INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL KARLOVY VARY

Úvod

V současné době připravuje město Karlovy Vary výstavbu význačné dopravní stavby Integrovaného dopravního terminálu (IDT) v těsném sousedství historicky cenné stavby Městské tržnice. Oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů (OP ČSSI) tímto předkládá vlastní návrh na řešení IDT v prostoru Dolního nádraží, protože toto řešení považuje z dopravního hlediska pro město jako nejvýhodnější.

Jako spoluautor dopravní části dosud platného územního plánu Karlových Var nemohu souhlasit s argumentem, že dnešní poloha autobusového terminálu u Dolního nádraží nemá potenciál k přestavbě na Integrovaný dopravní terminál. Naopak jsem přesvědčen o tom, že oblast Dolního nádraží je ta nejvhodnější pro IDT jak z hlediska dopravy, aktivit města, ale zejména občanů. Toto své přesvědčení lze doložit několika informativními náčrty.

V předloženém návrhu je do prostoru dnešní budovy autobusového terminálu a přilehlých venkovních stání umístěna nová, dvou až třípodlažní budova komunikačně napojená na ul. Západní a na předpolí Chebského mostu. Je plně využit stupeň v terénu, daný rozdílem výšek cca 3,5 metry mezi ul. Západní a nástupištěm u kolejí ČD. Zároveň je řešena křižovatka u Becherovky a údajně špatný technický stav Chebského mostu. Při návrhu vycházím ze zásady, že nepřerušené dopravní propojení levý-pravý břeh v oblasti Chebského mostu je pro tuto část města základní a nenahraditelné. Novému řešení křižovatky u Becherovky je přizpůsobeno výškové a směrové vedení ulice Západní mezi Tržnicí a Solivarnou a je zde umístěna oboustranná zastávka autobusů MHD.

Účelem tohoto návrhu je pouze specifikovat možnosti prostoru u Dolního nádraží pro účely IDT z pohledu dopravy. Architekturu je nutné řešit dodatečně.

Popis IDT.

Nově uvažovaná budova ITD v lokalitě Dolní nádraží - dále jen IDT-DN - je dvou, až třípodlažní (nebo i více). 1PP je na úrovni stávajícího vlakového nástupiště a slouží pro osobní vozy (6x taxi, 6x Kiss and Ride, krytý parking 168 osobních vozů) a příslušné zázemí pro provoz MHD a Taxi. Na východě je 1PP napojeno na pěší trasy do města (upravený podchod u Becherovky, nový podchod do ul. Dr. Engla). Na západní straně budovy je vyčleněna plocha pro provoz železnice (výpravčí a jízdenky, WC). Venkovní plocha východně od budovy IDT-DN je určena pro odstavení autobusů a obslužný servis areálu. Kapacita není specifikována, lze měnit. Na úrovni ul. Západní je 1NP určené pro autobusovou dopravu (MHD, meziměstská, zájezdová). Řazení autobusů u nástupišť je zásadně podélné a je tak umožněna flexibilita polohy označení čísla stání. Navržena jsou 2x jednostranné nástupiště (A, D) a 2x oboustranné nástupiště (B, C), celkem pro 33 autobusů běžné délky. Ve východní části 1NP jsou soustředěny plochy pro odbavení cestujících a příslušné služby. Celý provoz IDT-DN bude vybaven inteligentním systémem a tak délky nástupišť budou dostačující i v budoucnu. Cestující mají vstup do budovy 2x z ul. Západní a 3x schody + 1x výtahem mezi 1PP a 1NP. V té nejlevnější variantě je možné uvažovat 1NP jako konečný stav, bez zastřešení, s nástupišti krytými přístřešky. S ohledem na charakter stavby a její polohu a význam pro město se doporučuje 1NP zastřešit a na střeše zřídit parkoviště osobních vozů, které může být kryté, nebo otevřené.

Na 2NP lze zřídit parkoviště pro 186 osobních vozů a restauraci, která bude propojena s ostatními prostory pro cestující, ale bude mít i svůj samostatný vstup s výtahem z ul. Západní.

Stavební etapy

Vlastní stavby IDT-DN lze rozdělit do několika etap, které lze realizovat postupně a financovat z různých zdrojů:

1. etapa: kruhový objezd Becher stavěný za provozu, nové přemostění železnice s dostatečnou podjezdnou výškou, rekonstrukce podchodu Becher. Stávající Chebský most beze změny, ale s vyrovnáním výšek na kruhový objezd.

2. etapa: zrušení parkoviště Varšavská a využití pro dočasný provoz mimoměstských autobusových linek, dočasné zrušení stanice železnice (vlaky jen projíždí), likvidace budovy a ploch Autobusového terminálu, stavba IDT-DN (1PP+1NP), připojení na ul. Západní (autobusy) a na kruhový objezd Becher (osobní vozy), v předstihu rampa na 2NP.

3. etapa: novostavba Chebského mostu (4 jízdní pruhy, 2x obslužné chodníčky) + obě předpolí. Po zprovoznění novostavby IDT-DN úprava starého Chebského mostu pro provoz výlučně pěších a cyklistů na úrovni zcela původní vozovky, tedy obnova vzhledu mostu z r.1864, což by mělo památkáře uspokojit.

4. etapa: zastřešení 1NP=2NP jako parkoviště osobních vozů, napojení na rampu, stavba restaurace.

Možné sledy etap: 1/ Nejrychlejší uvedení IDT-DN do provozu = 1.etapa + 2.etapa

2/ Optimální řešení = 1+3+2+4.etapa

Výhody navrženého řešení.

- IDT-DN zajistí dopravu lidí veřejnou dopravou do samého centra města, do prostoru se zavedenou dopravní tradicí.

- Hranice zastavěné části IDT- rámcově odpovídá dnešní zástavbě a je z valné části na pozemku, který je v majetku města.

- Stavba budovy IDT-DN je vlastně modernizací dnešní zástavby. Na daném pozemku se uvažuje objekt s obdobným určením. Může to zjednodušit projednávání (?).

- Kolejiště i zelený levobřežní pruh jsou beze změny.

- Areál je na tradičním místě, v souladu s platným územním plánem, mimo městskou památkovou zónu, mimo ochranné pásmo pramenů.

- Napojení pěších a cyklo tras na pěší zónu města je převážně mimoúrovňově.

- Pěší spojnice na horní nádraží je vedena po stávajících cestách.

- Je oddělen proud pěších na administrativně správní zónu a na kolonádu a obojí křížení s ulicí Východní je mimoúrovňové.

- Lze stavět s minimálním omezením provozu MHD.

- Lokalita IDT-DN leží u těžiště trvale obydlených bytů ve městě, v přímém dotyku s obchodně správním centrem města, v dotyku s relativně řídkou obytnou zástavbou.

- IDT-DN leží v přímém dotyku s těžištěm dominantních tras MHD. Okružní křižovatka umožní rychlé propojení ve směru Západ – Východ – Sever města.

- Je zde relativně nejkratší možná cesta mezi IDT a páteřní komunikací města, průtahem, prostřednictvím Chebského mostu. V každé fázi stavby je nutné propojení zachovat plně funkční!

- Chebský most je možné upravit pro památkovou ochranu.

- Záměr umožňuje budoucí propojení IDT-DN s případnou infrastrukturou rozvojového území směrem na Tuhnice.

- Prostor u Tržnice se výrazně zklidní. Posílí se tak "dobrá adresa" pro přilehlou bytovou zástavbu a otevírá se možnost smysluplného využití cenného území.

- Při zvolení vhodného konstrukčního systému lze počet podlaží zvýšit, třeba i dodatečně. Při třech podlažích získá město až 364 parkovacích míst.

- Je naznačena možnost etapovitosti stavební i finanční (dotace).

- Kapacitní možnosti IDT-DN v rámci 2.etapy plně pokryjí kapacity deklarované ve studii IDT-Hangár. Je žádoucí, aby polohu IDT a požadované kapacity stanovil Generel dopravy v Karlových Varech, případně Plán udržitelné mobility města.

Přílohy:

1/ Situace minimálního rozsahu

2/ Situace doporučeného rozsahu

3/ Využití ploch jednotlivých podlaží

4/ Specifikace využití ploch k příloze č.3

5/ Situace pozemků v majetku Města Karlovy Vary

Přílohy je možno prohlédnout nebo stáhnout kliknutím ZDE.

 

Karlovy Vary, březen 2017

Sestavil: Ing. Jiří Klimt

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky