Zápis z výroční členské schůze ČSSI OP Olomouc ze dne 16. 4. 2019

Zápis z výroční členské schůze ČSSI OP Olomouc

Místo jednání: Stavoprojekt Olomouc a.s.

Datum konání: 16. 4. 2019

Přítomni dle prezenční listiny.

Hosté: RNDr. Luděk Šťastný, ředitel a předseda a.s. Stavoprojekt Olomouc

doc. Ing. František Kuda, CSc., viceprezident ČSSI a předseda ČSMI ČSSI

Ing. Jiří Kožušníček, předseda OK ČKAIT Olomouc

Jednání schůze zahájil předseda OP ČSSI Olomouc Ing. Jan Drábek.

Členy návrhové komise byli zvoleni Ing. Jiří Hronek a Ing. Václav Honzík.

1) RNDr. Luděk Šťastný předvedl vizualizaci řešení některých olomouckých křižovatek a ulic.

2) Ing. Jiří Kožušníček podal zprávu z jednání delegátů ČKAIT. Promluvil o potřebě zvýšení prestiže stavebních odborníků a zapojení členů ČKAIT do dění v komoře. Informoval o plánu exkurze na stavbu „Protipovodňová opatření Olomouce, etapa II.B“, o kterou je očekáván velký zájem.

3) Ing. Jan Drábek přednesl zprávu o činnosti OP v roce 2018. Upozornil na malou angažovanost OP Olomouc při organizování akcí v tomto roce a na pokračující zmenšování a stárnutí členské základny. Informoval o přípravě instalace výstavy z roku 2015 k 150 výročí SIA v Olomouci, která se uskutečnila až v 1Q 2019.

4) Zprávu o hospodaření v roce 2018 přednesl hospodář OP, Ing. Jiří Machačík, v členění výpisů na peněžní deník vedený v programu „ÚČTO 2018“a pokladní deník. V průběhu roku bylo nutno zajistit vrácení částky omylem připsané na náš účet České spořitelně. Největší ze skutečných výdajů byly odvody na ústředí a cestovné.

5) Předseda RK OP, Ing. Jiří Otrusina přečetl zprávu revizní komise OP za hospodářský rok 2018, podepsanou hospodářem OP, Ing. Jiřím Machačíkem a členy revizní komise OP, Ing. Stanislavem Vlčkem a Ing. Jiřím Otrusinou. Informoval také o spoluúčasti RK při většině jednání výboru OP a

o kontaktech s ČSVH při ČSSI. Zájemcům byl předán tiskopis s výsledky všech kategorií soutěže „Stavba roku Olomouckého kraje“ za období 2017 – 2018.

6) Pozdrav od prezidenta ČSSI, Ing. Adama Vokurky, Ph.D. tlumočil doc. Ing. František Kuda, CSc. Hodnotil kladně činnost OP i přes úbytek členů. Zopakoval údaje o současné skladbě ČSSI s rozdělením na OP a OS. Problémem je soustředění OS jen na města Praha, Ostrava a České Budějovice. Upozornil na nadcházející akci „Inženýrský den 2019“, která se uskuteční 24. 4. 2019

v Brně na téma „Hospodaření vodou“. Připomněl také potřebu větší angažovanosti v databázi „Paměť stavitelství“.

7) Návrh usnesení, přečtený Ing. Jiřím Hronkem, byl hlasováním přítomných členů přijat.

Příloha: 2 fotografie z průběhu schůze

Zapsal: Ing Jiří Otrusina

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky