Zápis z jednání výboru OP ČSSI a RK Olomouc 12. 3. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 12. 03. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Fojtík, Ing. Machačík, Ing. Otrusina, Ing. Hronek

Omluveni: Ing. Chlup, Ing. Vlček

Nepřítomni: Ing. Látalová

Bylo projednáno:

1. Ing. Drábek podal zprávu o zasedání prezidia ČSSI dne 21. února v Praze.

2. Úhradu poplatku za výstavní prostory ve VMO vyfakturujeme ČKAIT. Fakturu na částku 2.800 Kč vystaví Ing. Machačík a předá Ing. Černé na OK ČKAIT.

3. Výroční členská schůze oblastní pobočky se bude konat 16. dubna na Stavoprojektu.

4. Ing. Hronek nechce nadále odebírat časopis Stavitelství. Z toho vyplynul úkol zrevidovat seznam členů, kteří časopis odebírají a odhlásit Ing. Hronka. (Za rok vyjde 10 čísel časopisu, jedno číslo stojí 25 Kč bez DPH. Fakturováno nám bylo 50 čísel časopisu, tj. odběratelů je celkem 5.)

5. Projekt „Paměť stavitelství“ zahrnuje nejen stavby a firmy, ale i osobnosti; stále běží a je trvalým úkolem pro všechny OP a OS.

6. Předseda vyzval členy výboru, aby navrhli možné exkurze.

7. Jednou z navrhovaných exkurzí je návštěva výrobního závodu Tondach v Hranicích. Ing. Drábek navrhuje možnost navštívit současně také cementárnu a zorganizovat více střídajících se malých skupin návštěvníků. Dopravu autobusem by zaplatila ČKAIT.

8. Vyhodnocení stavby roku Olomouckého kraje proběhne 25. března. Je přihlášeno 40 staveb.

9. Stav bankovního účtu OP ČSSI Olomouc k 28. 02. 2018 činil 33.360,- Kč.

10. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 09. 04. 2019 od 17:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Machačík

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky