Výroční zpráva ČSVH rok 2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení hosté.
Dovolte mně abych Vás seznámil s činností České společnosti vodohospodářské ČSSI za uplynulý rok 2012. Lze říci, že za uplynulých 5 roků se činnost naší společnosti stabilizovala a že jsme se zbavili počátečních dětských neduhů. Můžeme konstatovat, že plníme to co máme uvedeno v Organizačním řádu. Naše společnost je stavovská, nepolitická, dobrovolná a že chceme vést naše členy i veřejnost k šetrnému zacházení s vodou a přispívat k ochraně životního prostředí což je podmínkou k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Nutno opakovat to co uvádíme v jiných naších materiálech, že voda je základ života, nenahraditelná substance, surovina a potravina nejenom pro člověka, ale pro veškeré živé organismy. Proto je třeba, aby byla zachovaná pro příští existenci života na zemi v potřebné kvalitě a nebyl narušen její přirozený cyklus. Voda nemá majitele, je společným majetkem daný nám od přírody do společného užívání a je naší povinností ji účelně a ekonomicky užívat. Ochrana vody souvisí i s ochranou půdy, lesů a celého životního prostředí.

I. Všeobecně

Počet naších členů je 83, i když nutno vznést otazník nad některými členy, kteří neplní své základní povinnosti tj.placení ročních příspěvků. Budeme se muset touto otázkou zabývat v nadcházejícím roce. V letošním roce jsme přijali do naších řad tři nové členy z nichž všichni jsou vysoce fundovaní vodohospodářští pracovníci. Několik členů opustilo naše řady, což je ale přirozený stav ČSVH měla VČS 16. února 2012 a výbor se v uplynulém roce sešel na 6 schůzích. Účast členů výboru byla 90%. Neúčast na jednání výboru byla nejvíce ovlivněna nezbytným jednáním v Senátu ČR našeho člena výboru a dále nemocností. Dále bylo uskutečněno několik jednání užšího výboru ČSVH a jednání s různými organizacemi v celkovém počtu 92: Průměrný věk celé ČSVH je okolo 53 roků což lze pokládat za poměrně dobré. Nižšího průměrného věku naších členů si můžeme do budoucna přát. Složení výboru ČSVH je stejné jako v minulém roce: - Ing. Kujal Bohumil předseda - Ing. Jindra Jan CSc. místopředseda - Ing. Jaroslava Snížková tajemnice - Ing. arch.Malec Martin člen výboru, grafika, vébové stránky - Ing.Pudil Jiří člen výboru a vedoucí sekce čistírenské - Ing. Šír Miloslav CSc. člen výboru a zástupce sekce školské a vzdělávací - doc.Ing. Čiháková Iva vedoucí sekce vodárenské, - Ing. Baloun Jiří vedoucí sekce hydrotechnické - prof. Ing. Kouřil Jan Ph. D. vedoucí rybnikářské sekce - Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc. vedoucí sekce školské a vzdělávací revizní komise: - Ing. Mára Radek vedoucí RK - Ing. Zídková Dana zástupce vedoucího RK administrativní činnost a vedení účetnictví zajišťuje Bc. Vlasta Vlčková

II. Činnost výboru a celé ČSVH

Činnost ČSVH pracuje v souladu s Organizačním řádem, který vychází z Evropské vodní charty . Podstatou je poskytování odborných znalostí vodohospodářským pracovníkům i pracovníkům Obecních úřadů, zejména malým OÚ.
Kromě jednání výboru se předseda zúčastňoval zasedání PREZIDIA ČSSI ( 5x ) a z výsledku jednání byla podávaná informace výboru. Aktivně se zúčastnilo konkrétní činnosti 41 % členů ČSVH, což se může zdát hodně, ale vezmeme-li v úvahu to, že činnost ČSVH úzce souvisí se zaměstnáním téměř všech členů ( někteří členové jsou v důchodu), pak se nabízí otázka, proč zbývajících 59 % se činnosti nezúčastňuje, alespoň trochu? Vždyť se vodohospodářskými aktivitami živí.
Při realizaci odborných akcí je spolupracováno s orgány veřejné správy, Vysokými a odbornými školami, výbory ČKAIT, ČSSI a SPS, je vydáván roční časopis „Vodohospodářský bulletin ČSVH 2012“, přispíváno do informačního časopisu ZPRAVODAJ, vyvíjena další odborná publikační VH činnost, jsou pořádány odborné akce, vzdělávací semináře, pořádány tématické exkurze, organizovány vodohospodářské pondělky a další vodohospodářská vzdělávací činnosti

1. Odborné zájmové a vzdělávací akce v roce 2012

 • 27. ledna - účast na Dnu otevřených dveří ve Střední rybářské škole ve Vodňanech (laboratoře, učebny, akvária)
 • 28. března - přednášky pro končící studenty ČVUT FSv v Praze
 • 11. dubna - školení povodňových orgánů obcí v Českých Budějovicích
 • 25. dubna - exkurze do Pasova – návštěva VD Jochenstein na Dunaji
 • 22. května - exkurze na VD Hněvkovice a prohlídka nové plavební komory
 • 30. května - exkurze na rekonstruovanou Novou Řeku a splavy – rozdělovací objekty
 • 11.června - vodovodní přípojky (akce pořádaná SOVAKEM, ale organizovaní našimi členy)
 • 17. října - hospodaření se srážkovými vodami
 • 12. října - exkurze na jezy ve Veselí nad Lužnicí
 • 16. října - exkurze na plavební komoru v Hluboké nad Vltavou
 • 18. října - setkání účastníků výstavby VD Orlík při 100 letém výročí narození Ing. Aloise Krause –přehradáře
 • 24. října - slavnostní zahájení provozu nové učebny „Vodní stavby“ SRŠ ve Vodňanech
 • 6. prosince - adventní setkání členů ČKAIT , ČSSI a dalších hostů v Táboře
 • 3. prosince - exkurze na modernizovaný hotel CLARION v Č. Budějovicích (spolu se členy ČKAIT a ČSSI)
 • 13. prosince - kalkulace vodného a stočného v Českých Budějovicích
 • průběžně celý rok - spolupráce s doktorandy, studenty ČVUT FSv Praha, konzultantská a poradenská činnost při návrzích a zpracovávání diplomových a doktorandských pracích
 • průběžně celý rok - spolupráce s VŠERS při grantu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“– Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji.


2. Publikační činnost
ZPRAVODAJ - časopis vydávaný ČKAIT OK, ČSSI OP České Budějovice,ČSVH a SPS
Do ZPRAVODAJE jsou inzerovány připravované odborné akce, termíny Výročních členských schůzí, připravované exkurze a zhodnocení všech uvedených akcí. ZPRAVODAJ je vydáván nepravidelně , maximálně pětkrát do roka. Je to regionální časopis jehož hlavním účelem je poskytovat nezbytné informace členům.
Vodohospodářský bulletin ČSVH 2012 ročně vydávaný časopis na konci kalendářního roku. Odborné vodohospodářské příspěvky zajišťují většinou členové ČSVH. V letošním ročníku bylo publikováno 11 odborných článků, doprovázených fotografiemi, grafy a tabulkami. V závěru bulletinu je uváděn seznam členů ČSVH. V rámci spolupráce s ČKAIT bylo požádáno o možnost dodávání bulletinu všem vodohospodářům členům ČKAIT: Dle informací z řad čtenářů je konstatováno, že ročník Vodohospodářský bulletin ČSVH má z hlediska odbornosti i technické úrovně výtisků vzrůstající tendenci a je vhodný odborný publikační materiál pro celoživotní vzdělávání.
Ostatní publikační činnost - Nelze zcela specifikovat veškerou publikační činnost členů ČSVH, ale za zmínku stojí publikace na nichž se podíleli naší členové „Voda v domě a na chatě“ prof. Ing. Jan Šálek CSc. a kol. vydala Grada Publishing a.s. 2012, s. 144( na tuto publikaci byla zaslaná recenze do časopisu Vodní Hospodářství ), dále „Srážkové vody a urbanizace krajiny“ vydané ČKAIT v r. 2012, s. 71, jako technická pomůcka k činnosti autorizovaných osob, odborné posouzení prof. Ing. Jan Šálek CSc.

3. Spolupráce
Činnost ČSVH je založena na spolupráci s následujícími institucemi a organizacemi.
Krajský úřad Jihočeského kraje
Spolupráce s KÚ Jč. kraje má dlouhodobý charakter a pro rok 2012 vychází ze smlouvy o poskytnutí příspěvku SD/OZZL/195/12 ve výši 60.000,-Kč. Tento příspěvek je určen na zajištění odborných akcí, vodohospodářských pondělků, zpracování Vodohospodářského bulletinu ČSVH 2012, obsahovou a předtiskovou přípravu a distribuci. O vynaložení poskytnutých prostředků byla podaná v lednu 2013 zpráva s doložením potřebných dokladů. Uskutečněné akce jsou specifikovány v předchozím odstavci 2-a/ Odborné zájmové a vzdělávací akce v roce 2012. Činnost a vzdělávací akce byly konzultovány na jednáních s ředitelem KÚ Jč. kraje JUDr. Lubošem Průšou, radním Karlem Vlasákem, Vedoucím odboru ŽP zemědělství a lesnictví Karlem Černým a vedoucí oddělení vodního hospodářství a integrované prevence Ing. Hanou Zahradníkovou. Představitelé KÚ se aktivně zúčastňovali zahajování odborných akcí i odbornými přednáškami. Také byly poskytovány přednáškové prostory pro pořádání odborných akcí. Tato úzká spolupráce vytvořila předpoklady pro další činnost ČSVH v roce 2013 s novým vedením KÚ po krajských volbách. Bylo uskutečněno první setkání s JUDr.Milanem Kučerou Ph. D. ředitelem Krajského úřadu.
Městský úřad Tábor
ČSVH má v Táboře několik členů, mimo jiné i starostu města Ing. Jiřího Fišera. Z toho plyne velice dobrý kontakt s Městským úřadem Tábor. To se konkrétně projevilo v roce 2012 v příspěvků a podpoře Vodohospodářského bulletinu ČSVH 2012, podpoře a záštitě starosty města nad publikací „Vodní hospodářství obcí – pomůcka pro obce“ a další spolupráci např. při organizování odborných akcích. Velice zajímavá a odborně přínosná byla přednáška o obnově rybníku Jordán v Táboře při Adventním setkání v prosinci 2012.
ČKAIT OK České Budějovice
Vzdělávací činnost ČSVH v oblasti vodního hospodářství velmi úzce souvisí s celoživotním vzděláváním členů ČKAIT. V OK ČKAIT České Budějovice je cca 150 vodohospodářů. Díky vstřícnosti předsedy OK ČKAIT v Č. Budějovicích Ing. Františka Hladíka je spolupráce s ČSVH při organizování odborných akcí, exkurzí a dalších přednášek velice významná. Je společně vydáván informační ZPRAVODAJ spolu s ČKAIT OK , ČSSI OP a SPS oblasti České Budějovice. Je též spolupracováno při zajišťování regionální přehlídkové soutěže PRESTA.
ČKAIT Praha a IC ČKAIT
Nejvýznamnější ve spolupráci ČSVH s ČKAIT Praha a Informačním centrem ČKAIT je uzavření smlouvy o prodeji publikace „Vodní hospodářství obcí …“. Významné rozhodnutí se strany ČKAIT byl odběr určitého počtu výtisků ročně vydávaného „Vodohospodářského bulletinu ČSVH 2012“ pro vodohospodáře – členy ČKAIT. Nelze opomenout, že v členské základně ČKAIT je 9 % vodohospodářů, což představuje cca 2.500 vodohospodářských odborníků. Vydávaný bulletin se zabývá výhradně vodohospodářskou problematikou. Lze očekávat, že do budoucna, že se obsah bulletinu více zaměří na činnost související s autorizaci inženýrů a techniků při zajišťování CŽV a že bude možno tento bulletin dodávat všem vodohospodářům – členům ČKAIT. Příležitostně jsou zasílány příspěvky do redakce Z + i do Brna. Předseda ČSVH pracuje ve zkušební komise ČKAIT pro autorizaci AI a AT staveb vodního hospodářství a krajinné ekologie. V rámci spolupráce využívá ČSVH příležitostně přednáškovou místnost v budově ČKAIT v Praze ul Sokolská 15.
ČSSI Praha a ČSSI OP Č.Budějovice
Předseda ČSVH pracuje ve výboru ČSSI OP v Č.Budějovicích od založení ČSSI. Spolupráce spočívá v součinnosti při organizování odborných akcích, exkurzích, příspěvcích do ZPRAVODAJE a při zajišťování soutěže PRESTA zejména při hodnocení vodohospodářských staveb.
Z titulu odborné společnosti ČSVH, která je součásti ČSSI, pracuje předseda ČSVH v PREZIDIU ČSSI a zúčastňuje se pravidelných jednání v Praze.Výsledky jednání jsou přenášeny na členy výboru ČSVH, případně - dle významu a potřeby, na celou členskou základnu. Nutno vyzvednout a pochválit podporu prezidenta ČSSI Ing. Pavla Štěpána a pass prezidenta Svatopluka Zídka při podpoře dodávání Vodohospodářského bulletinu ČSVH všem vodohospodářům členům ČKAIT.
ČEVAK a.s.
Největší provozovatel vodovodů a kanalizací v Jihočeském kraje je ČEVAK a.s. Spolupráce je prakticky od založení ČSVH v roce 2007. S tím souvisí i značný počet členů ČSVH z ČEVAKU a.s. Každoročně jsou pořádány odborné akce za účasti odborníků z ČEVAKU a.s. a totéž platí o příspěvcích do Vodohospodářského bulletinu ČSVH. ČEVAK a.s. umožňuje i exkurze na významných objektech a dle možností dává k dispozici i přednáškový sál pro odborné VH akce. Je to díky pochopení a dobré vůli generálního ředitele Ing. Jiřího Heřmana, ředitele Ing.Jiřího Lipolda a dalších nejmenovaných zaměstnanců ČEVAK a.s.- členů ČSVH. Spolupráce ČSVH a ČEVAK a.s.je významná také z toho důvodu, že těžiště činnosti ČSVH je v Jihočeském kraji.
VAK projekt s.r.o.
Spolupráce spočívá v konzultační a poradenské činnosti, dále v příspěvcích do Vodohospodářského bulletinu ČSVH 2012 a při pořádáni odborných vodohospodářských činnostech. Vedoucí VAK projekce s.r.o. Ing. Jiří Pudil je členem legislativní komise ČSSI v Praze a vedoucím sekce čistírenství výboru ČSVH.
Povodí Vltavy s.p. pobočka České Budějovice
Správa převážné většiny vodních toků v povodí Vltavy spočívá na provozovateli Povodí Vltavy .pobočce v Českých Budějovicích. Odborné akce související s vodními stavbami jsou zajišťovány pracovníky Povodí Vltavy – členy ČSVH. Významná jsou školení o Povodňových řádech a protipovodňové ochraně pro pracovníky obcí. Spolupráce je o to významnější, že několik členů ČSVH bylo projektanty nebo účastníky výstavby na vodních dílech v povodí Vltavy. Jsou to jezy, přehrady, MVE, úpravy toků, lodní zdymadla, přístavy osobní dopravy apod. Zásluhou ředitele Povodí Vltavy s.p. pobočky České Budějovice Ing. Zdenka Zídka bylo uspořádáno několik exkurzí na těchto vodních dílech a pravidelné jsou příspěvky do Vodohospodářského bulletinu ČSVH.
ČVUT Fakulta stavební
Spolupráce je výhradně s Katedrou zdravotního inženýrství a krajinné ekologie, s vedoucí katedry doc.Ing.Ivou Čihákovou CSc proděkankou Fakulty stavební. Doc. Čiháková je členkou naší společnosti a zastává funkci vedoucí sekce vodárenství.
Každoročně zajišťuje ČSVH dvě přednášky pro končící studenty magisterského studia vodohospodářského zaměření. Přednášky jsou zaměřeny na přibližování studia praxi. Jejich obsahem je vodohospodářská problematika z pohledu provozní praxe, počínaje řešením obvyklých VH problémů ( poruch, nouzových řešení, rekonstrukcí ) a konče seznamováním se strukturou vodárenských společností, což neposkytuje školní praxe. Tyto konzultační přednášky se setkaly s příznivým ohlasem se strany studentů i pedagogů.
Další forma spolupráce s FSv je konzultační pomoc při stanovování témat diplomových prací a pomoc při doktorandských studiích, např. při řešení dynamických rázů a destruktivním vlivům na vodovodní potrubí.
Jihočeská univerzita Fakulta rybářství a ochrany vod (FROV)
Spolupráce s FROV navazuje na dřívější spolupráci s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým ve Vodňanech. Podstatná část pedagogické činnosti ve FROV se zabývá ochranou vod. A ochrana vod je hlavním motivem činnosti ČSVH. Převážná část odborných akcí, exkurzí a publicistické činnosti se dotýká přímo, nebo nepřímo ochrany a čistoty vod a rybnikářské činnosti. Prospěšnost je zřejmá i z konkrétní účasti zaměstnanců FROV při pořádání odborných akcí a exkurzí (Ing. Martin Kocour Ph.D. – proděkan FROV, prof.Ing.Jan Kouřil Ph.D.).
Výzkumné centrum VŠERS o.p.s.
Konkrétní spolupráce s Výzkumným centrem je při realizaci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost – Podpora dalšího vzdělávání pracovníků ve vodním hospodářství v Jihočeském kraji. Partnery tohoto grantu jsou Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Jihočeský kraj a Svaz měst a obcí Jihočeského kraje. V letošním roce bude vydáno osm studijních podpor, bude pokračováno v on-line konferenci a bude uskutečněn jeden vzdělávací kurz.
Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni
Významnou okolností ve spolupráci je pedagogická činnost člena ČSVH v odborných vodohospodářských předmětech. Na to navazuje pořádání exkurzí na významných nově vybudovaných Novořeckých jezech, úpravě břehů Nové Řeky apod. S tím souvisí i aktivní účast na odborných akcích, příspěvcích do Vodohospodářského bulletinu ČSVH 2012. Ředitel SŠR Ing. Karel Vávře podporuje a vytváří prostor pro spolupráci.
Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie Vodňany
SRŠ Vodňany zahájila v rámci DOD výuku nového předmětu „Vodní stavby“ se zaměřením na stavby rybníků. Je to důležité odborné obohacení výuky posluchačů SRŠ a v rámci tohoto předmětu budou také posluchači seznamováni s okrasnými nádržemi v zahradách. Ředitel školy Ing. Karel Dubský přispívá do Vodohospodářského bulletinu ČSVH i do ZPRAVODAJE o činnosti školy i dalších záměrech.
Radouňská vodohospodářská společnost a.s.
Tato společnost zabývající se provozováním vodovodů a kanalizací, výstavbou ČOV ÚV a dalších objektů vodohospodářské infrastruktury, začala spolupracovat s ČSVH v roce 2012 a to příspěvky do Vodohospodářského bulletinu ČSVH a poradenskou činností svých členů a účastí na odborných akcích.
Ostatní spolupráce
Dále je spolupracováno s SPS jihočeskou regionální stavební společností, Aqua Procon s.r.o.Brno, Rybářským sdružením ČR a dalšími nejmenovanými organizacemi. Spolupráce s dalšími organizacemi by byla možná, pokud by se zapojilo více členů do této činnosti.

III. Hospodaření za rok 2012


V následujícím příspěvku předseda revizní komise Ing. Radek Mára podává zprávu RK o hospodaření ČSVH za rok 2012. Největší náklady jsou vydávány za nájem a údržbu kanceláře, za provoz PC s internetem a telefonem, odběr odborných časopisů Vodní hospodářství, SOVAK, vydání Vodohospodářského bulletinu ČSVH 2012, distribuci některých materiálů, úhrada nákladů přednášejícím na odborných akcích a další náklady, jak je uvedeno ve zprávě RK. Odvody ve výši 250,- Kč za řádného člena jsou pravidelně odváděny na ČSSI v Praze. Konec roku vykazuje kladný hospodářský výsledek.

IV. Činnost v roce 2013 a výhled

Je vycházeno z plánu činnosti na rok 2013 o němž bude samostatně pojednáno v dalším bodě programu VČS. Činnost ČSVH je založena na dobrovolnosti. Vždy musíme najít v naších řadách odborníky, kteří jsou ochotni zajišťovat semináře, přednášky, dělat garanty, organizovat exkurze apod. nad rámec svých profesionálních povinností. Vyžaduje to odhodlání a také odvahu. Odvahu proto, že ne vždy se i dobrý záměr povede. Nezapomínáme, že našim hlavním krédem je ochrana vody. Tomuto poslání jsou podřízeny veškeré akce které připravujeme, organizujeme a realizujeme. Jeden ze způsobů jak uskutečňovat naše poslání je vzdělávání, což nejlépe odpovídá možnostem naší ČSVH. Duševní potenciál naších členů nám umožňuje organizovat vzdělávací akce, semináře pro vodohospodáře nejrůznějších odborných úrovní. Odborně vzdělávací činnost zaměřujeme na malé obce, poněvadž je pokládáme za nejpotřebnější. To ovšem neznamená, že nebudeme se starat o vodohospodářské vzdělávání ostatních. K tomu potřebujeme spolupracovat s těmi organizacemi jak je výše uvedeno a spolupráci dále rozšiřovat. Neobejde se to bez publikací. Proto počítáme s vydáváním Vodohospodářského bulletinu ČSVH i nadále, přispíváním do odborných VH časopisů i vydáváním potřebných publikací. Bude třeba doplnit a aktualizovat Vodní hospodářství obcí – příručku pro obce, a věnovat se hospodaření se srážkovými vodami. Máme blízko k rybníkům v jižních Čechách proto i v této oblasti by bylo vhodné se více angažovat. Ochrana proti povodním , zvláště lokálním bleskovým, nabývá stále většího významu. V těchto několika větách je obsažen výhled činnosti ČSVH, který by mohl být ještě daleko rozsáhlejší.
V závěru zpráva o činnosti ČSVH za rok 2012 bych chtěl upřímně poděkovat všem, kteří pomohli při realizaci kterýchkoliv akcí uskutečněných v loňském roce. Upřímně děkuji a těším se na další spolupráci.


Únor 2013
Zpracoval: Ing. Bohumil Kujal
Korigoval: Ing. Jan Jindra CSc.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky