Školení povodňových orgánů obcí

   

Dne 11. dubna 2012 proběhla v gesci hydrotechnické sekce ČSVH v budově Krajského úřadu – Jihočeský kraj v Českých Budějovicích odborná akce „Školení povodňových orgánů obcí“.

Na úvod školení vystoupili Ing. Karel Vlasák radní pro ŢP a zemědělství Jihočeského kraje a předseda ČSVH Ing. Bohumil Kujal.

Školení bylo rozděleno do 5 tematických bloků

1. Předpovědní povodňová služba – Mgr. Tomáš Vlasák (ČHMÚ – pobočka České Budějovice) seznámil přítomné s fungováním předpovědní povodňové služby, s druhy vydávaných předpovědí, se způsobem jejich zveřejňování, s možnostmi jejich využití a se způsobem vydávání a distribuce výstrah na nebezpečné meteorologické a hydrologické jevy.

2. HZS při zvládání povodňových situací a v rámci IZS - mjr. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje) objasnil postavení HZS v rámci integrovaného záchranného systému a vysvětlil funkce, které plní při řešení krizových situací.

3. Hlásná povodňová služba – Ing. Petr Hovorka (Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava) podrobně vyložil novelu Metodického odboru ochrany vod MŢP ČR, týkající se výkonu hlásné povodňové služby s důrazem na úkoly, které v rámci této služby jsou povinny zabezpečovat obce.

4. O roli krajského úřadu v povodňové službě – přednesla Ing. Hana Zahradníková (Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor ŢPZL) o legislativních záležitostech týkajících se povodňové služby a fungování povodňových orgánů.

5. Ing. Jiří Baloun (Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava) seznámil s problematikou povodňových plánů z hlediska jejich obsahu a zpracovávání i procesu schvalování.

Příspěvek na téma „Vodní hospodářství a zemědělství“ se pro onemocnění Jiřího Netíka – předsedy Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Jihočeského kraje - nekonal.

Semináře se zúčastnilo 66 zástupců obcí z Jihočeského kraje a 17 studentů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zemědělské fakulty, oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.

V diskusi byl vznesen mimo jiné dotaz na funkci HZS při mimořádné události JE Temelín. Bylo konstatováno, že rozbor této otázky by vyžadoval samostatný celodenní seminář.

Bylo konstatováno, že seminář byl mimořádně úspěšný, o čemž svědčil plně obsazený sál. Zásluhu na úspěšnosti této akce má podpora Jihočeského kraje a kvalitní příprava Ing. J. Balouna – garanta akce.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky