Exkurze na pracoviště TAZUS s.p. Praha.

O. p. ČSSI Praha ve spolupráci s pražskou oblastní kanceláří ČKAIT uspořádaly ve čtvrtek dne 24 září 2015 pro studenty SPŠS J. Gočára a členy spolku ŠTUK ( ČVUT-FSv a FA exkurzi na pracoviště pražského Technického a zkušebního ústavu stavebního ( TAZUS). Komentované prohlídky se zúčastnilo celkem 12 studentů s doprovodem; slabší účast bylo zřejmě způsobena začínajícím školním rokem.

Studenty přivítala a zahájení se ujala ředitelka pražské pobočky paní Ing. Iveta Jiroutová, odborným průvodcem byl Ing. Adam Vála , specialista na marketing podniku TaZUS, s.p.

Díky ochotě a odborné vyspělosti průvodce i zaměstnanců, kteří podrobně seznamovali s jednotlivými operacemi, se účastníci seznámili s celým programem ústavu. Jmenovitě se zkouškami betonových konstrukcí, zkouškami prostupnosti tepla oken a dveří, se stanovením fysikálních a mechanických vlastností pálených a nepálených zdících prvků, s nasákavostí a mrazuvzdorností fasádních zateplovacích systémů, statickými zatěžovacími zkouškami konstrukcí v laboratoři i na staveništi i zatěžovacími zkouškami předpjatých i železobetonových prefabrikátů. Zajímavá byla i demonstrace mechanické zkoušky lepeného dřeva a spojení dřevěných prvků speciálními prolisovanými trny.

 Byly předvedeny i přístroje na tahové zkoušky betonářské výztuže a statické zatěžovací zkoušky pro max. zatížení 10 000 kN.

Na nádvoří byly k vidění prvky, které již zkouškami prošly. Zajímavým zařízením byl i tahač s autobusem, který se používá při dynamických zkouškách zádržných svodidel.

Na závěr exkurze se prostřednictvím instrukčního filmu účastníci seznámili s historií ústavu, významnými prvky ve vývoji ústavu a nebyl opomenut ani film s předvedením zkoušek požární odolnosti.

V krátké diskuzi na závěr průvodce zodpověděl i otázky na téma „znalecké a odborné posudky“ a „certifikace stavebních výrobků“.

Závěr:

Pokud si organizátoři exkurze dali za cíl seznámit účastníky s provozem ústavu, který bude jejich partnerem po vstupu d praxe a bez jehož dobrozdání se neobejde žádné předání stavebního díla do užívání, lze se zodpovědně domnívat, že toto poslání exkurze splnila.

Nelze proto než poděkovat vedení a zaměstnancům ústavu, jmenovitě pak i panu Ing. Válovi za to, že svými znalostmi a přístupen ke studentům přispěli k úspěchu exkurze.

V Praze, 30.9.2015

Ing.Jiří Hájek.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky