Aktuality Praha

Podzimní odborná exkurze ČSSI a ČKAIT

Aktualizováno Středa, 03 Prosinec 2014 15:48

Třebíčsko - kraj technických zajímavostí a kulturních památek

anketa

Pražská oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní pobočkou ČKAIT – Praha uspořádala začátkem října 2014 třídenní exkurzi na Třebíčsko – do kraje technických zajímavostí a kulturních památek.

Za ubytovací základnu bylo zvoleno poměrně nové vinařství Sádek. Malá kapacita dvoulůžkových pokojů bohužel omezila počet účastníků, ale samo prostředí naplnilo očekávání.

Program exkurze byl rozložen do 2 dnů: v sobotu prohlídka jaderné elektrárny Dukovany, přehradní hráze Dalešice zdrže a zámku Jaroměřice nad Rokytnou, v neděli pak prohlídka historických částí města Třebíč.

 

Zpráva z "technického čtvrtku" na téma

Aktualizováno Středa, 29 Říjen 2014 17:12

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ CYKLODOPRAVY V PRAZE

Pražské o. p. ČSSI se podařilo získat představitele občanského sdružení AUTO*mat pana Víta Masareho pro přednášku na téma v nadpisu uvedeném, s podtextem: Může Praha  využít cyklodopravu jako Vídeň? Jak toho dosáhnout?

Přednášku, pořádanou ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT dne 16.10.2014 , navštívilo 26 zájemců, kteří pozorně vyslechli úvahu a argumenty na dané téma.

Pan Vít Masare v úvodu představil sdružení AUTO*MAT jako společenství, které si vzalo za cíl podporovat spolupráci s politiky, rozumné využívání aut a také dohled na využívání veřejných peněz.

Prezentace byla dobře připravena (viz příloha), argumenty na podporu rozvoje cyklistiky se opírali zejména o srovnání cyklodopravy v Praze a ve Vídni, jakož i o závěry z konference „pohyb městem na kole“, uspořádané v roce 2013 ve Vídni s účastí cca 1400 delegátů z celého světa.

V diskuzi přenášející vysvětlil, v čem je podstata úspěchu Vídně: dlouhodobý plán (10 let – dopravní" masterplan"), včas předem projednaný na dotčených úrovních a následně důsledně kontrolovaný (včetně financování).

V diskuzi byla také otevřena otázka, kam ve městě s dopravou – tedy která část pod zem a která na povrchu; zmíněno bylo v té souvislosti řešení horní části Václavského náměstí, kde v poslední době dochází ke změně proti dříve schválené koncepci.

Výbor o.p. děkuje přednášejícímu za zajímavou přednášku, umocněnou jeho osobním zaujetím a přesvědčením, což úrovni přednášky prospělo.

Původní prezentaci k přednášce si můžete prohlédnout ZDE.

 

autor zprávy: Jiří Hájek, o.p. ČSSI – Praha

 

 

Prohlídka budovy Národního muzea v Praze před rekonstrukcí

Aktualizováno Středa, 29 Říjen 2014 17:14

NÁRODNÍ MUZEUM V NEGLIŽÉ

 P1040631

19.června 2014 jsme viděli naše pražské Národní Muzeum odstrojené před tím, než se do jeho starobylých zdí zakousnou nástroje stavebních dělníků k jeho celkové rekonstrukci.

Budova je to majestátní, rozhlehlá a plná překvapení, která nám byla odhalena ne jako muzeální kus, ale jako živá tradice odkazující nejen na um našich předků. Tradice, která se dožila, v některých místech, v překvapivě dobrém stavu, našich dní.

Naši předkové, se během stavby, museli vypořádat, tak jako my, s řadou nepříznivých okolností.

Zvládli s bravurou nedostatek peněz, výpadky v dodávkách materiálů i rozmary přírody, autora i investora.

Představím vám jen několik z těch, které jsem si zapamatoval.

Když dorazily pilíře do hlavní haly, až z dalekého Severu, materiál obsahoval kazy. Stavební dozor požadoval sice výměnu vadných pilířů, ale bylo mu řečeno, že přes zimu se materiál nedopravuje a protože termín hořel, postavil sloupy trochu jinak, než zamýšlel a vady tím zamaskoval. Běžný návštěník si toho nevšimnul „co Muzeum stojí".

Nedostatek finančních prostředků se řešil různě. Tam, kde to šlo, je v oblasti očního kontaktu „pravý materiál", od výšky, kde se „na to nedá sáhnout" je jen imitace. Ale i ta je tak zdařilá, že sama o sobě je uměleckým dílem. Tam kde to nešlo, je použit materiál autentický, jen jeho kvalita úměrně s výškou „klesá". Ve všech případech je ale dílo tak dobré, že vydrželo, bez větší úhony, do dnešních dní.

Viděli jsme ale i místa, které se běžným návštěníkům neukazují. Unikátní vestavěný nábytek s funkčními prachotěsnými skříněmi, několikapatrový sklad sbírek, který prostřednictvím prosklených podlah umožnuje konfiguraci bez ohledu na polohu oken, zázemí kanceláří umně využívající prostor krovu nebo prostory věží, tyčících se nad střechy muzea a poskytujících úchvatný pohled na Prahu.

 

Netradiční přednáška

Aktualizováno Úterý, 29 Duben 2014 09:46

Proměny důlní krajiny Sokolovska v průběhu staletí

MedardPražská oblastní pobočka ČSSI spolu s oblastí Praha ČKAIT nabídly dne 24. dubna 2014 svým členům i hostům zajímavou přednášku pana RNDr. Petra Rojíka, PhD. na téma uvedené v nadpisu. Přednáška přiblížila proměny medardské krajiny, v několika časových vrstvách - zemědělská sídla, postupné pronikání hlubinné a povrchové těžby, jejímž důsledkem byl vznik „měsíční krajiny". Zabývala se také velkorysou revitalizací krajiny, jejímž magnetem je tvorba jezera Medard, a také vizi budoucího rekreačního využití území.

Podrobně byl popásán a fotografiemi dokumentován postup těžby nerostů, zejména uhlí, od začátku v roce 1919 až do ukončení povrchové těžby v roce 1992. Navazující zemědělská a lesnická rekultivace je prováděna od roku 1987. V současné se je v závěrečném stadiu třetí forma rekultivace území - zatopení lomu. Po dokončení tohoto stadia vznikne vodní plocha o rozloze cca 4x1,5 km, o objemu 120 mil m3, s hloubkou 50 m. Břehová čára bude dlouhá 12, 4 km a bude opevněna kamenným límcem, který zabezpečí stabilitu břehu pro další, zejména rekreační využívání vodní plochy.

Způsob přednášky, detailní znalosti prostředí a kultury místního obyvatelstva, problémů osídlení i osídlování dotčené oblasti a zejména pak osobní zaujetí přednášejícího všechny přítomné neobyčejně zaujal. Zvlášť působivé byly historické fotografie, zachycující obyvatele v polovině 19. století, i hudební ukázky písní z té doby, přednesené samotným přednášejícím za klávesového doprovodu.

Je jen škoda, že o tento zážitek se podělila jen necelá dvacítka přítomných, když pro ostatní členy pobočky a oblasti nebyla pozvánka zřejmě dostatečně atraktivní.

Medard_kamenne_parezy

 

Výbor pražské oblast i tímto způsoben přednášejícímu velice děkuje a je přesvědčen, že navázaný kontakt s ním využijí i další pobočky.

A dík patří i Ing. Ivanu Hačkajlovi, z jehož iniciativy se tento svým způsobem neobvyklý technický čtvrtek uskutečnil a zdařil.

 

 

Jiří Hájek, o.p. ČSSI - Praha

 

103. Technický čtvrtek na téma

Aktualizováno Pondělí, 24 Březen 2014 16:57

Vývoj tramvajové dopravy v Praze, konstrukční řešení a výhled

103. technický čtvrtek o. p. ČSSI – Praha měl na programu souhrnnou informaci o tramvajové dopravě v Praze. Byl uspořádán opět ve spolupráci s výborem oblastí  Praha ČKAIT a pro přednášku se podařilo získat osobu nad jiné povolanou – technického ředitele DP. hl. m. Prahy pana Ing. Jana Šurovského, Ph.D. Obsah přednášky je patrný z přílohy, za zmínku snad stojí, že velká pozornost byla věnována poznatků z využívání velkoplošných tramvajových panelů, počínaje konstrukcí BKV z roku 1977. Převládaly negativní zkušenosti a Praha se již zřejmě u novostaveb k tomuto konstrukčnímu systémů nevrátí.

Přednáška měla neobyčejně příznivý ohlas u více než 60 účastníků. Není vyloučeno, že téma převezme i redakce časopisu Stavebnictví.

Na prezentaci přednášky se můžete podívat ZDE.

23.3.2014

Ing. Jiří Hájek

 

Únorový seminář

Aktualizováno Pondělí, 17 Únor 2014 15:57

O účinnosti protipovodňových opatření v Praze

Únorový seminář, pořádaný společně výborem oblastní pobočky ČSSI – Praha a výborem oblasti Praha ČKAIT byl zaměřen na účinnost protipovodňových opatření. V první části informoval pan Ing. Michael Trnka ml., CSc, (Pöyry Environment a.s., pobočka Praha, Bezová 1, Praha 4; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.poyry.cz) o typech protipovodňových opatření, doporučovaných pro území v povodí vodotečí a v obcích.

Podrobně seznámil přítomné o opatřeních přijatých pro Prahu, zejména o přepracování projektů po povodní 2002 na novou úroveň ochrany Q 2002 + 0,30 m. Podrobně se zabýval čerpací stanicí Rokytka a zkušenostmi s účinností PPO Zbraslav při povodni 2013. V té souvislosti připomenul, jak nesmírně důležité je dodržovat každý předepsaný detail při zhotovování; nedodržení tohoto pravidla se nepříznivě projevilo právě na Zbraslavi, kde na několika místech byla nepropustnost stěn při povodni narušena.

Druhá část semináře byla věnována diskuzi, jejímž předmětem byly např. názory možnost individuální ochrany jednotlivých objektů místo celoplošného řešení, vztah mezi limitní dobou výstavby mobilních zařízení a varováním před příchodem povodňové vlny.

Na program přišly poznatky z povodně 2013, jmenovitě PPO pro trojskou zoologickou zahradu (tento problém se v současné době řeší na modelu ČVUT).

Ke škodám a problémům došlo také na územích, jimiž protékají pravostranné přítoky Vltavy – Botič a Rokytka. Na základě získaných poznatků se jeví jako potřebné upravit a změnit Povodňový plán hl. m. Prahy. Nezbytná je i úprava plánu v oblasti varování obyvatel a způsob spolupráce složek Magistrátu hl. m. Prahy s městskými částmi před a při povodni.

U čerpací stanice na Rokytce vznikl problém s kapacitou čerpadel, když Rokytka kulminovala neobvykle dlouhou dobu a celkový objem překročil návrhové parametry.

Podobný problém může při souběhu povodně vzniknout na Šáreckém potoce, kde ale podobné řešení jako na Rokytce není možné – ústí potoka není možné uzavřít protipovodňovým uzávěrem.

V diskuzi byly předneseny i negativní zkušenosti z projednávání územních plánů, zejména při podcenění prognóz a občas i preferování osobních zájmů. Diskuze se dotkla i potřeby včasného varování ohrožených obyvatel, aby preventivně mohli vyklidit spodní podlaží ohrožených objektů.

V závěru se ale účastníci vesměs shodli, že PPO provedená v Praze až dosud – tj. před povodní 2013 - svůj účel až na drobné výjimky splnila.

Semináře se účastnilo téměř 40 zájemců. Všichni průběh semináře hodnotili příznivě a ze strany jednoho z účastníků se přednášejícímu dostalo i zvláštního uznání za to, že se odborní obec zabývá problematikou ve velkém předstihu a že tedy lze do budoucna očekávat stálé zvyšování účinnosti, to jest zejména omezení škod a nákladů na jejich

odstraňování.

K tomuto uznání se pořadatelé, i s poděkováním za přípravu semináře, připojují.

17.2.2014

Jiří Hájek

 

Úvod do nového roku

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2014 15:52

Tříkrálový koncert a setkání s osobností stavebnictví 2013

Tradiční Tříkrálový koncert, který společně pořádají pražská o. p. ČSSI a pražská oblast ČKAIT začátkem každého roku, byl letos spojen i se setkáním s osobností stavebnictví 2013 panem JUDr. Miroslavem Hegenbartem. Ve více než půlhodinovém rozhovoru, který moderoval člen výboru o.p. ČSSI - Praha prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc. se účastníci dověděli mnoho zajímavostí z profesního i osobního života významného tvůrce i znalce stavebního práva.

Na programu koncertu byla díla skladatelů Haydna, Mozarta, Dvořáka a Beethovena v podání „Tria d´archi di Praga " za klavírního doprovodu pana Kriste Badarovského.

trikralovy_koncert_2014Příjemný zážitek z rozhovoru i koncertu byl ještě umocněn prostředím, ve kterém se rozhovor i koncert uskutečnily. Patří za to poděkování Akademii věd ČR, která využití těchto slavnostních prostor opět i letos umožnila.

Součástí společenské akce, které se zúčastnilo na 60 osob, byla i charitativní sbírka. Vynesla přes tři tisíce korun ve prospěch dětské nemocnice v Opařanech prostřednictvím Řádu Sv. Lazara Jeruzalemského.

Účastníci se rozešli v dobré pohodě a se vzájemným přáním úspěšného a šťastného prožití celého nového roku.

Jiří Hájek v.r.

 

Povedený seminář

Aktualizováno Pátek, 31 Leden 2014 10:36

 "40 let Nuselského mostu"

Rok 2014 je rokem četných výročí významných státních i svazových události, z nichž si ČSSI připomíná 25. výročí obnovení činnosti ČSSI. Výbor o. p. ČSSI – Praha tak považoval za vhodné zahájit svou vzdělávací činnost připomenutím 40. výročí uvedení mostu přes Nuselské údolí v Praze do provozu.

Připravil proto spolu s pražskou oblastí ČKAIT seminář na téma „40 let Nuselského mostu". Podařilo se získat osobnost nad jiné povolanou, pana Ing. Karla Dahinteera, CSc., který dal k dispozici výsledky své téměř půlroční práce na shromáždění informací o začátcích návrhů, projednávání variant, stavebního řízení až po realizaci most a jeho pozdější adaptaci na nové zatížení. Přednáška byla doprovázena četnými schématy a fotografiemi z výstavby.

Účastníci zaplnili celý přednáškový sál i přístavky (více jak 60 osob), což potvrdilo neobyčejný zájem o toto téma. Mezi účastníky byla řada pamětníků z doby přípravy a zhotovování díla. Jmenujeme za všechny pana Ing. Tvrzníka, tehdejšího ředitele Pragoprojektu, který informoval mimo jiné o tom, jak byla prosazena varianta předpojatého monolitu, Ing. Hejnice, tehdy ředitele projekt. ústavu PÚDIS, přímých účastníků výstavby z národního podniku Stavby sinic a železnic Ing. Vítka, Ing. Čepelky, Ing. Křížka, CSc. Krátkou informaci o údržbě a opravách mostu přednesl zástupce pražské TSK. V diskuzi byla mimo jiné zmíněna i tehdejší velice dobrá spolupráce investora, projektanta a dodavatele, která významně přispěla k úspěšnému dokončení díla.

Jiří Hájek v.r.

 

Tradiční podzimní akce

Aktualizováno Čtvrtek, 30 Leden 2014 15:38

Setkání pražské stavařské obce

DSC05663K tradičnímu, letos již devátému, Setkání pražské stavařské obce investorů, projektantů, architektu a zhotovitelů, došlo ve čtvrtek dne 21. listopadu 2013 v prostorách Divadla bez zábradlí. Akci podpořilo 19 sponzorů, jmenovitě: METROSTAV, a.s, CASUA, s.r.o., EUROVIA, a.s., VPÚ DECO a.s., SUDOP GROUP a.s., PP 53, s.r.o., SKANSKA a.s., STRABAG a.s., ČVS s.r.o, PRŮMSTAV a.s., HOCHTIEF a.s., DELTAPLAN s.r.o, SUBTERRA a.s., METROPROJEKT, a.s., HINTON s.r.o., STOPRO s.r.o., ALTOMA s.r.o., Atelier P.H.A, s.r.o a HVAC Obermayer.

Jako čestní hosté se zúčastnili zástupce Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory architektů, SPŠS Josefa Gočára a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Vyprodané hlediště zhlédlo divadelní představení "Indická banka".

Po jeho ukončení bylo pro všechny účastníky připraveno přiměřené občerstvení, které také přispělo k neformálnímu setkání "konkurenčních subjektů" z pražské stavařské obce na neutrální půdě divadla.

DSC05611DSC05646

DSC05655    DSC05671DSC05679

 

 

 

 DSC05629

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastníci si připomenuli, že tato akce byla v pořadí 100. „technickým čtvrtkem", jak je pořádá o.p. ČSSI – Praha, a také 100. výročí založení samostatného ČSSI, připravované 25. výročí obnovení činnosti ČSSI a blížící se 150. výročí založení prvního inženýrského spolku v českých zemích (SIA).

V Praze dne 24.11.2013

Zprávu podává JH v.r.

 

Spolupráce ČSSI, o.p. Praha a SPŠS Josefa Gočára

Aktualizováno Středa, 04 Prosinec 2013 14:28

Prohlídka pracoviště architektonického a projektového ateliéru DELTAPLAN dne 11. listopadu 2013

Spolupráce mezi o.p. ČSSI – Praha a SPŠS Josefa Gočára byla ve druhém pololetí letošního roku orientována na exkurze. Po exkurzi do skláren firmy AGC Glass Europe v Řetenicích přišlo na řadu seznámení studentů s prací v ateliéru společnosti DELTAPLAN s.r.o.

Své poznatky a dojmy zpracovala jedna z účastnic do zprávy, kterou najdete ZDE

navsteva_deltaplanu_2

navsteva_deltaplanu_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

navsteva_deltaplanu_4 navsteva_deltaplanu_3

 

 

Strana 3 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky