Pokračování dobré tradice

Tříkrálový koncert 2015, opět s osobností stavebnictví

PCQ_foto

Tradiční tříkrálový koncert, pořádaný společně pražskými ČSSI a ČKAIT, se letos setkal s mimořádným zájmem o účast. Reprezentační sál Akademie věd ČR byl do posledního místa naplněn zájemci jak o setkání s osobností stavebnictví 2014, tak o vystoupení kvarteta „Prague Cello Qurtet". Rozhovor s osobností stavebnictví, prezidentem skupiny METROSTAV panem Ing. Jiřím Bělohlavem, vedl s přehledem prof. Ing. Miloslav Pavlík a bylo co poslouchat; dostalo se i na poznatky a zkušenosti z působení firmy na Islandu.

Prague Cello Quartet, hudební těleso na světové úrovni, představilo svůj repertoár napříč žánry a sklidilo na závěr velké ovace.

Koncert byl první akcí, kterou si Český svaz staveních inženýrů v roce 2015 připomíná 25. výročí obnovení činnosti Svazu a 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů zemí Království českého. Akce se povedla a můžeme si jen přát, aby se podobně dařilo i akcím dalším. Poděkování opět patří i vedení AV ČR - krásné prostředí reprezentačního sálu umocnilo příjemné zážitky.

Jako obvykle byla uspořádána i dobrovolná sbírka, ke které o.p. ČSSI obdržela následující zprávu:

"Při příležitosti Tříkrálového koncertu pořádaného Českým svazem stavebních inženýrů dne 7.1.2015 v zasedací síni Akademie věd ČR proběhla dobrovolná Tříkrálová sbírka. Sbírku prováděl na základě pověření Charity ČR p. Jan Šulc, který se prokázal průkazkou ev.č. 1/28/2 vystavenou za tím účelem a potvrzenou arcidiecézní Charitou pražské arcidiecéze, do úředně zapečetěné kasičky evidované u Charity ČR pod ev. č. 1/28/2. Po oficiální úřední kontrole po ukončení sbírky a odevzdání kasičky na Charitu ČR bylo v dané kasičce vybráno celkem 8.857,- Kč. Jelikož sběratel prováděl sbírku v souladu jejími pravidly i na jiných místech, nelze určit přesnou částku vybranou během koncertu, odhaduje však její výnos na částku cca 4000, Kč.

Pořadatelem Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika (www.charita.cz), a to na základě osvědčení oznámení Magistrátem hl.m. Prahy ze dne 15.10.2012 č.j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zák. č. 117/2001 po novele č. 120/202 Sb. O veřejných sbírkách). Vybraná částka bude využita na pomoc potřebným v pražské arcidiecézi a též pro potřeby České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě."

V Praze dne 30. 1.2015

Ing. Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky