Zápis z VČS 2016

Zápis z výroční členské schůze ČSSI – OP Olomouc

Místo jednání: Povodí Moravy, závod Horní Morava

Datum konání: 14. 4. 2016

Text zápisu:

1. Předseda OP Ing. Drábek zahájil jednání a přivítal účastníky a hosty. Mezi hosty byli přítomni:     

    Ing. Jiří Zedníček, ředitel závodu Horní Morava, Bc. Chmelař, tiskový mluvčí a vedoucí útvaru 

    vnějších vztahů a marketingu ředitelství Povodí Moravy, s. p., Ing. Kučerová, útvar vnějších

    vztahů a marketingu ředitelství Povodí Moravy, s. p., doc. Ing. Kuda, CSc., viceprezident ČSSI,

    Ing. Michalička, vedoucí odboru investic Magistrátu města Olomouce, Ing Najdekrová, předsedkyně

    výboru, OK ČKAIT Olomouc.

2. Ing. Zedníček tlumočil pozdrav generálního ředitele Povodí Moravy, s. p., RNDr. Hodovského

    a poté přednesl 2 poutavé přednášky s použitím bohatých video záznamů.

    1. přednáška se týkala přípravy vodního díla Skalička na řece Bečvě. Seznámení se týkalo nejdříve        

    historie záměru vybudování nádrže u Teplic, která měla zajistit množství vody pro zamýšlenou

    jadernou elektrárnu u Blahutovic a nalepšování průtoku v Bečvě pro plánovaný kanál D-O-L, 

    pozdější koncepce poldru k zachycení povodňových stavů a nejnovější koncepce víceúčelové

    nádrže, jejíž hlavní funkce mají být zachycování povodňových stavů i vytvoření zásoby pro suchá

    období.

    2. přednáška vedla k doplnění znalostí o stanovených etapách budované protipovodňové ochrany

    Olomouce a podrobněji se zaměřila na započatou etapu II B, která zahrnuje úsek řeky Moravy 

    od křížení železniční trati Olomouc – Litovel až za most na ulici Komenského. Obsahem této etapy

    budou také náročné rekonstrukce – výměny mostů na Masarykově a Komenského ulicích.

    Obě přednášky byly doplněny znázorněním vizualizací na širokém plátně včetně charakteristických

    příčných řezů hráze a příčných řezů koryta, situačního umístění, atd.

3. Další vystoupení hostů:

    - Ing. Najdekrová oznamuje přípravu exkurze do závodu Fénix v Jeseníku – výroba elektrických

      topných systémů a přemístění konání příštích přednášek ČKAIT – CŽV do BEA Campusu,

    - Ing. Michalička informoval o přípravě investičních akcí v Olomouci v r. 2016 včetně protipovodňo-

      vé ochrany a předpokládaných termínech dopravních omezení,

    - doc. Ing. Kuda, CSc. tlumočil pozdrav od prezidenta ČSSI, Ing. Štěpána, hodnotil kladně dobrou

      spolupráci OP s oblastní kanceláří ČKAIT a úroveň přednášek při VČS pobočky.

4. Ing. Drábek přečetl zprávu o činnosti pobočky včetně návrhů čestného členství, zrušení členství a

    nového členství.

5. Ing. Machačík přečetl zprávu o hospodaření pobočky.

6. Ing. Otrusina přečetl revizní zprávu a seznámil s činností revizní komise, nabídl k prohlédnutí

    3 poslední čísla Bulletinu, vydávaného ČSVH při ČSSI.

7. Ing. Hronek přečetl návrh usnesení, připraveného návrhovou komisí Ing. Hronek, Ing. Honzík,

    které bylo jednomyslně odhlasováno účastníky VČS, včetně přijetí návrhů na udělení čestného

    členství Ing. Fillovi, Ing. Vrbové, zrušení členství Ing. Tovačovské na vlastní žádost a přijetí nového

    člena na doporučení Ing. Otrusiny – Ing. Tomáše Fojtíka, stavbyvedoucího, autorizovaného

    inženýra v oboru Pozemní stavby (narozen v r. 1983).

8. V diskuzi:

    - Ing. Vrba, CSc. informoval o svých činnostech v roce 2002 při posuzování základů stávajících  

      domů na nábřeží řeky Moravy v úseku, který je předmětem etapy II B protipovodňové ochrany.

    - Ing. Otrusina při debatě s Ing. Zedníčkem vzpomněl, že v sedmdesátých a devadesátých letech

      se podílel jako HIP a pak i supervizor na projekci a výstavbě objektů vodního hospodářství 

      závodu Barevná televizní obrazovka Tesla Rožnov v rámci tehdejšího „závazného úkolu státního

      plánu“, s odběry surové vody z Rožnovské Bečvy v Rožnově a ze Vsetínské Bečvy ve Vsetíně -

      - Jarcové, včetně vzdouvacích a měrných objektů na obou Bečvách. Očekává se ovlivnění hladin

      a průtočných množství v případě uskutečnění koncepce vodního díla Skalička.    

      V uvedených letech se již také olomoucká pobočka Energoprojektu zabývala řešením studie 

      k využití tepla z plánované jaderné elektrárny Blahutovice pro horkovody a chov ryb.

9. Závěr:

    Při závěrečné debatě Ing. Drábka a Ing. Otrusiny s ředitelem závodu Horní Morava, nabídl

    Ing. Zedníček možnost uskutečnění exkurzí na vodní dílo Bystřička (rekonstrukce koruny hráze)

    a vodní dílo Horní Bečva.

    Ing. Otrusina uvádí, že v případě zájmu, je možno se pokusit vyžádat v rámci jmenovaných exkurzí

    v oblasti, dojednat také exkurzi na chemickou úpravnu vody, úpravnu demineralizované vody, 

    čistírnu průmyslových odpadních vod z výroby elektroniky, případně i na objekty cirkulačních     

    chladicích okruhů. Tyto objekty byly původně v provozu podniku Tesla Rožnov a po roce 1989

    byly převedeny do správy společnosti Energoaqua.

Zapsal: Ing. Jiří Otrusina

 

VCS_2016

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky