Exkurze

Pražské o. p. ČSSI a o. k. ČKAIT navštívily stavbu

Modernizace železniční trati Votice – Benešov u Prahy

1.astnci_ped_autobusem_EUROVIA_CS_a.s._I7T4729

 

Železniční trať na IV. tranzitním koridoru v úseku Votice-Benešov prochází modernizací v nebývalém rozsahu a blíží se ke konci. To byl jeden z důvodů, aby pražská o. p. ČSSI ve spolupráci s pražskou o. k. ČKAIT uspořádaly exkurzi na toto staveniště. Akci výrazně podpořila EUROVIA CS, a.s., jako vedoucí sdružení zhotovitelů stavby zajištěním dopravy a odborného doprovodu. Účastníkům se plně věnoval ředitel stavby pan ing. Michal Žák ze společnosti GJW, spol. s.r.o. ( člena skupiny EUROVIA CS)

 

V úvodu informoval o přípravě díla a základních technických parametrech a prostřednictvím komentované audiovizuální animace ukázal hlavní objekty a části stavby. Velice zajímavá byla fotodokumentace z jednotlivých etap výstavby, zejména 590m dlouhého tunelu, zřizovaného ve skalním zářezu místy hlubokém až 26m. Následovala postupná prohlídka jednotlivých úseků, zejména portálů tunelů (na stavbě je 5 dvoukolejných tunelů v celkové délce 2,75 km , několika nových i rekonstruovaných mostů, opěrné zdi z obalovaných zemin , dokončených skalních prací velkého rozsahu a těžké sanace svahu zářezu, hlubokého 30m.

Neobyčejně působivá byla dokončená opatření pro ochranu životního prostředí, ať již se týkala protihlukových opatření nebo konečné rekultivace všech výstavbou dotčených částí staveniště.

2.Zatek_trasy3.thl_vhybka_v_zajitnm_zezu4.Kolej_v_nov_trase_u_kamenolomu5._st._Votice6.Prostor_mezi_tunely_vystrojen_pro_pstup_zchran7.Kamenn_pohoz_m_mimo_jin_vytvet_prosted_pro_ivot_plaz

Nebylo asi také jednoduché vypořádat se s požadavky obcí, místního obyvatelstva a ochránců přírody při výstavbě, protože – na rozdíl od jiných modernizací a optimalizací tratí - nová trať Votice-Benešov opustila původní jednokolejnou trasu skoro ve 2/3 délky a podstatně více se tedy dotkla zájmu místních vlastníků a iniciativ. Z toho vyplynulý rozsah zemních a zejména skalních prací dle názoru účastníků exkurze vysoce převýšil dosavadní praxi na I. a IV. TK.

Účastníky exkurze zaujala i informace ředitele stavby o působení koordinátora bezpečnosti práce – hodnocení bylo vesměs příznivé a koordinátor na této stavbě zřejmě má velmi blízko ke štábu vedení stavby, kde spolupracuje zejména se specialistou pro BOZP. Výsledkem tohoto zdvojeného systému kontroly je skutečnost, že na této vysoce rizikové stavbě dosud nedošlo k vážnějšímu úrazu.

8.sek_kde_se_mn_trakce9.silnin_nadjezd_s_ochranou_troleje11.O_odborn_vklad_se_staral_editel_stavby

Účastníci exkurze tímto děkují jak řediteli stavby Ing. Žákovi za zasvěcený a i osobně zaujatý výklad a doprovod, tak společnosti EUROVIA CS (vč. GJW s.r.o.) za umožnění a podporu exkurze.

autor: Ing. Jiří Hájek, předseda výboru o.p. ČSSI Praha

 

12.bez_komente_I7T4754

Exkurze pražské o.p. ČSSI spolu s pražskou o. k. ČKAIT na stavbu

„Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy"

dne 20. září 2012

Stavba je součástí prioritního projektu č. 22 transevropské dopravní sítě TEN- T. Vypracování projektu bylo schváleno pro spolufinancování Evropským společenstvím z fondu TEN-T, což činí cca 50% z celkového nákladu stavby. Realizaci projektu financuje Státní fond dopravní infrastruktury ( SFDI ) s finanční podporou EU z Fondu soudržnosti. Stavba je zařazena do seznamu prioritních projektů Operačního programu Doprava na léta 2007-2013.

 

10.Pevn_st_trati_je_ji_v_provozuTechnické údaje:

Délka modernizovaného úseku 18,405 km

• Přestavba a sanace silničních mostů 6 ks

• Sanace železničního spodku 39,813 km

• Nové silniční mosty 2 ks

• Zřízení nové koleje UIC 60 36,830 km

• Nové silniční propustky 5 ks

• Zřízení užité koleje S 49 5,687 km

• Zrušení silničních mostů 1 ks13.Exklurzi_na_zvr_doprovzela__montgolfiera

• Zřízení výhybek UIC 60 20 ks

• Celková délka dvojkolejných tunelů 2,690 km

• Zřízení výhybek S 49 16 ks

• Celkem bude vyraženo 1,716 km

• Obestavěný prostor pozemních objektů 3 126 m3

• Celkem bude vyhloubeno 0,974 km

• Přestavba a sanace železničních mostů 17 ks

• Kubatura zemních prací 2 310 618 m3

• Nové železniční mosty 3 ks

• Úpravy trakčního vedení 18,344 km

• Nové železniční propustky 6 ks

• Obousměrný elektronický autoblok 18,4 km

• Zrušení železničních mostů 3 ks

• Nové zdi 6ks

Smluvní termín zahájení: 08/2009

Smluvní termín dokončení: 12/2013


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky