Aktuální stav přípravy a výstavby SOKP hl.m. Prahy byl na programu 88. technického čtvrtku o.p. ČSSI - Praha

Pro zadané téma se podařilo získat představitele ŘSD – závodu Praha: ředitele závodu pana Ing. Jiřího Mayera, vedoucího úseku výstavby dálnic pana Ing. Miroslava Kupku a paní Ing. Marii Nádvorníkovou.

V úvodní části Ing. Nádvorníková informovala o historii okruhu, připravovaného na počátku v rámci ZAKOS pod názvem „H1". Podrobně popsala jednotlivé dokončené nebo do provozu uvedené stavby silničního okruhu kolem Prahy ( SOKP) a charakterizovala hlavní problémy, spojené s přípravou a výstavbou. Výstavba byla zahájena v roce 1963, za dobu 30 let bylo dosud zhotoveno s cca 49 % celkové plánované délky okruhu; ani dnes však nelze s konečnou platností potvrdit původní délku ( 82,787km), neboť několik občanských iniciativ stále usiluje o výrazné změny tras zejména úseků R 511, R 518, R 519.

Ve zkušebním provozu jsou úseky R 513, R 514, v režimu předčasného užívání je stavba R 512, do trvalého provozu by měly být uvedeny koncem letošního roku.

Druhá část semináře byla věnována problematice úseku R 511 Běchovice – D1( MUK Modletice). Ing. Mayer podrobně a zasvěceně informoval o současných problémech v územní a projektové přípravě. Projevuje se to zejména napadením směrového vedení trasy, projektově zpravované až to úrovně zadávacího projektu. Proti tomu intervenuje sdružení občanů „ Za rozumný okruh", které s velkým občanským nasazením požaduje odsunutí trasy směrem od Prahy. Logicky z toho vyplývá, že současný odhad termu zahájení stavebních prací – rok 2016/2017- je zásadním způsobem ohrožen.

Již dnes je patrné, jak úsek R 511 chybí, když dopravní spojení mezi dálnicí D11 a silnicí I/12 je suplováno náhradními komunikacemi s nedostatečnou kapacitou.

Ve třetí části semináře uvedl Ing. Kupka technické charakteristiky úseků R 518, R 519 a R 520 a informoval o stavu územního řízení. Podobně jako stavba R 511 jsou i stavby R 5187 a R 519 podrobovány kritice ze strany občanských iniciativ a místních úřadů, jejichž cílem je odsunutí trasy severním směrem.

Všechny části semináře byly doprovázeny promítnutím vizualizace trasy a navržených objektů. Bylo také zdůrazněno, že ŘSD není tvůrcem koncepce dopravního řešení, ale vykonavatelem přijatých řešení.

Poznámky z diskuze

• stavba R 511 by měla být v současné době celostátně považována za prioritu č. 1. ; jinak je nebezpečí např. z občanské neposlušnosti dotčených místních obyvatel;

• někteří účastníci semináře se domnívají, že by bylo vhodné zadávat významné objekty nebo části stavby samostatně , nikoliv tedy jako součást dnes stanovené prostorové struktury okruhu ( viz např. dálnice D 807a,b,c,d,e,... );

• jeden z účastníků vyjádřil názor, že na stavbách dálnic by neměla být používána ocel na nosné konstrukce;

• zástupce pořadatele semináře ( o.p. ČSSI – Praha) na závěr upozornil, že primátor hl. města Prahy přijal nabídku presidenta ČSSI ke spolupráci při tvorbě nové koncepce územního plánu ; pověřeným specialistou se stal Ing. Pavel Křeček.

Podle poznámek ze semináře připravil Ing. Jiří Hájek

V Praze dne 17.5.2012

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky