Recenze publikace Čína-Urbanita-Identita

   

Recenze publikace Čína-Urbanita-Identita, Sborník arch. FAST,VŠB-TU Ostrava

Pro ČSSI Doc. Ing. arch. Josef Šamánek, CSc., 23.9.2012

 

Publikace k architektuře a podnikání v časech, které očekáváme

Recenze

Ostravská pobočka ČSSI je jednou z organizací, které mají klíčovou zásluhu  na vzniku stavební fakulty a následně také na zřízení oboru architektury. na VŠB TU v Ostravě.
Přitom architektura byla hlavním hybatelem bouřlivého rozvoje města a regionu zejména měst Ostrava, Havířova, Karviné, Třince, ale také dalších v padesátých letech 20. století. Ostrava se tak stala třetím největším městem v ČR.

Bylo pouze splacením morálního dluhu této době, že v roce byla založena na VŠB TU v Ostravě stavební fakulta a v roce 2002 studijní obor architektura, v létech 2004 a 2008 postupně akreditace  architektury pro bakalářské a pak magisterském studium.

Stojí tedy za to, aby se členové ČSSI, kteří se o tento vývoj zasloužili, také zajímali a dověděli o současném stavu, o současných problémech architektury jako tvůrčí činnosti a o proměnách souvisejících s přeměnou života po ztrátě priorit těžařství a hutnictví. Také o změnách, které architekturu i stavebnictví očekávají v nynější době krize, která bude zajisté také počátkem zcela nových pojetí v těchto oborech a počátkem změn v ekonomických podmínkách s důsledky ve stavebnictví a ve způsobech života nejen občanů tohoto regionu, ale v mnohem širším rozsahu a hlubším dosahu.

Prvním komplexním signálem je celkem útlý a skromný sborník katedry architektury zpracovaný v návaznosti na workshopu z roku 2011. Vydala jej stavební fakulta VŠB-TU Ostrava. Uspořádaly a vlastními příspěvky jej doplnily doc. Ing. Martina Peřinková, PhD.  a  Mgr.arch. Vendula  Šafářová, Ph.D., obě pedagožky na této katedře a organizátorky zmíněného workshopu pod názvem Čína – Urbanita - Identita.

Součástí zmíněných změn v oblasti stavebnictví a architektury jsou nejen stavební objekty a urbanistická řešení včetně jejich veřejných prostorů, ale také „veřejné prostory za zdmi“, kterými se rozumí jejich vnitřní prostory. K jejich zkvalitnění nedošlo, zůstaly opožděny za obecným vývojem, a jejich pojetí se v tomto směru zapříčilo v socialistickém
období s v jeho necitlivostí k  člověku.. Tyto prostory jsou sice málo viditelné, ale pro život nejdůležitější. O dojmu z takového prostoru cituje jedna přispěvatelka: „Rodila jsem jednou a šla jsem dál,  podruhé jsem si řekla ´no už nikdy víc´, a po třetím porodu teď píšu“.

Jak patrno, nejde o jednotlivé případy, ale o celý jejich komplex, který se netýká jen nás v Ostravě nebo ČR, ale souvisí s nutností změny v celé evropské civilizaci.
Tématicky jde o vnitřní veřejné prostory kulturních a kultovních objektů, obchodních i výrobních  a kancelářských objektů,  čekárny úřadů a zdravotnických zařízení, shromažďovacích, pohostinských objektů včetně WC apod., a o mnoho dalších druhů  objektů,  Ale - to zejména - také o jakési venkovní „vnitřní“ veřejné prostory, jakými jsou  odpočívadla  u silnic, venkovní koupaliště a sportoviště  atd.  

Jak patrno, záběr je velmi široký, což však odpovídá tomu, že jak ve stavebnictví a architektuře, tak v myšlení se blíží velké změny, které ale nejsou dosud dostatečně přesněny, formulovány a strukturovány. Z tohoto hlediska připomínají dvacátá léta 19. století, i když problémy jsou tentokrát již jiné. Je možno říci, že tehdy řešení směřovala k technizaci, která pak do konce století vyústila v drastickou ekonomizaci a jediný cíl veřejného konání: zisk jak osobní tak institucionární, demoralizující naši společnost a v naprostý deficit duchovních hodnot ve veřejném životě. Z výše uvedeného citátu je zřejmé, že veřejnost to špatně snáší.

Z ekonomických důvodů  nezbytné, a pro obě strany přínosné, bude zesílení našich styků s východní Asií, především s Čínou, i přes její komunistický režim a již doznělou tzv. „kulturní revoluci“. V její společnosti se však stále silně uplatňuje myšlení někdy až mysticky oduševnělé ve vzájemných osobních stycích a rituálech v duchu konfuciánství, taoismu a buddhismu. Tyto duchovní tendence nijak nemusí narušit naše, mohou je naopak opět vzkřísit. Je nutno je respektovat ve vzájemných, i když především obchodních stycích. Z technických hledisek se při vzájemném styku budeme muset učit novým, více kulturním  přístupům k řešení problémů, používání
nových materiálů konstrukcí a nových realizačních technologií.

Je pozoruhodné, že studie na tuto novou situaci a univerzální rovnováhy mezi „tělesným (rozuměj materiálním) a duchovním“, známém také jako ideál antického řeckého
společenství,  vznikly nezávisle na sobě ve  workshopu doc. Mgr. Jany Prekové na téma vnitřního prostoru STAV na JAMU v Brně a ve workshopu na katedře architektury FAST-VŠB- TU Ostrava na studiích pro zástavbu určitého území v Číně. Společným cílem obou bylo připravit novou generaci studentů k zacílení svých činností na tvorbu pro komfort a
krásu smyslových zážitků a duchovní prožitky z architektury. Při náhodném setkání Mgr. Preková úřizvala ke spolupráci Mgr. Šafářovou, která předtím tři a půl roku pracovala ve velké projekční organizaci v Šanghaji.  Nyní se spolupráce v programu zlepšení kvality vnitřních veřejných prostorů  rozšířila také o fakultu výtvarných umění na VUT v Brně a o Fakultu architektury ČVUT v Praze.

Povaze věci a velkorysosti přístupu odpovídá také to, že iniciátoři vzájemné spolupráce  vyzvali k účasti odborníky různých profesí souvisejících tématem, kteří mají dlouholeté osobní zkušenosti přímo v Číně, anebo hluboké teoretické znalosti o mentalitě těchto východních národů. Workshop katedry architektury v Ostravě s deseti studenty vedlo nebo pro něj konzultovalo 21 odborníků nejen z vlastní fakulty a celé ČR, ale také ze zahraničí.
Všichni studenti popsali své přístupy k řešení svého úkolu a vedoucí i konzultanti k nim připojili své zkušenosti nebo teoretické úvahy.

Program pro práce těchto i dalších worksopů a zaměření vzdělávání v rámci společného tématu formulovala a strukturovala docentka designérka scénografie na JAMU a FAU-VUT Brno scénografa Mgr.A. Martina Zwyrtek ze  společnosti Free Arts se 178 milióny dobrovolně evidovaných profesionálů, kteří  prostřednictvím organizace navzájem konzultují a poskytují předávají si zkušenosti a rady.

Tématem workshopu architektury 2011 FAST z Ostravy byla zástavba velké „parcely“ v blízkosti významného přístavu v provinčním zanedbaném a  chaotickém menším městu  Dalian v severovýchodní Číně blízko ostrova Liaodong. Úkolem byly studie moderního objektu nebo sídliště pro čínské technické podmínky, které by na rozdíl od dosavadní
zástavby optimálně vyhovovalo lidem, člověku, v duchu pohodlí, smyslové krásy a duševního povznesení za použití všech v Číně aktuálních nových přístupů k realizaci.

Sborník je ze svého původu názorově velmi bohatý  a seznamuje i své čtenáře s problémy které jsou nám někdy vzdálené, ale které našim firmám a pracovníkům v očekávaném rozvoji hospodářských styků přijdou nutně v úvahu. Jak již bylo podotknuto, takto získané informace, vědomosti a zkušenosti příznivě ovlivní naše přístupy také
k našim lidem a člověku v architektonické a urbanistické tvorbě.  Pro ostatní čtenáře je sborník zajímavou a poučnou četbou, i když nikoli snadnou

Velmi vhodný je při stručných textech, kde se vyskytují také odvolávky na autory odpovídajících teoretických děl jmenný rejstřík. Ve sborníku jsou jen ve dvou případech uvedeny soupisy zdrojů informací, nejsou však konkrétní citace a prohlubující poznámky. Sborník je skutečně a záměrně pouze informací, s čímž je vhodné souhlasit. Grafická úprava je zajímavá, zkouší zvláštní způsoby, zajímavá je grafika titulů příspěvků. V Obsahu je ale málo přehledná. Vzhledem k rozsahu publikace však je orientace v obsahu překonatelná.

Bylo by záslužné více vyobrazení, ale s ohledem na finanční zdroje vydavatele je jejich omezené množství omluvitelné. Výběr by měl být kritičtější ale za to  bohatší. Reprodukce jsou provedeny velmi špatným tiskem. Bohužel má tato velmi užitečná a svým způsobem průkopnická publikace také několik neopominutelných vad na kráse. Zejména v práci korektorské i v  tiskařské péči: překlepy, ale zejména v soupisu  studentských spoluautorů záměny ženských rodů za mužské.

Přesto je publikace velmi vhodná jako návěstí a určité obeznámení se zcela novými přístupy a jako pilot k dalším pracím na tématu a ve workshopech. Lze ji doporučit i laickým čtenářům, které zajímají nová hnutí, nejen v architektuře. 

Doc. Ing. arch. Josef Šamánek, CSc.

 

Martina Peřinková, Vendula Šafářová a kolektiv VŠB-TU Ostrava,  FAST, katedra architektury: Čína, Urbanita, Identita.

Vydala VŠB-TU Ostrava, FAST, katedra architektury

Nakladatel:  Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2011

Stran 136

ISBN 978-80-87678-99-1

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky