovou komisi Mimořádného sjezdu ČSSI 2012:

Ing. Marcela Pavlíková:

Ing. Ladislav Richtr:

Praha, 26. září 2012 Ing. Pavel Štěpán prezident ČSSI

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky