Diskuzní podvečer na téma

Problematika veřejného prostoru v Praze

Ve čtvrtek dne 23. dubna 2015 uspořádaly pražské oblasti ČSSI a ČKAIT seminář na téma: „Problematika veřejného prostoru v Praze". Pro přednášku se podařilo získat paní Ing. arch. Pavlu Melkovou, vedoucí kanceláře veřejného prostoru a ředitelku sekce detailu města v Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy ( IPR ). Účastníci byli podrobně informováni o vzniku, činnosti a poslání Institutu, jak níže ve stručnosti uvádíme:

• Institut vznikl v roce 2016 transformací z tehdejšího Útvaru rozvoje hl. m. Prahy. Východiskem byly koordinace městských investic, kvalita veřejného prostorou, tvůrčí přístup k plánování rozvoje města, zapojení veřejnosti při tvorbě strategických záměrů a provázání tvorby klíčových dokumentů (strategického plánu, územního plánu, veřejného prostranství, jakož i dopravní technické a krajinné infrastruktury).

• je hlavním koncepčním pracovištěm hl. m. Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města.

• Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty.

Část přednášky byla věnována i aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy z roku 2008. S odstupem času vznikla potřeba vytvoření nového dokumentu, který na současný dokument naváže a dále jej rozvine, zejména se zřetelem na nové sociálně-ekonomické a demografické vstupní údaje a také proto, že při realizaci rozvojových aktivit došlo k výrazné odchylce od předpokladů původního strategického plánu.

Podrobně byla popsána činnost IPR Praha, jmenovitě Kanceláře veřejného prostoru (např. scénář pro koncepční systém a vylepšení koordinace při přípravě investičních záměrů, koncepce pražských břehů, koncepce rozvoje veřejných prostor u pražských sídlišť apod.) Kancelář veřejného prostoru se zabývá tvorbou veřejného prostoru na odborné architektonické úrovni a současně také zastupuje deklarovaný zájem správy města na kvalitě veřejných prostranství. Má na starosti zpracování celoměstských koncepčních a analytických dokumentů v oblasti veřejného prostoru.

Jedním ze základních dokumentů, zpracovaných kanceláří, je manuál tvorby veřejného prostoru, který byl schválen Usnesením Rady hl. m. Prahy. Manuál přináší principy, pravidla, doporučení a kritéria tvorby veřejných prostranství. Manuál definuje kvalitu veřejných prostranství, reaguje na dlouhodobě neřešené problémy a zabývá se nástroji ke zlepšení situace od celku až po detail. Dokument je volně dostupný na stránkách IPR hl. m. Prahy.

Po přednášce následovala hodinová bohatá diskuze, při které byla zodpovězena řada otázek a poznámek (úpravy zídek ohraničujících park u chodníku, problémy týkající se mobiliářů při zpracování projektů, velikost dopravních značek a rozmístění apod.)

Nezodpovězena zůstala otázka, kdo je rozhodující autoritou při řešení problémů.

Zajímavá byla diskuze na téma „budoucnost parku na sídlišti Prosek": bylo koncipováno jako jedno z největších (snad v Evropě), plánovalo se nadstandardní nadsídlištní vybavení (divadlo, obchodní centrum, sportovní hala...), později rozděleno na „Park přátelství" s celkem příjemnými parkovými úpravami včetně drobných vodotečí, ale pro zbývající část chybí výhled. Pro takový záměr chybí objednávka - IPR není vybaven ani kompetencí ani rozhodovací pravomocí k samostatné akci. Zejména však chybí objednávka od městské části, která by formulovala zadání.

Dalším zajímavým příspěvkem byla informace (Ing. Čvančary) a působnosti soukromých osob na Praze 5: při privatizaci bytů došlo i k privatizaci veřejného prostranství (rok 2011) a vznikl soukromý park, o který se starají jednotlivá sdružení vlastníků; projekt je zatím úspěšný.

Seminář byl ukončen v plánovaném čase, účastníci se rozešli vcelku spokojeni. Ke škodě členské základny byla účast podprůměrná.

Paní Ing. arch. Melkové patří dík za zvládnutí celé akce a zejména za kvalifikované odpovědi na všechny položené, někdy i rafinované otázky.

Ing. Jiří Hájek v.r.

Duben 2015

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky