Zápis z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 15. 10. 2019

Olomouc 14. 10. 2019

Zápis

z jednání výboru OP ČSSI v Olomouci, konaného dne 15. 10. 2019

Přítomni: Ing. Drábek, Ing. Hronek, Ing. Otrusina

Nepřítomni: Ing. Vlček, Ing. Chlup, Ing. Látalová, Ing. Fojtík

Bylo projednáno:

1. Informace z výjezdního zasedání prezidia ČSSI, které se konalo 19.9. v Břevnovském klášteře v hotelu Adalbert. Bližší informace po obdržení zápisu z jednání prezidia. Po zasedání proběhla exkurze v prostorách kláštera, s prohlídkou krypty, která byla před několika lety upravena v původně zasypaném prostoru, po odkrytí byl nově proveden železobetonový strop a nová podlaha kostela. Byly prohlédnuty i další prostory.

2. Další zasedání prezidia bude současně tzv. „Malým sjezdem ČSSI“ bude 28.11. v Praze

3. Ing. Drábek dále informoval o případu zřícení střechy na sportovní hale v České Třebové, o odsouzení projektantů a o své iniciativě, která má za cíl podporu odsouzených ze strany ČSSI. Podle Ing. Drábka z nich udělal viníky znalecký posudek nespravedlivě zaujatý proti nim. Bylo projednáno na zasedání prezidia s tím, že další kroky budou dvěma způsoby. V první řadě bude prověřena možnost účinně pomoci dvěma odsouzeným inženýrům a potom, což bude zřejmě dlouhodobější činnost se zabývat tím, jak do budoucna zabránit podobným případům nekorektního a nekvalifikovaného postupu orgánů státní moci, počínaje policií, státním zastupitelstvím a soudy. Byli pověřeni inženýři Jan Jelínek – který je soudním znalcem a Karel Hegenbart, aby se ve spolupráci s právními zástupci odsouzených pokusili oboum odsouzeným účinně pomoci.

4. Ing. Drábek jednal s Českou spořitelnou o možnosti odpuštění poplatků za vedení účtu a za službu Transakce. Zástupkyně spořitelny mu řekla, že to není možné. Proto se rozhodl pro zřízení nového účtu u FIO banky, která má nulové poplatky, pro převedení našich peněz na tento účet, a zrušení účtu u České spořitelny. Účet u FIO banky je už zřízen, naše finanční prostředky ale na něj ještě nejsou převedeny, po prověření bylo zjištěno, že vinou Č. Spořitelny byly použity nesprávné formuláře. Je domluvena schůzka s pracovnicí spořitelny na čtvrtek 17.10., kdy by měla být celá záležitost uzavřena. Číslo účtu u FIO banky: 2101697416/2010 bylo e-mailem sděleno všem členům, jejichž e-mailové adresy máme k dispozici. Předseda OP tímto žádá ing. Vlčka o zaslání této informace písemně členům, kteří nevyužívají elektronickou poštu.

5. Tímto je také požádán ing. Machačík o sdělení stavu účtu, který bude převeden do Fio Banky a informaci o odvodech z příspěvků na ústředí ČSSI.

6. Již asi 2 týdny je v budově, kde sídlí ČKAIT a využíváme kancelář, je zaveden režim, že od 16,00 jsou všichni povinni zamykat vchodové a další dveře do budovy. Pokud se to neuskuteční, budou všichni členové výboru včas informováni a schůze bude uskutečněna v některém restauračním zařízení v dosahu MHD, nejlépe tramvají.

Ing. Kožušníček byl požádán o zhotovení kopií obou klíčů pro naše potřeby.

7. Datum příští schůze výboru OP ČSSI v Olomouci: 12. listopadu 2019 od 16:00 v kanceláři OP.

Zapsal: Drábek 16.10.2019

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky