Na závěr prvního pololetí

Exkurze na dálnici D8 - 0805 a do Mostu

V sobotu dne 22.června 2013 uspořádala pražská oblastní pobočka ČSSI spolu s pražskou oblastí ČKAIT exkurzi na dálnici D8-0805; exkurze byla pak doplněna prohlídkou několika zajímavých lokalit v novém Mostě.

P1020744

Exkurze na dálnici D8-0805 v úseku Lovosice – Prackovický tunel byla zahájena souhrnnou informací o stavbě, přednesenou panem Ing. Milošem Borovkou, zástupcem technického dozoru investora a panem Ing. Jiřím Trochtou, zástupcem a.s. Metrostav jako jednoho z dodavatelů.

Následovala prohlídka trasy, která je v předmětném úseku ve vysokém stupni rozestavěnosti. Při zastávce u mostu přes Opárenské údolí si účastníci připomněli, jak při exkurzi již v roce 2009 sledovaly betonování vrcholových lamel oblouků. Při průjezdu dalšími úseky sledovali účastníci zejména mosty, vesměs ve stadiu připravenosti na dokončovací práce.

Zcela mimořádný zážitek poskytla zastávka u sesuvu, kterým je dálnice postižena od poloviny června a který dosud nebyl ustálen. Sám pohled na tento přírodní úkaz, dodavatelem neovlivněným, vyvolává řadu otázek, jak se s tím účastníci výstavby při současných poznatcích v oboru geotechniky dokáží vypořádat.

Poslední zastávkou bylo předpolí prackovického tunelu a letmá prohlídka tunelu samotného, který je prakticky stavebně (až na vlastní vozovku a vybavení) dokončen, ale uzavřen, hlídán a čeká na vzkříšení.

Účastníci s politováním konstatovali, že za běžných okolností mohlo být dílo dokončeno a vložené finanční prostředky aktivovány. Současná stagnace výstavby působí velice nepříjemně i na psychiku všech účastníků výstavby, kteří si tak ani netroufají hovořit o možném termínu uvedení díla do provozu.

Za cestu do Mostu byla zvolena trasa Velemín – Teplice – Most, aby si účastníci exkurze připomenuli, čeho by řidiči mohli být ušetřeni, kdyby těch dnešních zbývajících cca 14 km do Řehlovic bylo dokončeno.

Prohlídka lokalit souvisejících s rekultivací mosteckých výsypek

Autodrom Most

Účastníkům exkurze se obětavě věnoval člen představenstva společnosti pan Gerhard Ittner. Jako jeden z iniciátorů projektu popsal historii přípravy i výstavby areálu od roku 1978. Umožnil pak prohlídkou dispečerského stanoviště i sledování právě probíhajícího motocyklového závodu. Z ochozu řídící věže ukázal na detaily závodiště i příslušenství pro výcvik řidičů. Přijetí bylo velmi přátelské.

K vlastním autodromu.

Zařízení postavené na výsypce v místě bývalého povrchovém dolu Vrbenský. Je v provozu od r. 1983, 9. Května 1995 úspěšně proběhla licenční homologační prohlídka FIA a FIM. Trať je dlouhá 4219 m, šířka 12-15m, rekord motocyklů je 157,126km/hod, aut cca 179 km/hod. truck 125,173 km/hod.

U správy autodromu je možno si okruh pronajmout.

Hipodrom Most

Je postaven na velebudické výsypce, v provozu je od září 1997. Dráha pro rovinové dostihy je dlouhá 1800m, rovný úsek nejdelší v ČR 1200 bm. Na vnějším okruhu dráhy je asfaltová in-line dráha dl. 3370 bm.

Pro účastníky byl rozsah i úpravy celého sportovního areálu i okolní výsypky tak trochu překvapením, zejména pro ty, kteří znali Most jako město obklopené povrchovými doly, neupravenými skládkami zemin a výpary ze zapařených výstupů uhelných slojí.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Krátké zastavení před návratem do Prahy patřilo letmé prohlídce lokality u přemístěného gotického kostela, kam byl asi před 2 roky ještě přenesen i dřevěný pravoslavný kostel.

FOTOALBUM Z EXKURZE dne 22.06.2013

Závěr:

Exkurze, jak výbor pražské o.p. ČSSI věří, splnila svůj účel mimo jiné i jako závdavek na připravovanou celodenní exkurzi do mostecké oblasti v příštím roce.

Účastníci se shodli, že – až se dokončí silniční rychlostní spojení – se může Most stát vyhledávanou rekreační oblasti pro Prahu.

 

Zprávu podává: Ing. Jiří Hájek

Zvláštní poděkování patří Ing. Hájkovi, Ing. Štěchovskému a Ing. Weisskopfovi za laskavé poskytnutí fotografií.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky