VČS ČSVH 2014

Zápis z výroční, volební členské schůze ČSVH,

konané dne 19.02.2014

v zasedací místnosti ČEVAK a. s. České Budějovice, ul. B. Němcové 12

Dle prezenční listiny bylo přítomno 24 členů ČSVH (včetně nově přijatých), a 7 čestných hostů.

Schůzi řídil Ing. Jan Jindra CSc. a reprodukční techniku obsluhoval Jiří Švagr.

Úvodem byl schválen všemi přítomnými členy ČSVH program schůze – v souladu s pozvánkou. Hosty a významné osobnosti VČS - Ing. Bc. Miroslava Krejču CSc., senátora Parlamentu ČR, Ing. Karla Černého, vedoucího odboru ŽP zemědělství a lesnictví KÚ Jč. kraje, Ing. Hanu Zahradníkovou, vedoucí oddělení vodního hospodářství KÚ Jč. kraje, Ing. Miroslava Jocha, 1 náměstka primátora SM Č. Budějovice, Ing. Petru Šebestíkovou, SM Č. Budějovice, RNDr. Růženu Ferebauerovou, proděkanku VŠERS, Ing. Petru Klimešovou, VŠERS, Ing. Františka Hladíka, předsedu OK ČKAIT Č. Budějovice, Karla Herdu, ředitele SWECO – Hydroprojekt o. z. Č. Budějovice, Ing. Jana Boučka z Magistrátu města Prahy a Ing. Jana Jelínka, předsedu ČSSI OP České Budějovice a další, přivítal Ing. Bohumil Kujal.

Přítomným byl předán Vodohospodářský bulletin 2013, Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce a text Zprávy o činnosti ČSVH za rok 2013. Přítomní členové ČSVH měli možnost si zaplatit příspěvky na rok 2014.

Po přivítání hostů následovala volba mandátové, návrhové a volební komise. Tyto komise byly zvoleny plným počtem hlasů.

Byli představeni noví členové ČSVH, Ing. Petr Kohoutek, projektant firmy VAK projekt s.r.o., Ing. Ivan Ingeduld – ředitel oblasti Vodohospodářské stavby SWIETELSKY stavební s.r.o. a Ing. Hana Píšová – projektantka. Noví členové byli přijati za řádné členy ČSVH všemi hlasy.

Výroční zprávu o činnosti společnosti ČSVH a zprávu o hospodaření za rok 2013, stejně jako plán činnosti na rok 2014 přednesl Ing. Kujal. Všem členům výboru ČSVH, revizní komisi, kterým dnes končilo volební období, bylo jmenovitě poděkováno za vynikající výsledky dosažené za uplynulé volební období. Také bylo poděkováno Bc. Vlastě Vlčkové za administrativní a účetnickou činnost. Výroční zprávu ČSVH za rok 2013 obdrželi všichni přítomní, zpráva bude daná na webové stránky.

Navržené odborné akce na r. 2014 byly jednotlivě projednány a schváleny.

Na rok 2014 jsou plánované příjmy a výdaje finančních prostředků vyrovnané a představují částku ve výši 277.000,-Kč. Zprávu revizní komise za rok 2013 přednesl Ing. Radek Mára. Stav finančních prostředků – rozdíl příjmů a výdajů je + 35.778,- Kč.

Za revizní komisi bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. K 31. 12. 2013 má ČSVH 74 členů (řádných i přidružených).

Vystoupení hostů: jako první vystoupil Ing. Miroslav Joch, který se kladně vyjádřil o činnosti ČSVH při hodnocení provozu ČOV Č. Budějovice za rok 2013 a toto hodnocení bude zajišťováno i v roce 2014. Příspěvek Ing. K. Černého obsahoval informaci o dlouhodobé spolupráci mezi KÚ Jč. kraje a ČSVH. Tato spolupráce bude nadále pokračovat se zaměřením na pomoc malým obcím ve VH otázkách. Ing. Zahradníková se zabývala spolupráci v oblasti Povodňových plánů a protipovodňové ochrany. Ing. Bouček zevrubně informoval o připravované výstavbě ÚČOV v Praze a kriticky se vyjádřil o zbytečně drahé investiční výstavby u nás.

Bc. Ing. Krejča CSc. sdělil motto evropské občanské iniciativy „Voda a hygiena jsou lidské právo". Voda musí být zaručena pro všechny. Brusel se svými partnery připravuje „Evropském inovačním partnerství".

Ing. Hladík vyzdvihl důležitost CŽV AI a AT a informoval o připravovaných odborných akcích. Ing Jelínek se zabýval významem ČSSI a důležitosti při zajišťování CŽV stavebních techniků a inženýrů. RNDr. Ferebauerová podrobně informovala o plnění OP „Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji" (zajišťovaný garantem Ing. M. Šírem CSc.), bylo vydáno 8 ks odborných publikacích, bylo uspořádáno několik vzdělávacích kurzů a bylo pokračováno v on-line konferenci. Několik publikací zpracovali členové ČSVH. Zajišťovaný OP byl vysoce hodnocen v rámci celé ČR.

Dle programu následovala volba nového výboru. Volební výbor vedený Ing. B. Strnadem zajistil volbu s tímto výsledkem: do výboru ČSVH byli zvoleni: Ing. Jiří Baloun, Ing. Ivan Ingeduld, Ing. Bohumil Kujal, Ing. arch. Martin Malec, Ing. Pavel Peroutka, Ing. Jiří Pudil a Ing. Miloslav Šír CSc., do revizní komise byli zvoleni: Ing. Radek Mára a Ing. Dana Zídková. Vedoucí sekcí jsou stejní jako v minulém období a to: doc. Ing. Iva Čiháková CSc. – vodárenská, Ing. Jiří Pudil - čistírenská, Ing. Jiří Baloun – hydrotechnická, prof. Ing. Jan Kouřil Ph.D. –rybnikářská a Bc. Ing. Miroslav Krejča CSc. – školská vzdělávací.

V závěru bylo schváleno usnesení, poděkováno všem aktivním členům za jejich činnost a hostům za jejich příspěvky.

 

V Českých Budějovicích , únor 2014

Zapsal: Ing. Bohumil Kujal

Kontroloval: Ing. Pavel Peroutka

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky