Návštěva Národního technického muzea

   

Oblastní pobočka ČSSI – Praha  uspořádala pro své členy a členy  pražské o.k. ČKAIT dne 8. února 2012 prohlídku  NTM.  Z celkem téměř 100 přihlášených bylo vybráno 42 účastníků a i tyto bylo nutné  rozdělit na 2 skupiny, které se při prohlídce vystřídali.

O průběhu exkurze

 Před vlastní prohlídkou se všichni shromáždili v přednáškovém sále.  Nejprve   byli  informováni o Smlouvě o spolupráci, uzavřené mezi NTM, ČSSI a ČKAIT, jejímž  předmětem  je  “… vytváření podmínek pro spolupráci členů a pracovníků smluvních organizací v oblasti sbírkové činnosti a péče o stavební památky, jejich evidenci, dokumentování, obnovu, oživování a to se zvláštním zřetelem na technické památky“! Pak následovala přednáška pana Ing. Karla Zeithammera, CSc., o vývoji výroby lokomotiv v Rakousku a Československu, doplněná fotodokumentací. Zpestřením na závěr bylo promítnutí grotesky o historické drezině z dob koněspřežné dráhy , na jejíž rekonstrukci se  přednášející   sám podílel.

Po tomto úvodu si první skupina prohlédla  exponáty v Dopravní hale; zasvěceným průvodcem byl  právě Ing. Zeithammer .

Druhá skupina  se věnovala exponátům v hale Muzea architektury, stavitelství a designu .  Odborně vysoce fundovaným průvodcem  zde byl ředitel sekce pan PhDr. Matin Ebel. Výstava zahrnuje  tzv.„období  od  Národního divadla“ ; bylo možné si prohlédnout  modely i plány staveb, z nichž některé ani nebyly realizovány. Zajímavé byly modely detailů významných částí staveb a konstrukcí, získaných po  živelných pohromách nebo přestavbách.

Exkurze měla mezi účastníky velice příznivou odezvu . Všichni ocenily jak hodnotu i uspořádání  exponátů, tak  ochotu a odbornost obou průvodců.

Výbor oblastní pobočky ČSSI – Praha  i touto formou děkuje vedení NTM za postoj k uspořádání exkurze  i za celkový příjemný zážitek.

Ing. Jiří Hájek

(PS: O.p. ČSSI – Praha, v zájmu uspokojení těch zájemců, na které se nedostalo v 1. kole, zopakuje exkurzi v dubnu t.r.)

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky