Aktuality ČSVH

BULLETIN ČSVH 2013

Komplétní obsah Bulletinu České společnosti vodohospodářské ČSSI

za rok 2013 najdete na této stránce, rozdělený do třech částí.

 

VČS ČSVH 2014

Zápis z výroční, volební členské schůze ČSVH,

konané dne 19.02.2014

v zasedací místnosti ČEVAK a. s. České Budějovice, ul. B. Němcové 12

Dle prezenční listiny bylo přítomno 24 členů ČSVH (včetně nově přijatých), a 7 čestných hostů.

Schůzi řídil Ing. Jan Jindra CSc. a reprodukční techniku obsluhoval Jiří Švagr.

Úvodem byl schválen všemi přítomnými členy ČSVH program schůze – v souladu s pozvánkou. Hosty a významné osobnosti VČS - Ing. Bc. Miroslava Krejču CSc., senátora Parlamentu ČR, Ing. Karla Černého, vedoucího odboru ŽP zemědělství a lesnictví KÚ Jč. kraje, Ing. Hanu Zahradníkovou, vedoucí oddělení vodního hospodářství KÚ Jč. kraje, Ing. Miroslava Jocha, 1 náměstka primátora SM Č. Budějovice, Ing. Petru Šebestíkovou, SM Č. Budějovice, RNDr. Růženu Ferebauerovou, proděkanku VŠERS, Ing. Petru Klimešovou, VŠERS, Ing. Františka Hladíka, předsedu OK ČKAIT Č. Budějovice, Karla Herdu, ředitele SWECO – Hydroprojekt o. z. Č. Budějovice, Ing. Jana Boučka z Magistrátu města Prahy a Ing. Jana Jelínka, předsedu ČSSI OP České Budějovice a další, přivítal Ing. Bohumil Kujal.

Přítomným byl předán Vodohospodářský bulletin 2013, Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce a text Zprávy o činnosti ČSVH za rok 2013. Přítomní členové ČSVH měli možnost si zaplatit příspěvky na rok 2014.

 

Seminář konaný 19. listopadu 2013

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe

(zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2)

Seminář se konal pro členy Prezidia ČSSI (Český svaz stavebních inženýrů) a další pozvané hosty. Účelem bylo seznámení přítomných s principy řešení Vodního koridoru D-O-L, jeho genezi a současným stavem. V úvodu semináře objasni Ing. Josef Podzimek historií D-O-L. Ing Podzimek se touto problematikou zabývá dlouhodobě a spolu s organizací „Plavbou a vodní cesty o.p.s." inicioval zpracování Návrhu věcného záměru zákona o dokončení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, zpracovaného v říjnu 2013 Ing. Emanuelem Šípem. Zdůraznil, že se jedná o víceúčelovou stavbu, která kromě plavebně dopravního významu zahrnuje protipovodňovou ochranu, zlepšení vodohospodářské bilance, má energetickou funkci, dlouhodobě zvyšuje zaměstnanost, vytváří podmínky pro revitalizaci toků, pomáhá řešit nedostatek vody v deficitních oblastech, má přínos pro turistiku, sport a mnoho dalších společenských účelů. Vodní koridor D-O-L je stavba, která propojí Českou republiku s Černým, Severním i Baltickým mořem. Dosud jsme jedinou zemí z Evropské unie, která nemá kvalitní vodní cestu k moři. Stavba D-O-L není stavbou začínající, neboť do současné doby bylo již vybudováno, nebo modernizováno 38 plavebních stupňů. Jako první bylo vybudováno v r. 1907 vodní dílo Beřkovice na Labi a poslední v roce 1975 vodní dílo Týnec nad Labem. V roce 1992 bylo uvedeno do provozu vodní dílo Gabčíkovo na Dunaji, ale to je již na území dnešního Slovenska. V návrhu věcného záměru zákona je uveden zcela logicky název „Dokončení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe a navazujících vodních cest". Celková délka nově připravované části D-O-L je cca 500 km a investiční náklady jsou odhadovány na 300 až 400 miliard Kč. Termín dokončení je uvažován v r. 2039.

Ing. Martin Vavřička z Ředitelství vodních toků ČR informoval o ekonomických otázkách vodního koridoru D-O-L, o jednotlivých úsecích, jejich technických parametrech, počtech stupňů, počtech vodních elektráren, plavebních komorách apod.

Ing. Petr Forman – Societa Rudolphina o.s.– uvedl a vyvrátil množství omylů, šířených o D-O-L. Ekonomičnost spočívá zejména v tom, že po dokončení by měl být národohospodářský přínos přes 5 miliard Kč. za rok, za předpokladu mírného zpoplatnění vodní dopravy (průměrně 0,01 €/tkm). Pozitivní přínos pro podnikatele přilehlých regionů se týká přepravy a distribuce nejrůznějších druhů zboží k mořím a jejich přístavům, dlouhodobého sociálního dopadu na zvýšení zaměstnanosti, kladného dopadu na stavební sektor a těžbu průmyslových surovin. Podmínkou pro realizaci D-O-L je zařazení této stavby Evropskou komisí do transevropských dopravních koridorů TEN-T a spolufinancování se strany Evropské unie. Je uváděno, že příspěvek od EU by mohl být až 85% investičních nákladů, tedy 6,4 miliard € (asi 174 miliard Kč.).

Ing. Michael Trnka CSc. – Pöyry Environment a.s. - rozvedl řešení D-O-L v oblasti kolem Kroměříže. Objasnil protipovodňový význam D-O-L v souvislosti se zadržováním vody v krajině, nalepšováním průtoků a využíváním energetického potenciálu přečerpávacích vodních elektráren.

Dokončení vodního koridoru D-O-L se bude realizovat postupně uváděním jednotlivých vodních děl a vodního koridoru do provozu. Roční požadavky na investiční náklady by byly v průměru 12 až 16 miliard Kč (z domácích zdrojů 15%, tj. 1,8 – 2,4 mld. Kč, zbytek příspěvek EU). Přitom je dobré si uvědomit, že povodňové škody dosáhly v roce 1997 výše 66,6 miliard Kč., v roce 2002 činily škody 75,1 miliard Kč., v roce 2013 byly škody 16,5 miliard Kč. V roce 1997 by dokázal vodní koridor D-O-L ochránit před povodní téměř celou postiženou část Moravy.

Ing. Bohumil Kujal

Česká společnost vodohospodářská ČSSI

 

Exkurze Vodňany 5.9.2013

Nové objekty Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU)

Exkurzi na nově vybudovaných objektech FROV JU ve Vodňanech připravil Ing. Martin Kocour Ph.D. proděkan fakulty pro pedagogickou činnost. Byly navštíveny objekty: Genetické rybářské centrum, Experimentální rybochovné pracoviště a Hlavní budova FROV JU. Oficiální název takto vzniklého centra zní: „Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzit hydrocenóz" (CENAKVA)". Součástí FROV je i Ústav akvakultury v Českých Budějovicích , Ústav komplexních systémů v Nových Hradech a Mezinárodní environmentální vzdělávací poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany – MEVPIS. Středisko MEVPIS je v místě bývalého Brokova mlýna ve Vodňanech.

 

Seminář 3. října 2013

Základní otázky provozu vodovodů a kanalizací

Akce konaná Českou společností vodohospodářskou ČSSI ve spolupráci s KÚ jihočeského kraje v zasedací místnosti Jihočeského kraje ul. B. Němcové v Českých Budějovicích. Seminář s tímto obsahem je důležitý pro vedoucí pracovníky obecních úřadů také proto, že po skončení volebního období dochází k zákonité výměně starostů a zastupitelů OÚ a nově zvolení vedoucí pracovníci potřebují kontinuálně pokračovat v činnosti, do čehož spadá i starost o vodohospodářskou infrastrukturu.

Cílem semináře byla především pomoc obcím, které si provozují vodovod a kanalizaci sami, nebo řeší v současné době otázky spojené se zajištěním provozu, ekonomikou a získáváním finančních zdrojů pro dostavbu a obnovu VH majetku. Na rozdíl od velkých měst s odborným provozovatelem vodovodů a kanalizací, a nižšími provozními náklady na jednotku dodávané (odváděné) vody, udržují menší obce nižší ceny vodného a stočného, což zákonitě vede k nižší úrovni provozovatelských služeb a nevytváří ani potřebné finanční zdroje na obnovu vodohospodářského majetku. Složitost současné legislativy a její změny, jsou navíc příčinou obtížné orientace i odborníků, kteří v oboru pracují.

P1090186

P1090200

 

Výroční zpráva ČSVH rok 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté.
Dovolte mně abych Vás seznámil s činností České společnosti vodohospodářské ČSSI za uplynulý rok 2012. Lze říci, že za uplynulých 5 roků se činnost naší společnosti stabilizovala a že jsme se zbavili počátečních dětských neduhů. Můžeme konstatovat, že plníme to co máme uvedeno v Organizačním řádu. Naše společnost je stavovská, nepolitická, dobrovolná a že chceme vést naše členy i veřejnost k šetrnému zacházení s vodou a přispívat k ochraně životního prostředí což je podmínkou k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Nutno opakovat to co uvádíme v jiných naších materiálech, že voda je základ života, nenahraditelná substance, surovina a potravina nejenom pro člověka, ale pro veškeré živé organismy. Proto je třeba, aby byla zachovaná pro příští existenci života na zemi v potřebné kvalitě a nebyl narušen její přirozený cyklus. Voda nemá majitele, je společným majetkem daný nám od přírody do společného užívání a je naší povinností ji účelně a ekonomicky užívat. Ochrana vody souvisí i s ochranou půdy, lesů a celého životního prostředí.

 

Exkurze na VD Hněvkovice a vltavskou vodní cestu

   

Dne 7 května 2013 proběhla pod gescí hydrotechnické sekce ČSVH exkurze pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí. Exkurze se zúčastnilo 29 studentů s pedagogickým doprovodem.

 

25.3.2010 Setkání účastníků výstavby Úpravny vody Plav a Vodního díla Římov

Úpravna vody Plav (dále ÚV Plav) a Vodní dílo Římov (dále VD Římov), jsou dvě nejdůležitější vodohospodářské stavby v Jihočeském kraji, které zajišťují dodávku pitné vody pro více než polovinu obyvatel kraje. U příležitosti Mezinárodního dne vody ( 22.března ) se rozhodla ČSVH, spolu s Jihočeským vodárenským svazem , uspořádat setkání účastníků výstavby obou děl.

 

Exkurze na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku

   

Česká společnost vodohospodářská ČSSI uspořádala dne 16. 4. 2013 pro studenty Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčina v Třeboni exkurzi na rozdělovací objekt Novořecké splavy na Lužnici a na Novou řeku. Jedná se o významné hydrotechnické dílo, které hraje klíčovou roli v provozní bezpečnosti třeboňské rybniční soustavy při povodních.

 

Poradenská činnost a vodohospodářské informace pro OÚ v JČ kraji

   

Po dohodě s KÚ JČ. kraje je od dubna 2013 poskytovaná poradenská činnost ve vodohospodářské oblasti pro OÚ v Jihočeském kraji. Tuto činnost poskytuje ČSVH prostřednictvím Ing. Jiřího Pudila (zastupuje Ing.Petr Kohoutek) z projektové organizace VAK projekce s.r.o. v ul. Boženy Němcové 12, České Budějovice, tel. 602 150 148, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Strana 2 z 4

«ZačátekPředchozí1234DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky