25.3.2010 Setkání účastníků výstavby Úpravny vody Plav a Vodního díla Římov

Úpravna vody Plav (dále ÚV Plav) a Vodní dílo Římov (dále VD Římov), jsou dvě nejdůležitější vodohospodářské stavby v Jihočeském kraji, které zajišťují dodávku pitné vody pro více než polovinu obyvatel kraje. U příležitosti Mezinárodního dne vody ( 22.března ) se rozhodla ČSVH, spolu s Jihočeským vodárenským svazem , uspořádat setkání účastníků výstavby obou děl. Od uvedení do zkušebního provoz ÚV Plav uplynulo již 28 roků a od dokončení VD Římov dokonce 32 roků. Obě vodohospodářská díla dodnes dobře slouží svému účelu a obě přečkala dobře i mimořádnou povodeň v roce 2002. Za dlouhodobou perfektní funkci je nutné poděkovat nejenom autorům a budovatelům, ale i provozovatelům obou vodohospodářských děl. Bylo vzpomenuto i těch účastníků výstavby, kteří se již dnešních dnů nedožili.

VD Římov má sypanou kamenitou hráz na řece Malši , jejíž výška nade dnem je 47,50 m, šířka koruny 6,75 m a délka hráze je 290,0 m. Celkový objem nádrže je 33,80 mil.m3, délka vzdutí 13 km a zátopová plocha je 210 ha. Odběr vody pro ÚV Plav je sdruženým objektem z něhož je možné odebírat jednak vodu pro pitné účely z několika různých výšek ( povolené maximum 1,48 m3/s ) jednak vypouštět vodu pro asanační průtok do Malše. Tento asanační průtok je regulovaně vypouštěn přes dvě turbiny (max.výkon 2 x 500 kW ). Rozsah regulovaného průtoku je 0,65 - 3,5 m3/s. Surová voda je odváděna do ÚV Plav přívodním řadem DN 1400 mm v délce 7362 m. Před ÚV Plav je surová voda zaústěna do elektrárny ( max.výkon 600 kW) a odtud odtéká do úpravny vody. Dvě spodní výpustě DN 1600 mm s max. kapacitou průtoku 2 x 41,4 m3/s. Přehradní těleso je opatřeno korunovým přelivem o třech polích se segmentovými uzávěry s max. kapacitou 3 x 141 m3/s. Zpracovatel projektu je HDP Praha, GD stavby Vodní stavby s.p. Sezimovo Ústí, provozovatel Povodí Vltavy.

ÚV Plav - je srdcem Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Projektovaný výkon je 1.450 l /s. Zkušební provoz začal v r. 1982. Pitná voda je z ÚV Plav dodávaná do ( bývalých okresů) Českých Budějovic, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Písku, Prachatic, Strakonic a Tábora. Toto představuje zásobování více než dvou třetin obyvatel Jihočeského kraje.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky