Pokračování semináře ČHIS

„O poznatcích z aplikace Směrnice ČHIS č. o1 a o Směrnici ČHIS 03:

Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou"

Třetí díl ze souboru přednášek a seminářů na souhrnné téma "Ochrana stavebních objektů před vodou a vlhkostí", pořádaných o. p. ČSSI – Praha spolu s oblastí Praha ČKAIT, pokračovala ve čtvrtek dne 19. března 2015. Na programu byla jednak informace o poznatcích z aplikace Směrnice ČHIS č. 01, se kterou byli účastníci seznámeni v přechozích cyklech, a nové téma, zaměřené na problematiku střech se skládanou kratinou.

První část měl na starost Ing. Žák. Zrekapituloval principy navrhování pomocí návrhových (klasifikačních) tabulek a speciálně se zaměřil na konkrétní příklad ochrany objektu (rodinného domu), zmíněného při předchozí přednášce. Zmíněn byl i příklad ochrany Slovenského národního divadla, dokumentovaný prof. Oláhem, kde bylo nutné řešit mimořádné požadavky na suché prostředí 8 bm pod hladinou spodní vody. Z následné diskuze lze vyrozumět, že proti metodice nejsou zásadní výhrady, užívání v praxi se jen pomalu rozbíhá.

Druhá část semináře (v režii Ing. Káněho) byla zaměřena na Směrnici ČHIS 03: „Hydroizolační technika - hydroizolační řešení střech se skládanou krytinou - skládané krytiny, doplňkové hydroizolační konstrukce a doplňková hydroizolační opatření" ze září 2014, která stanovuje zásady hydroizolačního řešení střech se skládanými krytinami. Obsahuje základní zásady pro návrh skládaných hydroizolačních konstrukcí střech spolu s příslušnými doplňkovými hydroizolačními opatřeními a konstrukcemi a také doplňuje nebo upřesňuje zásady navrhování střech se skládanou krytinou uvedené v ČSN 73 1901:2011+ Z1.

Při přednášce byly mimo jiné podrobně vysvětleny funkce doplňkové hydroizolační konstrukce (DHK-povlaková, spojitá, skládaná) i pojistné hydroizolační konstrukce, způsoby provádění a používané materiály.

Velice instruktivní byla fotodokumentace řady konkrétních příkladů nesprávného technického řešení a porušování technologických pravidel, které měly za následek napadení dřevěných konstrukcí hnilobou, vyvolaly problémy s vytápěním podkrovních místností a způsobily poškozování obytných prostor vlhkostí. Část přednášky byla věnována i faktorům, které ovlivňují vznik ledovcových valů na střechách (sníh, teplota v exteriéru, teplota povrchu kratiny, větrání apod.)

Byly zmíněny i příklady, kdy materiály použité pro DHK nevyhověly provedeným zkouškám, několikrát i z více než poloviny počtu zkoušek. To zavdalo v diskuzi podnět, aby zkušební místo zveřejnilo výsledky a navrhlo vyhlásit předmětný materiál jako nevhodný pro hydroizolace. S tím byl vysloven všeobecný souhlas, jen diskutující nedospěli k závěru, kdo by měl zákaz vyhlásit.

Březen 2015

Zaznamenal: Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky