Pracovní seminář

ZÁKLADY PROVOZU VODOVODŮ A KANALIZACÍ

(Zhodnocení akce.)

Datum konání akce: 7. května 2015,

místo konání: KÚ Jč. kraje – místnost zastupitelů.

Garant akce: Ing.Bohumil Kujal ve spolupráci s Ing. Jiřím Kubešem.

Akce byla organizovaná spolu s KÚ Jč. kraje – Ing. Helenou Rybkovou.

Pracovní seminář byl uskutečněn v souladu s programem uvedeným v pozvánce. Počet účastníků pracovního semináře byl 43 zástupců OÚ, 6 přednášejících a organizátorů. Seminář byl určen obcím, které vlastní vodovody a kanalizaci, nebo řeší otázky zajišťování provozu, ekonomiku, nebo získávání finančních prostředků na výstavbu infrastruktury majetku VaK. Seminář byl uspořádán tak, aby zahrnoval požadavky a potřeby menších provozovatelů, případně posloužil majetkovým společnostem, které poskytují odbornou a inženýrskou činnost, nebo specializované služby. Dotazem při semináři bylo zjištěno, že většina účastníků jsou zástupci OÚ – provozovatelů vodovodů a kanalizací. Seminář byl přijat velice pozitivně.

Ing. Helena Rybková se soustředila na objasňování obsahu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, objasňovala důležité paragrafy týkajících se provozovatelů, majitelů, jejich práv a povinností, důležitost smluv s provozovateli, odběrateli, podmínky zahájení provozování a ukončení provozu vodohospodářské infrastruktury (dále VHI). Upozornila na nutnost nového zpracování kanalizačních řádů, zabývala se objasňováním definic a terminologii ve vodohospodářské činnosti apod..

Ing. Jan Plechatý ve svém příspěvku objasňoval různé modely provozování vodovodů a kanalizací, což závisí na velikosti dotčené oblasti spotřebitelů, jejich odborné způsobilosti, finančních možnostech a dalších podmínkách. Vodohospodářské zákony ČR se musí přizpůsobovat obdobným zákonům EU, což se týká i programu nové výstavby. Po roce 2017 je uvažováno s novou koncepcí uspořádání vodovodů a kanalizací a vytvoření regulačního úřadu. Prvotní povinností provozovatelů je zajištění kontinuální dodávky kvalitní pitné vody v souladu s platnými hygienickými předpisy, nebo spolehlivý odběr a zpracování splaškových vod, rovněž v souladu s platnými vyhláškami a předpisy ČR. V uzavíraných smlouvách s provozovateli, nemohou být upřednostňovány požadavky provozovatele a musí být jednoznačně stanoveny povinnosti provozovatele i odběratele. Jsou zpracovány vzorové smlouvy mezi vlastníkem a provozovatelem. Konečné rozhodnutí o uzavření smlouvy vyslovují zastupitelé – političtí činitelé. V dubnu 2016 by měl vejít v účinnost Nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon by měl být klíčovou normou, ovlivňující veřejné investice v příštích letech. Zpracování tohoto zákona zajišťuje MMR ČR – členem zpracovatelského týmu je JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler. V oblasti čištění splaškových vod je připomínáno decentralizované čištění, které lze uvažovat v oblastech s malou hustotou zástavby. V čistírenství budou preferované obce s počtem obyvatel nad 2000. Plán hlavních povodí ČR je zpracováván v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací. V prezentaci Ing. Plechatého byly objasňovány způsobilé a nezpůsobilé výdaje při čerpání dotací.

Ing. Jiří Kubeš – upozornil na skutečnost, že dochází k vylidňování menších obcí, proto je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost. Součásti provozování vodohospodářské infrastruktury je administrativní činnost, která způsobuje problémy na Obecních úřadech zejména tam, kde došlo při volbách k výměně představitelů OÚ. Pokud si provozují VHI obce samostatně, pak je důležité zajištění oprávněných osob. Ekonomicky výhodné je využívání vlastních zdrojů při provozování VHI. Jsou to např. elektroúdržba, instalatérské práce, zemní práce menšího rozsahu, doprava apod. Určité činnosti (laboratorní rozbory, vyhledávání poruch na potrubí aj.) nutno zajišťovat subdodavateli s potřebnou akreditací. Vyřizování administrativní agendy lze doporučit osobou, která má s touto prací zkušenosti. Plánované pravidelné opravy představují 70 % a nahodilé 30 % z objemu všech oprav VHI. Vodoměry na vodovodních přípojkách jsou majetkem provozovatele a pokud jejich funkce je bez závad, pak se vyměňují po 6 letech provozu. Odběratel vody může žádat o revizi kvality vodoměru a v případě oprávněnosti, hradí opravu, nebo výměnu vodoměru provozovatel. Cena za cejchování vodoměru je cca 600 Kč. Majitelem vodovodní přípojky (kromě vodoměru a šoupěte za vodovodním řadem) je odběratel vody. Zemní práce na veřejné části pozemku vodovodní přípojky zajišťuje provozovatel VHI. U vodovodních přípojek je zásada, že k jedné nemovitosti je jedna přípojka. Dobré vztahy mezi majitelem VHI a provozovatelem, vytvářejí předpoklad pro dobré fungování celé VHI.

Ing. Pavel Peroutka – informoval ve své prezentaci o ekonomice provozu VHI, kalkulaci cen vodného a stočného. Cena vodného a stočného se kalkuluje jako jednosložková, nebo dvousložková a sjednává smluvním vztahem v souladu s cenovým výměrem MF ČR 01/2012 Sb. Při tvorbě ceny nesmí být uplatňovány ekonomicky neoprávněné náklady a výše ceny musí být obvyklá a přiměřená. Vykazování hodnoty majetku VHI je včetně dotací. Zařazování hodnoty majetku z dotací je až po ukončení kolaudačního řízení. Odpisy se provádí po uvedení příslušného objektu do trvalého provozu. Kalkulace cen – mimo jiné - se archivují po dobu 3 roků. Cena vodného a stočného obsahuje i finanční rezervu pro budoucí obnovu. Do ekonomicky oprávněných nákladů lze zahrnout některý nehmotný majetek – např. náklady na audit, generely aj. Vlastníci VHI jsou povinni vést zaměření svého majetku v digitální podobě (GIS) a aktualizovat jej. Nelze akceptovat cenu vodného a stočného, stanovenou paušálním poplatkem.

Z průběhu celé akce a diskusních příspěvků bylo konstatováno, že je neprovázanost dosavadních vodohospodářských zákonů, což bylo završeno NOZ. Uspořádaná akce byla zhodnocena jako velice úspěšná.

Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky