Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území

Pražská oblastní pobočka ČSSI navázala na několik předcházejících přednášek, které se týkaly vodního hospodářství, a uspořádal dne 11. května 2011 seminář na téma , jak je uvedeno z nadpisu. Pro zajištění vysoké odborné úrovně se podařilo získat pana Ing. Jiřího Vítka, jednatele projektové kanceláře JV PROJEKTVH. s.r.o. Jmenovaná je také člen vítězné skupiny ze soutěže na zpracování Podkladu pro koncepci hospodaření s dešťovými vodami v ČR, kterou vypsalo Ministerstvo zemědělství ČR. O 4-hodinový seminář byl neobyčejný zájem, účastníci zaplnili téměř celou posluchárnu ČKAIT. Přednášející jej uvedl mottem od Antoina de Saint-Exupéryho:

Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí


a celou problematiku stručně charakterizoval jako „soubor opatření, jejichž prostřednictvím bude zajištěn co nejpomalejší a řízený odtok srážkových vod z dotčeného území za účelem co nejvyššího jejich využití, při respektováno požadavků na ochranu životního prostředí.“

Přednáška byla doprovázená celou řadou fotografií a schemat o již aplikovaných způsobech řešení.

Podrobnosti k předmětné problematice mohou zájemci nalézt na adrese http://www.jvprojektvh.cz/publikacni-cinnost/?id=637

Výbor o.p. Praha tímto lektorovi děkuje jak za odbornou úroveň, tak i za způsob přednesu, kterým přítomné posluchače po celou dobu beze zbytku zaujal.

Na závěr připojujeme obtisk úvodu Koncepce HDV v ČR, získaný na výše uvedené adrese.


Koncepce HDV v ČR - současný stav [11-03-2008] Plán hlavních povodí České republiky ukládá zpracovat do konce roku 2008 Koncepci nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. V souvislosti s tímto faktem Ministerstvo zemědělství vypsalo soutěž na zpracování Podkladu pro tuto koncepci, kterou vyhrála Asociace čistírenských expertů České republiky. Na zpracování Podkladu se podíleli členové Odborné skupiny Odvodňování urbanizovaných území při AČE ČR. V rámci Podkladu byly shrnuty důvody, proč se hospodařením s dešťovými vodami zabývat, současná situace v ČR, zkušenosti ze zahraničí a cílový stav v ČR, včetně cesty, jak ho dosáhnout. Tento článek prezentuje část Podkladu a klade si za cíl seznámit čtenáře se současným stavem nakládání s dešťovými vodami v ČR.Ing.Jíří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky