Exkurze Vodňany 5.9.2013

Nové objekty Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích (FROV JU)

Exkurzi na nově vybudovaných objektech FROV JU ve Vodňanech připravil Ing. Martin Kocour Ph.D. proděkan fakulty pro pedagogickou činnost. Byly navštíveny objekty: Genetické rybářské centrum, Experimentální rybochovné pracoviště a Hlavní budova FROV JU. Oficiální název takto vzniklého centra zní: „Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzit hydrocenóz" (CENAKVA)". Součástí FROV je i Ústav akvakultury v Českých Budějovicích , Ústav komplexních systémů v Nových Hradech a Mezinárodní environmentální vzdělávací poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany – MEVPIS. Středisko MEVPIS je v místě bývalého Brokova mlýna ve Vodňanech.

Genetické rybářské centrum ( GRC) Jednou z hlavních náplní Genetického rybářského centra (GRC) je uchování genetických zdrojů stávajících plemen a populací ryb. U kapra obecného se v současnosti chová a udržuje 15 plemen a linií, u lína obecného 11 plemen a u sumce velkého 2 plemena. Kromě toho je na GRC chováno 8 druhů jeseterovitých ryb. Budova GRC je nově vystavená , patrová, zděná a je tepelnými čerpadly temperovaná pro celoroční provoz. V přízemí budovy jsou odchovné nádrže několika velikostí, místnost pro inkubaci jiker jeseterovitých ryb a jejich raný odchov a další technické zázemí. V patře je pak technologie na úpravu vody a to biologické filtry, zařízení na dezinfekci vody UV zářením, výroba kyslíku a další manipulační prostory pro odchov ryb, laboratoře, učebna a sociální zázemí pro zaměstnance. GRC je pověřeno vedením šlechtitelského a testačního programu užitkovosti kapra a lína v ČR. S chovem jeseterovitých ryb se na objektech GRC započalo v roce 2001. Prvním získaným druhem byl jeseter ruský, v roce 2002 proběhl nákup jesetera sibiřského, v roce následujícím byly kromě zmiňovaných druhů nakoupeny ryby jesetera malého, jesetera hvězdnatého a vyzy velké. Prostory jsou pravidelně využívány k specializované výuce odborných předmětů studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia FROV JU formou terénních a blokových cvičení. Studenti zde rovněž pod odborným pedagogickým vedením provádí praktické experimenty, které potřebují k vypracování a ke zdárné obhajobě zadané absolventské práce.

Experimentální rybochovné pracoviště Experimentální pracoviště je využíváno stálými zaměstnanci a studenty v jednotlivých laboratořích k realizaci experimentů zaměřených převážně na výzkum chovatelských technologií v akvakultuře, přičemž značná pozornost je věnovaná intenzivním metodám akvakultury, recirkulačním systémům, odchovu raných stádií, chovu raků apod. V budově jsou rovněž laboratoře a studijní místnosti. Nová budova vznikla rekonstrukcí dřívějšího experimentálního rybochovného pracoviště vybudovaného v osmdesátých a devadesátých letech. Původní strojně technologický systém rozvodů, recirkulace a čištění vody byl zachován. Jsou tu řešeny otázky reprodukce ryb včetně hormonální stimulace, rybářská hydrobiologie, potravní biologie ryb v rybnících a volných vodách. Lze tu aplikovat současně několik recirkulačních systémů při odlišných chovných podmínkách.

Hlavní budova FROV JU Původní budova VÚRH Vodňany byla kompletně rekonstruovaná na novou budovu FROV JU. Kromě administrativních kanceláří jsou tu zřízeny laboratoře vodní toxikologie a ichtyopatologie, environmentální chemie a biochemie, laboratoře genetiky, reprodukce, intenzivní akvakultury, etologie ryb a raků. Ve speciálních místnostech jsou deponovány za velmi nízkých teplot genetické materiály různých druhů ryb. Přístrojové a laboratorní vybavení v hlavní budově FROV je na mimořádně vysoké úrovni, umožňující fyzikální, chemická, biologická i genetická zkoumání v oblasti chovu ryb a souvisejících vodohospodářských problematik. Po stránce stavebně architektonické získala hlavní budova FROV nový výraz, který koresponduje s vnitřním vybavením a celkovým posláním FROV JU.

FROV JU má ve výstavbě i další nové objekty v Českých Budějovicích a Vodňanech, které nebyly předmětem exkurse.

 

Zapsal Ing. Bohumil Kujal - předseda ČSVH

Korigoval Ing. Martin Kocour Ph.D. – proděkan FROV JU

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky