Ke stému výročí narození

Vzpomínka na Ing. Zdeňka Budinku

16. ledna 2013 uplynulo právě 100 let od narození významného českého stavebního inženýra, Ing. Zdeňka Budinky, jehož údělem se stala záchrana technických stavebních památek a péče o ně. Dokonce i sám pojem „ technická památka" je spojen s jeho jménem.

17. dubna 1958 byl schválen zákon č. 22/1958 o kulturních památkách; do ochrany i záchrany památek pak významným způsobem zasáhlo ČVUT. Ing. Zdeněk Budinka, v té době odborný asistent na ČVUT - FIS, patřil do té skupiny profesorů, docentů, odborných asistentů a vědeckých aspirantů, která se na záchraně technických kulturních památek nejvíce podílela. Píle, houževnatost a radostný vztah k práci mu umožnily odpovědně pracovat, kriticky přistupovat k řešeným problémům, ale vždy s úmyslem dosáhnout co nejlepších výsledků.

Jeho bohatá profesionální kariéra a neutuchající energie pro záchranu technických památek pro příští generace v oboru památkové péče byla mnohokrát oceněna významnými osobnostmi i organizacemi. Byl např. členem pracovní komise pro oslavy 100. výročí položení základních kamenů Národního divadla (1968) a členem výkonného výboru při Světovém silničním kongresu v Praze (září 1971).

Společenskou angažovanost představuje členství v celé řadě spolků a organizací: v Národní jednotě Severočeské (od 1930), Kruhu přátel umění Mikoláše Alše, Společnosti přátel starožitností, Klubu Za starou Prahu , Hlávkově nadaci, a dalších...

V pozůstalosti pana Ing. Budinky jsou odkazy na více než 750 odborných akcí, posudků a příspěvků do odborné literatury. Připomeňme si z nich – heslovitě - alespoň několik z nich:

Záchrana krovu Letohrádku královny Anny v areálu pražského Hradu: zaměření krovu, podíl na návrhu technických opatření a odborné vedení oprav v období 1952-1953.

Záchrana kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě: technické posouzení objektu, členství v odborné skupině, kterou vedl akademik Bechyně a která období 1963-1967 připravovala technické řešení až po vydání vládního usnesení o záchraně kostela přemístěním do nové lokality. Vlastní příprava objektu o hmotnosti 25000 tun na přesun trvala od roku 1968 do roku 1975, přesun se uskutečnil v období září-říjen 1975.

Záchrana a technické zabezpečení památkových objektů v zátopové oblasti vodního díla Orlík. Hlavním úkolem památkové péče bylo zajistit zejména následující významné objekty: Zámek Orlík, hrad Zvíkov, románský kostel v Červené nad Vltavou, řetězový most v Podolsku, zámek Koloděje.

Zvláštní pozornost patří přenesení řetězového mostu: most byl rozebrán v období roce 1959/1960, díly byly přeneseny v roce 1970 do nové lokality u obce Stádlec. Stavba nového mostu začala v roce 1971 pod jeho odborným dohledem. Bylo to právě v době, kdy v Praze probíhal XIV. Světový silniční kongres. Most byl pak uveden do provozu v roce 1974. Mimořádné úsilí pana Ing. Budinky, věnované této akci, vyústilo nakonec do prohlášení mostu národní technickou památkou.

Stručný životopis

Narodil se dne 16. ledna 1913 v Lomnici u Tišnova v Jihomoravském kraji. Rodina se v roce 1917 přestěhovala do Turnova. Tam vychodil obecnou školu a začal chodit do reálky, ale maturoval v roce 1931 v Praze. Studium na ČVUT- obor inženýrské stavitelství přerušila II. světová válka.

Během II. světové války pracoval u různých stavebních firem, od května 1943 do konce války v rámci akce „Totaleinsatz", vesměs na stavbách. Po válce dostudoval ČVUT a od 1. října 1945 stal se zaměstnancem ČVUT, nejprve jako asistent a později již jako učitel v Ústavu ocelových konstrukcí profesora Faltuse, až do roku 1958.

Když byl v roce 1958 schválen památkový zákon, bylo jeho nové působiště v Ústavu státní památkové péče a ochrany přírody v Praze na Malé Straně ve Valdštejnském paláci. Působil tam do 1. prosince 1963 jako ústřední osvětový inspektor v oboru památkové péče. Jeho úkolem byla inženýrská péče o stavební památky, výzkum a vědecký průzkum.

V roce 1963 přešel na Ministerstvo školství a kultury na Malé Straně, kde působil až do 30. listopadu 1967 jako odborný referent, ústřední inspektor památkové péče, specialista pro ochranu památek a záchranu památkových krás.

Posledním zaměstnavatelem bylo Středisko pro rozvoj silnic a dálnic, přejmenované později na Ústav silničního hospodářství při Správě pro dopravu MV ČSR. Zde působil od 20. prosince 1967 do 30. dubna 1976 jako stavební inženýr – specialista pro mosty, silnice a dálnice ve funkci odborného referenta a zástupce vedoucího oddělení normalizace dopravních staveb USH. Z tohoto zaměstnání odešel do důchodu.

Zemřel 19. února 2007 v požehnaném věku 94 let.

Na závěr

Cílem tohoto stručného článku není nic jiného než upozornit na sté výročí narození jedné z významných osobnosti českého stavitelství. Je zpracován s využitím dostupných písemných dokladů z pozůstalosti pana Ing. Budinky, zapůjčených jeho rodinou, a rozhodně dostatečně nevystihuje celou jeho odbornou i společensky významnou činnost. Není pochyb, že k tomu se najde prostor v některém z odborných časopisech.

V lednu 2013

Ing. Jiří Hájek.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky