Aktuality Praha

92. technický čtvrtek o.p. ČSSI Praha - přednáška spojená s diskuzí

Aktualizováno Pondělí, 19 Listopad 2012 10:35

O aplikaci metody PPP na financování rychlostní komunikace R1 na Slovensku

Krátce po uvedení do užívání 4. úseku stavby rychlostní komunikace R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severní obchvat, která je součástí projektu PPP R1 (PRIBINA), se pražské o.p. ČSSI podařilo získat osobu nad jiné povolanou – pana Ing. Martina Pekáčka – pro přednášku a diskuzi o přípravě a realizaci této stavby formou PPP.

Ing. Martin Pekáček je ředitelem a jednatelem společnosti Granvia Construction, s.r.o., která byla zřízena na Slovensku jako 100% dceřiná společnost EUROVIA CS, a.s za účelem realizace tohoto projektu, a která realizuje pro Koncesionáře, společnost GRANVIA, a.s., naprojektování a výstavbu 52 km rychlostí komunikace R1..

Není předmětem této zprávy podrobně popsat celou problematiku, které se bezesporu bude věnovat (nebo již věnuje) řada odborných časopisů a publikací. Proto podáváme jen - heslovitě - stručný výčet podstatných údajů z přednášky:

Soutěž vypsalo Ministerstvo dopravy, pošt a komunikací SR (dnes Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje) na projekt s názvem „Koncesia na projektovanie, výstavby, financovanie, prevadzku a údržbu úsekov rychlostnej cesty R1: Nitra- Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat". Na úpravě a doplnění podstatných legislativních náležitostí pracovala vláda SR dlouho před spuštěním tohoto projektu a i v průběhu zadávacího řízení docházelo ad hoc k potřebným úpravám legislativy, na což s ohledem na parlamentní většinu stačil vládě a parlamentu SR cca 1 měsíc, a i proto nedocházelo k žádným skluzům v procesu veřejné soutěže. Kritériem pro výběr koncesionáře byla výše roční splátky, požadovaná od státu po uvedení do provozu (výše celkové roční platby za dostupnost je cca 125 mil. EUR) Do prekvalifikace se přihlásilo 8 uchazečů, z nichž do dalšího kola soutěže byly vybráni 4. Začátek soutěžního dialogu se datuje k 13. 05. 2008, podkladem pro zpracování nabídky byla dokumentace v úrovni DUR, následně DSP (zatím ale bez právoplatného stavebního povolení). Finální nabídka (BAFO – Best And Final Offer) byla konsorciem GRANVIA předložena 12. 11. 2008.

Smlouva s vítězným Koncesionářem GRANVIA, a.s. (jehož akcionáři jsou společnosti Vinci Concession a Meridiam Infrastructure v poměru 50/50) byla podepsána dne 27. 8. 2009; průběh dalšího jednání byl výrazně ovlivněn začínající finanční a úvěrovou krizí. Finanční uzavření (financial closing) bylo podepsáno dne 27. 8. 2009 a výstavba byla zahájena dne 28. 8. 2009. Datum ukončení koncese/projektu je stanoveno na 27. 7. 2041. Zdrojem finančních prostředků pro Koncesionáře je v současnosti EBRD a 13 komerčních bank (oproti předpokládaným čtyřem při zahájení přípravy). Banky byly pro jednání zastupovány jedním pověřeným zmocněncem, tzv. facility agentem a ve věcech technických společností ATKINS, která zastává funkci Lender´s Technical Advisor. Návratnost vložených prostředků bankám garantuje Koncesionář bez ohledu na stav a postup splátek od státu a bez tzv. underpinningu.

Smlouva o výkonu funkce Nezávislého dozoru, který má za úkol bdít nad řádným dodržováním práv a povinností všech zúčastněných v souladu s Koncesní smlouvou byla uzavřena se slovenskou složkou společnosti ARCADIS Geotechnika. Dílo bude zpětně odevzdáno státu po 30 letech užívání, a to ve stavu předepsaném Koncesní smlouvou.

Jednotlivé úseky byly uvedeny do provozu způsobem „předání do předčasného užívání". Doba výstavby na prvních 3 úsecích (v celkové délce 45 km) byla 25 měsíců, na obchvatu B. Bystica 35 měsíců. Přímo na stavbě pracovalo ve špičce najednou cca 3000 zaměstnanců (mimo zaměstnanců lomů, výroben prefabrikátů, obaloven, betonáren a ostatních servisních zařízení).

Koncesionář je v průběhu užívání vázán přísnými podmínkami uzavřené Koncesní smlouvy, které se týkají např. časových limitů na odstraňování závad na komunikaci nebo havárií apod. Pro výši sankce je stanoven bodový systém, hodnota jednoho pokutového bodu se pohybuje v řádu tisíců EUR! Celá R1 (100%) je pod dohledem kamerového systému, pro sledování a monitoring veškerého provozu.

--------------------------

Součástí přednášky byla i audiovizuální prezentace výstavbového procesu, grafy a schémata smluvních vazeb mezi účastníky PPP projektu. Přednáška byla uzavřena filmem, ve kterém se jednotliví reprezentanti partnerských organizací, počínaje předsedou vlády panem Robertem Ficem, vyjadřovali k průběhu přípravy a realizace díla a vesměs kladně hodnotili vysokou úroveň řízení ze strany Granvia Construction, s.r.o.

Všichni účastníci přednášky a diskuze k předmětné problematice se shodli na tom, že byla výborně připravena, na vysoké odborné úrovni prezentována a ke všem dotazům v diskuzi byla podána kvalifikovaná odpověď.

Dílo, kterého stavební hodnota dosáhla téměř 900 mil.EUR, které bylo uvedeno do provozu za 25 měsíců od zahájení výstavby, zasluhuje všestranný obdiv. Na jeho realizaci se velkou měrou podíleli české společnosti a český management skupiny EUROVIA. Nesporně by pak bylo velkou škodou, kdyby se zkušenosti získané při přípravě a realizaci tohoto projektu nevyužily v brzké obě také v Čechách.

Hlavní technické údaje díla:

Celková délka hlavní trasy: 51,6 km (Nitra-Selenec... 12,16km, Selenec- Beladice... 18,9 km, Beladice - Tekovské Nemce...14,3km, B. Bystrica - severní obchvat...5,7km),

Kategorie: R 22,5/120, vozovka celkem 1 100 000 m2, kryt asfaltový.

Umělé objekty spodní stavby:

10 mimoúrovňových křižovatek; 78 mostů v celkové délce 7 km; 36,6 km protihlukových stěn; 5,5 km zárubních a opěrných zdi.

V Praze dne 16. 11.2012

Jiří Hájek, s odbornou pomocí M. Pekáčka

 

Ražené tunely na stavbě „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy"

Aktualizováno Středa, 14 Listopad 2012 13:01

Seminář „Ražené tunely na stavbě Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy", který uspořádala o.p. ČSSI – Praha ve čtvrtek dne 8. listopadu, přímo navázal na exkurzi ze září tohoto roku. Po úvodní video-prezentaci stavby byly předneseny příspěvky na téma „Geotechnická charakteristika díla" (připravil Ing. Milan Kössler ze společnosti ARCADIA – Geotechnicka ) a Retrospektiva výstavby tunelů (připravil Ing. Radim Šponar, vedoucí projektu dodávky , za kterou odpovídala společnost SUBTERRA a.s.)

Ing. Kössler seznámil účastníky semináře jednak s geotechnickými charakteristikami jednotlivě u všech 4 tunelů , jednak se způsobem doplňujícího geologického průzkumu na staveništi a pak kontrolou stavu díla v jednotlivých fázích výstavby.

Ing. Šponar se zaměřil na vlastní postupy výstavby a specifika výstavby : použitá metoda ražení (NRTM), kvalita horniny, odvozné vzdálenosti – až 30 km, termíny výstavby jednotlivých portálů, klimatické podmínky, financování. Mezi novinky z oboru tunelování uvedl použití vrtacího stroje BOOMEZ L2 C a E2C s automatickým způsobem navádění (systém řízeného vrtání ABC Total), dvouplošinu NORMEL-HIMEC 9905-BT( obsáhne profil 16x11 bm při osazování výztuže, nabíjení apod..). Dále informoval o zkušenostech s využitím emulzní trhaviny – jejích výhodách a nevýhodách; od využívání bylo nakonec upuštěno s ohledem na sníženou kvalitu suroviny. Podrobně se zmínil o tom, jak bylo zpracováváno vrtné schéma včetně potřeby jeho aktualizace se zřetelem na minimalizaci nadvýlomu.

Obě přednášky byly doprovázeny fotodokumentací ze zhotovování stavby; byly předvedeny i odpalové zprávy a další dokumenty, které sloužily jak k řízení stavby, tak ke kontrole výstavbového procesu.

Tato zpráva zdaleka nevyčerpává obsah semináře, kterého se přes 30 zájemců. Podrobnosti o přípravě a realizaci tohoto - mezi dosavadními stavbami na tranzitních koridorech - zcela mimořádného technického díla jistě v nejbližší době přinese odborná literatura.

V Praze dne 9.11.2012

Autor: Ing. Jiří Hájek

 

Zkušenosti s využíváním ISO v automobilovém průmyslu

Aktualizováno Neděle, 28 Říjen 2012 22:59

Pražská oblastní pobočka ČSSI se pokusila uspokojit zájem některých svých členů o zkušenosti z využívání soustavy ISO v automobilovém průmyslu. K přednášce na toto téma se podařilo získat vedoucího provozu pana Michal Körneye ze společnosti, která se zabývá výrobou komponentů pro několik automobilek.

Zkušenosti z aplikace systému řízení jakosti podle ČSN EN ISO 2001 byly demonstrovány na příkladu výroby jednoho komponentu (v počtu cca několik stovek /den), na kterém se podílí cca 140 pracovníků v tří-směnném provozu. Pozornost byla zejména zaměřena na kvalitu produkce; kvalitou výrobku je podmíněna i kvalita celého automobilu, do kterého je následně montován. Stačí si připomenout, kolik aut musí občas stáhnout výrobce z provozu, když se objeví v některé sérii třeba i drobná závada.

Průběžná kontrola zaměstnává přibližně 10% z celkového počtu zaměstnanců. Přítomní se v diskuzi shodli, že to je několikanásobně větší počet než v současné stavební výrobě.

Součástí přednášky byla i informace o způsobu motivování, hodnocení a odměňování jednotlivých pracovníků ve výrobě i mezi řídícími pracovníky.

Zajímavá byla informace o ověřené metodě 5 S, používané zejména při organizaci vlastního pracoviště:

1S – UTŘÍDIT ( SEIRI)

2S - UKLIDIT (SEITON)

3S - UDRŽOVAT (SEISO)

4S - URČIT PRAVIDLA (SEI KETSU)

5S - ZLEPŠIT ( SHITSUKE)

Je zřejmé, že pro využití se nabízí více možností než jen v automobilovém průmyslu.

Bohatá diskuze po přednášce se týkala zejména podrobností z postupné kontroly kvality při výrobě, způsobu zajištění kvality počínaje projektem výrobku i požadavky na kvalifikaci zaměstnanců, fluktuaci apod.

V diskusi si účastníci potvrdili, že bez správně aplikovaného systému řízení jakosti se neobejde žádná moderní společnost, která má zájem snižovat náklady, eliminovat rizika a obecně - se udržet na trhu. Což platí i pro organizace operující ve stavebnictví.

Výbor o. p. ČSSI – Praha i tímto děkuje přednášejícímu, že se tématu ujal a umožnil tak konfrontaci aplikaci ISO 9001 ve stavebnictví s jiným oborem.

V Praze, říjen 2012

autor Ing. Jiří Hájek

 

Soutěž pro studenty SPŠS

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 21:59

"Využití plochého skla ve stavebnictví"

Český svaz stavebních inženýrů a Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára v Praze 4

pořádají soutěž pro studenty třetích a čtvrtých ročníků středních stavebních škol.

Soutěž podporuje firma AGC Flat Glass Czech se sídlem v Teplicích.

 

Prezentace

Aktualizováno Čtvrtek, 11 Říjen 2012 19:10

O digitalizaci katastru

Zájem o problematiku „digitalizace katastru" vedl pražskou oblastní pobočku ČSSI, ve spolupráci s pražskou o.k. ČKAIT, k zařazení tohoto tématu mimořádně na program zářijových akcí. Pro přednášku se podařilo získat pana Ing. Pavla Doubka, odborného pracovníka ČÚZK, který ( v nepřekročitelném časovém limitu dvou hodin) informoval zaplněné auditorium o vývoji tohoto složitého a mimořádně náročného úkolu. Předmětem přednášky byly:

• digitalizace souboru popisných informací,

• digitalizace systému katastru nemovitostí,

• digitalizace katastrálních map,

• registr územních identifikačních adres a nemovitostí (RUIAN),

• propojení informačního systému katastru nemovitostí (ISKN)se základními registry,

Obsáhlá informace zahrnula i problematiku propojení ISKN se základními registry, s registrem obyvatelstva (ROB) a registrem osob (ROS) a s registrem RÚIAN, jehož realizace se předpokládá již v listopadu tohoto roku. Byly převedeny i ukázky využití registrů v praxi.

Omezený časový limit pro přednášku neumožnil rozvinout diskuzi, o kterou byl veliký zájem. Přednášející dal proto souhlas k uveřejnění prezentace přednášky na stránkách ČSSI – o.p. Praha s tím, že případné dotazy by bylo možno shromáždit v kanceláři o.p. ČSSI Praha a pak na ně souhrnně odpovědět.

Výbor o.p. ČSSI – Praha děkuje i tímto způsoben přednášejícímu za zasvěcený výklad celé problematiky.

autor: Ing. Jiří Hájek

Prezentaci celkové přednášky je možno prohlídnout zde:

Digitalizace_katastru.pdf

 

Exkurze

Aktualizováno Úterý, 09 Říjen 2012 12:15

Pražské o. p. ČSSI a o. k. ČKAIT navštívily stavbu

Modernizace železniční trati Votice – Benešov u Prahy

1.astnci_ped_autobusem_EUROVIA_CS_a.s._I7T4729

 

Železniční trať na IV. tranzitním koridoru v úseku Votice-Benešov prochází modernizací v nebývalém rozsahu a blíží se ke konci. To byl jeden z důvodů, aby pražská o. p. ČSSI ve spolupráci s pražskou o. k. ČKAIT uspořádaly exkurzi na toto staveniště. Akci výrazně podpořila EUROVIA CS, a.s., jako vedoucí sdružení zhotovitelů stavby zajištěním dopravy a odborného doprovodu. Účastníkům se plně věnoval ředitel stavby pan ing. Michal Žák ze společnosti GJW, spol. s.r.o. ( člena skupiny EUROVIA CS)

 

V úvodu informoval o přípravě díla a základních technických parametrech a prostřednictvím komentované audiovizuální animace ukázal hlavní objekty a části stavby. Velice zajímavá byla fotodokumentace z jednotlivých etap výstavby, zejména 590m dlouhého tunelu, zřizovaného ve skalním zářezu místy hlubokém až 26m. Následovala postupná prohlídka jednotlivých úseků, zejména portálů tunelů (na stavbě je 5 dvoukolejných tunelů v celkové délce 2,75 km , několika nových i rekonstruovaných mostů, opěrné zdi z obalovaných zemin , dokončených skalních prací velkého rozsahu a těžké sanace svahu zářezu, hlubokého 30m.

Neobyčejně působivá byla dokončená opatření pro ochranu životního prostředí, ať již se týkala protihlukových opatření nebo konečné rekultivace všech výstavbou dotčených částí staveniště.

2.Zatek_trasy3.thl_vhybka_v_zajitnm_zezu4.Kolej_v_nov_trase_u_kamenolomu5._st._Votice6.Prostor_mezi_tunely_vystrojen_pro_pstup_zchran7.Kamenn_pohoz_m_mimo_jin_vytvet_prosted_pro_ivot_plaz

Nebylo asi také jednoduché vypořádat se s požadavky obcí, místního obyvatelstva a ochránců přírody při výstavbě, protože – na rozdíl od jiných modernizací a optimalizací tratí - nová trať Votice-Benešov opustila původní jednokolejnou trasu skoro ve 2/3 délky a podstatně více se tedy dotkla zájmu místních vlastníků a iniciativ. Z toho vyplynulý rozsah zemních a zejména skalních prací dle názoru účastníků exkurze vysoce převýšil dosavadní praxi na I. a IV. TK.

Účastníky exkurze zaujala i informace ředitele stavby o působení koordinátora bezpečnosti práce – hodnocení bylo vesměs příznivé a koordinátor na této stavbě zřejmě má velmi blízko ke štábu vedení stavby, kde spolupracuje zejména se specialistou pro BOZP. Výsledkem tohoto zdvojeného systému kontroly je skutečnost, že na této vysoce rizikové stavbě dosud nedošlo k vážnějšímu úrazu.

8.sek_kde_se_mn_trakce9.silnin_nadjezd_s_ochranou_troleje11.O_odborn_vklad_se_staral_editel_stavby

Účastníci exkurze tímto děkují jak řediteli stavby Ing. Žákovi za zasvěcený a i osobně zaujatý výklad a doprovod, tak společnosti EUROVIA CS (vč. GJW s.r.o.) za umožnění a podporu exkurze.

autor: Ing. Jiří Hájek, předseda výboru o.p. ČSSI Praha

 

 

Zpráva o exkurzi OP ČSSI Praha na Trojský most

Aktualizováno Pondělí, 09 Červenec 2012 08:24

Pražská o.p. ČSSI potřetí na staveništi mostu přes Vltavu v Troji

O.p. ČSSI – Praha uspořádala pro své členy a členy o.k. ČKAIT dne 21. 6. 2012 exkurzi na staveniště mostu přes Vltavu v Troji. Stalo se tak  právě v době, kdy na stavbě byla dokončena betonáž spřahovací desky mostovky a kdy vrcholí přípravné práce na montáž ocelového oblouku. Účastníci byly nejprve seznámeni s variantami řešení v přípravě stavby a vizualizací výsledného postupu. Následovala prohlídka staveniště s podrobným výkladem, jak je patrno z přiložené fotodokumentace.

Nelze se nezmínit, že všichni účastníci byly při zahájení exkurze před vstupem na staveniště seznámení se základními povinnostmi, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví.

Pražská pobočka děkuje společnosti METROSTAV, a.s. a  jmenovitě vedení stavby (vč. vedoucího přípravy)  za umožnění prohlídky staveniště i za zasvěcený odborný výklad včetně odpovědí na občas dotěrné otázky. 

A jako každý rok i letos následovala červnová „ zahradní slavnost“ v příjemném prostředí restaurace „ Castle Residence“. Zúčastnila se převážná většina účastníků exkurze i další členové, někteří i s rodinnými příslušníky. K dobré pohodě přispěla i hudební skupina.  

 

Pozvánka na exkurzi a zahradní slavnost

Aktualizováno Čtvrtek, 14 Červen 2012 15:04

 

Pozvánka na exkurzi, pořádanou v rámci 89. technického čtvrtku na téma:

„Aktuální stav výstavby mostu přes Vltavu v Praze - Troji"

kterou pořádá výbor o.p. ČSSI - Praha ve spolupráci s pražskou oblastní kanceláří ČKAIT.

 

Na exkurzi naváže tradiční 9. Zahradní slavnost v restauraci Castle Residence,

Květinářská ul. 755 (konec ulice Nad Rokoskou) Praha 8- Libeň

(zastávka „Kuchyňka" bus č. 102,186, 505, 511)

 

Datum: čtvrtek dne 21. června 2012

 

Aktuální stav přípravy a výstavby SOKP hl.m. Prahy byl na programu 88. technického čtvrtku o.p. ČSSI - Praha

Aktualizováno Pátek, 08 Červen 2012 10:11

Pro zadané téma se podařilo získat představitele ŘSD – závodu Praha: ředitele závodu pana Ing. Jiřího Mayera, vedoucího úseku výstavby dálnic pana Ing. Miroslava Kupku a paní Ing. Marii Nádvorníkovou.

V úvodní části Ing. Nádvorníková informovala o historii okruhu, připravovaného na počátku v rámci ZAKOS pod názvem „H1". Podrobně popsala jednotlivé dokončené nebo do provozu uvedené stavby silničního okruhu kolem Prahy ( SOKP) a charakterizovala hlavní problémy, spojené s přípravou a výstavbou. Výstavba byla zahájena v roce 1963, za dobu 30 let bylo dosud zhotoveno s cca 49 % celkové plánované délky okruhu; ani dnes však nelze s konečnou platností potvrdit původní délku ( 82,787km), neboť několik občanských iniciativ stále usiluje o výrazné změny tras zejména úseků R 511, R 518, R 519.

Ve zkušebním provozu jsou úseky R 513, R 514, v režimu předčasného užívání je stavba R 512, do trvalého provozu by měly být uvedeny koncem letošního roku.

Druhá část semináře byla věnována problematice úseku R 511 Běchovice – D1( MUK Modletice). Ing. Mayer podrobně a zasvěceně informoval o současných problémech v územní a projektové přípravě. Projevuje se to zejména napadením směrového vedení trasy, projektově zpravované až to úrovně zadávacího projektu. Proti tomu intervenuje sdružení občanů „ Za rozumný okruh", které s velkým občanským nasazením požaduje odsunutí trasy směrem od Prahy. Logicky z toho vyplývá, že současný odhad termu zahájení stavebních prací – rok 2016/2017- je zásadním způsobem ohrožen.

Již dnes je patrné, jak úsek R 511 chybí, když dopravní spojení mezi dálnicí D11 a silnicí I/12 je suplováno náhradními komunikacemi s nedostatečnou kapacitou.

Ve třetí části semináře uvedl Ing. Kupka technické charakteristiky úseků R 518, R 519 a R 520 a informoval o stavu územního řízení. Podobně jako stavba R 511 jsou i stavby R 5187 a R 519 podrobovány kritice ze strany občanských iniciativ a místních úřadů, jejichž cílem je odsunutí trasy severním směrem.

Všechny části semináře byly doprovázeny promítnutím vizualizace trasy a navržených objektů. Bylo také zdůrazněno, že ŘSD není tvůrcem koncepce dopravního řešení, ale vykonavatelem přijatých řešení.

Poznámky z diskuze

• stavba R 511 by měla být v současné době celostátně považována za prioritu č. 1. ; jinak je nebezpečí např. z občanské neposlušnosti dotčených místních obyvatel;

• někteří účastníci semináře se domnívají, že by bylo vhodné zadávat významné objekty nebo části stavby samostatně , nikoliv tedy jako součást dnes stanovené prostorové struktury okruhu ( viz např. dálnice D 807a,b,c,d,e,... );

• jeden z účastníků vyjádřil názor, že na stavbách dálnic by neměla být používána ocel na nosné konstrukce;

• zástupce pořadatele semináře ( o.p. ČSSI – Praha) na závěr upozornil, že primátor hl. města Prahy přijal nabídku presidenta ČSSI ke spolupráci při tvorbě nové koncepce územního plánu ; pověřeným specialistou se stal Ing. Pavel Křeček.

Podle poznámek ze semináře připravil Ing. Jiří Hájek

V Praze dne 17.5.2012

 

První železniční mosty z předpjatého betonu a jejich současný stav

    Na programu 78. TČ, pořádaného o.p. ČSSI – Praha ve spolupráci s o.k. ČKAIT, byla přednáška o prvních železničních mostech z předpjatého betonu, kterou odborně garantoval pan Ing.Karel Dahinter, CSc. Úvodní informace se týkala vývoje předpjatého betonu, na jehož počátcích stál v ĆSR ing. Pacholík. Účastníci byly pak podrobně informováni o konstrukčních systémech prvních mostů ( viz příloha). Stav mostů byl dokumentován na fotografiích, které pořídili správci mostů v nedávné době. Navíc proti zadání přednášky byli účastníci seznámeni s významnými mosty, které byly postaveny, resp. jsou ve výstavbě na vysokorychlostních tratích v Německu . Zavěrem přišla na pořad i informace o současném trendu v konstrukčním systému velkých mostů – integrální a semiintegrální ( resp. „ integrované“) mosty. Pozn: Technický čtvrtek se shodou okolností časově téměř ztotožnil s datem 130. výročí narození architekta Pavla Janáka ( 12.3.1882), jehož přínos pro mostní stavitelství lektor stručně zhodnotil . V té souvislosti bylo zmíněno i 100-té výročí dokončení Hlávkova mostu v Praze ( 1909-1912). Příloha: dle textu Jiří Hájek.
 

Strana 6 z 12

«ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec»

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky