Aktuality Praha

O plánu rozvoje dopravní infrastruktury v České republice

Aktualizováno Středa, 27 Listopad 2013 16:23

ŽELEZNICE

Na druhou přednášku z cyklu „Plán rozvoje dopravní infrastruktury v ČR" došlo ve čtvrtek dene 24. října 2013 a týkala se oboru „železnice". Lektorem byl pan Mgr. Jan Ilík z Ministerstva dopravy ČR – odbor strategie. Přednáška byla zaměřena na hlavní priority:

1. dokončení modernizace koridorů

2. vysokorychlostní tratě (VRT/RS)

3. interoperabilní infrastruktura pro nákladní dopravu včetně intermodálního rozhraní

4. rozvoj ostatní sítě a rozvoj technologií

Podrobnosti jsou v přiložené prezentaci, která je ke stažení ZDE

Přednáška měla velmi příznivý ohlas. Z diskuze stojí za to připomenout, že účastníci projevili zájem i o informaci, jak si stojí příprava na dokončení vodního koridoru Dunaj - Odra- Labe.

JH v.r.

 

Seznámení s procesem výroby plochého skla

Aktualizováno Středa, 27 Listopad 2013 16:10

Exkurze do skláren společnosti AGC Glass Europe v Řetenicích

dne 17. října 2013

AGC_vchod3

V rámci spolupráce mezi o. p. ČSSI Praha a SPŠS Josefa Gočára zorganizovala pražská pobočka exkurzi do skláren firmy AGC Glass Europe v Řetenicích. Exkurze navázala na předchozí přednášky, při kterých byli studenti seznámeni s produkcí sklárny a poznatky pak využili při soutěži o nejlepší ročníkový projekt v roce 2012.

Zpráva o exkurzi a dojmech z prohlídky, kterou  připravila studentka SPŠS Josefa Gočára Veronika Hlavatá je k přečetení ZDE

Účast na prohlídce provozu sklárny byla umožněna i pracovníkům architektonického a projektového atelieru DELTAPLAN s.r.o.

Fotoalbum z exkurze je k dispozici ZDE

JH v. r.

 

Odborná exkurze

Aktualizováno Pátek, 11 Říjen 2013 13:25

Stavba mostu přes Vltavu v Praze - Troji

ve stadiu před uvedením tramvajové trati do provozu

A-Obraz023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pražská o. p. ČSSI spolu s pražskou oblastí ČKAIT připravily na září prohlídku staveniště mostu přes Vltavu v Praze – Troji, původně na jeden den. Trojský most je zhruba z 98 procent hotový, takže zájem byl značný, přihlásilo se přes 50 zájemců a tak se exkurze uskutečnila ve dvou dnech- 18.9 a 25.9. Převážná většina účastníků byla již se stavbou obeznámena při předchozích 3 exkurzích, takže předmětem letošní prohlídky byly již detaily – úprava předmostí, způsob demontáže podpůrných dočasných konstrukcí, odvodnění, závěsy a jejich rektifikace, měření napětí v táhlech (provádí společnost PONTEX), apod.

Zájem byl zejména o nový prvek - uložení tramvajového tělesa na mostovku a o konstrukci tramvajové těleso na předmostích. To byl také samostatný prvek v technických informacích pro účastníky.

Z důvodů nikoliv na straně zhotovitele mostu je dodávka tramvajové tratě opožděna. Provoz měl být zahájen v listopadu, ze strany města však nebyla zajištěna výluky na tramvajové trati, bez které se převedení tramvaje na most nedá zajistit.

Diskuze po audiovizuální presentaci v zasedací síni i při pochůzce po staveništi se týkala jak podrobností z provádění díla, tak i ceny a financování stavby. Účastníci ocenili vstřícnost i odbornou úroveň poskytnutých informací ze strany pracovníků a.s. METROSTAV jako zhotovitele a odnesli se dobrý pocit z kvality i organizační úrovně provádění díla.

Album fotografií z letošní exkurze na nový Trojský most přes Vltavu si můžete prohlédnout ZDE

 

V Praze dne 26. září 2013

S poděkováním společnosti Metrostav a.s.,

jménem výboru o.p. ČSSI –Praha i účastníků

Ing. Jiří Hájek

 

Přednáška o sanaci zdiva z hlediska vlhkosti

Aktualizováno Čtvrtek, 10 Říjen 2013 14:57

Obnova a rehabilitace paláce Tág Kisrá v Iráku

clip_image002

Výbor pražské o.p. ČSSI spolu s výborem oblasti Praha ČKAIT uspořádaly dne 11. září 2013 přednášku o obnově a rehabilitaci jedné z největších světových památek - starověkého paláce Tág Kisrá na břehu Tigridu v Iráku.

Oba přednášející, Ing. Balík a Ing. Zeman, byli přímými účastníky akce. Díky jejich porozumění jsme získali souhlas se zveřejněním jejich prezentace na našich stránkách, takže i ostatní zájemci se s předmětnou problematikou mohou seznámit.

Prezentaci z přednášky je možno shlédnout ZDE

 

Na závěr prvního pololetí

Aktualizováno Středa, 03 Červenec 2013 13:54

Exkurze na dálnici D8 - 0805 a do Mostu

V sobotu dne 22.června 2013 uspořádala pražská oblastní pobočka ČSSI spolu s pražskou oblastí ČKAIT exkurzi na dálnici D8-0805; exkurze byla pak doplněna prohlídkou několika zajímavých lokalit v novém Mostě.

P1020744

Exkurze na dálnici D8-0805 v úseku Lovosice – Prackovický tunel byla zahájena souhrnnou informací o stavbě, přednesenou panem Ing. Milošem Borovkou, zástupcem technického dozoru investora a panem Ing. Jiřím Trochtou, zástupcem a.s. Metrostav jako jednoho z dodavatelů.

Následovala prohlídka trasy, která je v předmětném úseku ve vysokém stupni rozestavěnosti. Při zastávce u mostu přes Opárenské údolí si účastníci připomněli, jak při exkurzi již v roce 2009 sledovaly betonování vrcholových lamel oblouků. Při průjezdu dalšími úseky sledovali účastníci zejména mosty, vesměs ve stadiu připravenosti na dokončovací práce.

Zcela mimořádný zážitek poskytla zastávka u sesuvu, kterým je dálnice postižena od poloviny června a který dosud nebyl ustálen. Sám pohled na tento přírodní úkaz, dodavatelem neovlivněným, vyvolává řadu otázek, jak se s tím účastníci výstavby při současných poznatcích v oboru geotechniky dokáží vypořádat.

Poslední zastávkou bylo předpolí prackovického tunelu a letmá prohlídka tunelu samotného, který je prakticky stavebně (až na vlastní vozovku a vybavení) dokončen, ale uzavřen, hlídán a čeká na vzkříšení.

Účastníci s politováním konstatovali, že za běžných okolností mohlo být dílo dokončeno a vložené finanční prostředky aktivovány. Současná stagnace výstavby působí velice nepříjemně i na psychiku všech účastníků výstavby, kteří si tak ani netroufají hovořit o možném termínu uvedení díla do provozu.

Za cestu do Mostu byla zvolena trasa Velemín – Teplice – Most, aby si účastníci exkurze připomenuli, čeho by řidiči mohli být ušetřeni, kdyby těch dnešních zbývajících cca 14 km do Řehlovic bylo dokončeno.

Prohlídka lokalit souvisejících s rekultivací mosteckých výsypek

 

Zpráva o poslední přednášce tohoto pololetí

Aktualizováno Čtvrtek, 27 Červen 2013 14:49

„Rozhodčí řízení"

Přednáška „Rozhodčí řízení" byla do programu přednášek a seminářů o.p. ČSSI – Praha prvního pololetí 2013 zařazena takříkajíc „nadplán", a to díky diskuzi při semináři „Stavebnictví a profesní prestiž". Diskusní příspěvek v této diskuzi, přednesený panem Prof. Ing. Milíkem Tichým, byl natolik zajímavý, že jeho autor byl požádán o rozvedení problematiky do samostatné přednášky.

Pan Prof. Ing. Milík Tichý, DrSc. (ČVUT – Stavební fakulta, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví; rozhodce, Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR) pozvánku přijal a problematiku rozhodčího řízení přednesl ve středu dne 26. června 2013. Akce, uspořádána v rámci tzv. „technických střed" společně s o. p. ČSSI Praha a pražskou oblastí ČKAIT, se setkala s velkým zájmem členů, a kladně byly zejména hodnoceny konkrétní příklady z praxe lektora jako člena Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR.

Prezentace přednášky je k dispozici ZDE

 

připravil: Ing. Jiří Hájek

 

Přednáška pro odbornou veřejnost

Aktualizováno Středa, 26 Červen 2013 09:59

Využití plochého skla ve stavebnictví a nové trendy ve stavebním skle

Na čtvrtek dne 13. června 2013 se pražským oblastem ČSSI a ČKAIT podařilo zajistit přednášku na téma „Využití plochého skla ve stavebnictví a nové trendy ve stavebním skle". Přednášející pan David Kelich ze společnosti Central European AGC Glass Europe rozdělil přednášku do níže uvedených kapitol:

• Výroba skla

• Izolační zaskleni

• Bezpečnost a ochrana majetku

• Ochrana před hlukem

• Protipožární odolnost

• Nové trendy

• „Zelené" produkty

• IBP úspěšné projekty

Všichni přítomní ocenili jak odbornou úroveň, tak formu přednesení i reakce lektora při diskuzi. S povděkem byl přijat i jeho souhlas se zveřejněním presentace na web stránkách ČSSI Praha - ke stažení ZDE

Výbor o.p. ČSSI – Praha tímto panu Kelichovi děkuje a poděkování předá i jeho zaměstnavateli.

 

Ing. Jiří Hájek

 

Inspirující projekt

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Květen 2013 13:24

Solární škola v Himaláji

Prezentace o přípravě, zhotovování a provozování solární školy v Himaláji (lokalita Kargyak) byla na programu technického čtvrtku o.p. ČSS Praha dne 25. dubna 2013. Ing. Jan Tilinger, PhD. – jako iniciátor, investor, projektant a i generální dodavatel stavby - přijal pozvání a podrobně informoval přítomné zájemce o místním přírodním prostředí a zvycích obyvatelstva, zejména pak průběhu provádění díla ve velice obtížných vysokohorských podmínkách.

Podrobnosti a rozsáhlá fotodokumentace jsou k dispozici na adrese www.surya.cz

Přesto snad stojí za zmínku připomenout z přednášky, že

 • Škola byla postavena vesměs z místních materiálů, na místě vyráběných nepálených (sušených) cihel podle receptury na místě vyzkoušené. Sklo, solární panely a dřevěná jižní fasáda byly dovezeny.  
 • Pro dopravu na staveništi byla převážně využita zamrzlá řeka; jako dopravní prostředek posloužili yaci (s nosností cca 150 kg / 1 hřbet),
 • Na stavbě pracovalo cca 40-50 místních obyvatel a také asi  20-30 dobrovolníků z Evropy,
 • Celá akce byla a je financovaná z českých finančních prostředků, získaných ze sponzorských darů a drobných sbírek; to platí nyní i pro provoz školy, který si ročně vyžaduje asi 1,5 mil. Kč,
 • za stavební povolení je asi možno považovat obtisk palců místních obyvatel na zakládací listině,
 • i v této oblasti bylo občas potřebné využít místní pálenku ( čang) jako katalizátor při řešení  občasných místních problémů.

Nejpozoruhodnějším zážitkem bylo nesporně samotné setkání s osobností, která celý projekt vymyslela, stavebně dotáhla do konce a nějakou magickou přesvědčovací silou uvedla do života. 

Výbor i účastníci děkují i touto cestou  panu Tilingerovi za neobyčejný zážitek.

 

27. dubna 2013

autor zprávy: Jiří Hájek

 

Diskuze na téma

Aktualizováno Čtvrtek, 09 Květen 2013 12:55

Stavebnictví a profesní prestiž

Pražská oblastní pobočka ČSSI využila  diskuzního příspěvku pana profesora Ivana Vaníčka (ČVUT –katedra geotechniky, Vice-presidenta ISSMGE for Europe), předneseného při celostátním sjezdu ČSSI, a uspořádala na dané téma seminář. Podkladem bylo výrazné rozpracování zmíněného příspěvku, o zveřejnění celé úvahy se ještě jedná.

Semináře se zúčastnilo přes 30 zájemců, do diskuze pak přispěli kolegové inženýři Hačkajlo, Dahinter, Mach,Tichý, Hájek. Ing. Žák, ředitel stavby Modernizace  trati Votice –Benešov u Prahy, přispěl se zkušenostmi s přípravou a prováděním díla.

Náměty z diskuze- heslovitě:

 • chce se 100%, ale každá stavby je vlastně prototyp, což zadavatele nereflektují,
 • smlouvy a chování zahraničních objednatelů jsou nejhoršími vzory,
 • akademická obec by měla publikovat, nechat případně v diplomových a doktorandských pracích rozbory kolikrát se pracuje s riziky (v mezních stavech, nejistotách průzkumů atp), působit proti zavedeným smluvním aplikacím, kde jsou rizika zcela popřena. Dát těmto úvahám publicitu v odborné a laické veřejnosti.
 • Chybí možnost poučit se z chyb na jiných stavbách, vše zůstává utajeno. Existuje- li místo, kde se havárie ČR shromažďují, proč je to tajné třeba s utajením obchodních souvislostí není publikováno jako edukativní informace pro odbornou veřejnost.
 • Proč není zavedena autorizace pro investory?
 • Na straně zadavatelů chybí odborníci způsobilí objektivně posoudit technické problémy ve vztahu k ceně; zejména se to týká geotechniky.
 • Kritika zákona o ZVZ-nejnižší cena?
 • Chybí-li odborníci-specialisté, je nutné je objednat ke spolupráci.
 • Ze strany ČKAIT je ochota podpořit systematické vyhodnocování chyb při výstavbě jako poučení pro projektanty i dodavatele.
 • Za kvalitu díla zcela jednoznačně odpovídá stavebník a je na něm, jak si to zařídí,
 • dobrý stavební dozorce nepotřebuje záruční dobu (!!),
 • příprava stavby „Přeložka žel. trati Jirkov- Třebušice“  by mohla sloužit jako vzor pro rovnoměrné rozložení rizika mezi účastníky výstavby,
 • dobré vztahy mezi partnery při výstavbě umožňují rovnoměrné a účelné rozložení rizika mezi účastníky;(příklad: Votice- Benešov!).
 • Kritice ze strany medií a občanské veřejnosti je možné předejít (předcházet) včasným seznamováním s výstavbovými problémy, nejlépe přímým stykem s dotčenou veřejností.

Samostatným příspěvkem přispěl do diskuze Ing. Tomáš Fuksa. Jeho příspěvek v celém znění najdete zde. Jeden z účastníků příspěvek  komentoval: “Považuji to za velmi dobrou úvahu. Standardně by se řeklo “nemá o tom smysl mluvit, stejně se nic nestane““. Prostě to tak je. Ale je správné o tom mluvit.“

Seminář měl mezi účastníky příznivou odezvu.

 

Zprávu o semináři připravil Ing. Jiří Hájek

V Praze dne 19.4.2013

 

Přednáška na téma

Aktualizováno Čtvrtek, 11 Duben 2013 13:45

MODERNÍ TRENDY VODOTĚSNÝCH IZOLACÍ

Přednáška na téma "Moderní trendy vodotěsných izolací" byla uspořádaná dne 20.03.2013 oblastní pobočkou ČSSI – Praha ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT. Odbornou úroveň garantoval pan Ing. František JURáK ze společnosti SCHOMBURG s.r.o.

Zástupce spol. SCHOMBURG dal souhlas k uveřejnění celé prezentace na stránkách ČSSI, takže pro charakteristiku přednášky uvádíme pouze hesla a tituly:

• Odkaz na normy

• Termíny a definice konstrukcí a materiálů

• Rozdělení stěrek z hlediska praxe

• Výhody a nevýhody stěrkových hydroizolací,

• Parametry správně fungujících hydroizolačních stěrek

• Izolační systémy fy. Schomburg pro spodní stavby u, pro obklady a dlažby, pro podlahy)

• oblasti použití (novostavby, rekonstrukce)

• přednosti bitumenových stěrek a jejich použití,

• dtto minerálních stěrek

• charakteristiky jednotlivých druhů a jejich použití

• Závady, (popis, příčiny, fotodokumentace)

• extrémně mechanicky a chemicky odolní izolace

• požití jílových izolací, bentonitové rohože, pásky a prášek; příklady.

 

Přednáška měla velice příznivý ohlas u zcela zaplněné přednáškové síně (přes 50 účastníků).

O.P. ČSSI – Praha i touto cestou přednášejícímu i společnosti děkuje!

 

Kompletní prezentaci zmíněné přednášky můžete shlédnout níže:

Nejen_Sterkove_izlolace_cast_1.pdf

Nejen_Sterkov_izlolace_cast_2.pdf

Nejen_Sterkove_izlolace_cast_3.pdf

Nejen_Sterkov_izlolace_zaverecna_cast.pdf

 

Ing. Jiří Hájek

březen 2013

 

Strana 4 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky