Přednáška „ O opravě Karlova mostu“ dne 19. ledna 2012

   

ĆSSI – o.p. Praha se podařilo do programu 1. pololetí mimořádně zařadit přednášku pana Ing. Vladimíra Křížka, CSc.   o postupu opravy Karlova mostu. Přednáška totiž zasahuje do období, kdy – po úspěšném  dokončení a zkolaudování  2. etapa opravy ( říjen 2010)- právě  v současné době probíhá příprava podkladů na vyhlášení soutěže o dodávku 3. etapy.

Při přednášce byly charakterizovány jednotlivé  výstavbové etapy:  I . etapa, zahájená v roce 2004, měla jako prioritní funkci  ochranu stability Karlova mostu.  Během ní byl provoz na mostě v plném rozsahu zachován. 

V průběhu II. etapy , v období 2007-2010, byla opravena vrchní stavba; jejím hlavním posláním bylo zabránit destrukci vlastní konstrukce mostovky průsakem srážkových vod.    

Obě stavby byly již úspěšně zkolaudovány a bez výhrad předány do veřejného užívání.

Dokončení opravy je předmětem 3. etapy, která zřejmě bude časově, technicky i finančně nejnáročnější etapou komplexní opravy  mostu. Z přenášky i navazující diskuze vyplynulo, měřítkem úspěšnosti  celé akce by mělo být zabezpečení funkční životnosti mostu jako celku pro další staletí.

 Postup opravy byl dokumentován na cca 70 snímcích a poutavě komentován přednášejícím, který se aktivně zúčastnil celého procesu oponování  základní koncepce  a zpracování výsledného návrhu. Část z této presentace je v příloze.

Přednáška, časově limitována necelými 2 hodinami, měla u účastníků neobyčejně příznivou odezvu a je jen škoda, že příležitosti nevyužilo více účastníků.

Teze presentované při přednášce:

 

Všechny velké havárie způsobily povodně -  most byl  vždy obnoven do původní podoby

 Most je národní kulturní památka, součást pražské památkové rezervace vedené na seznamu UNESCO

 Konstrukční stav je staticky stabilizován, celková oprava je nutná

 

V letech 1965 – 1974 proběhla generální rekonstrukce mostu, která se záhy ukázala jako nedostatečná.

V 80. A 90. letech probíhaly průzkumné a projekční práce, které byly předmětem odborných diskusí.

První verze projektu z roku 1997 byla zamítnuta památkovou péčí i nezávislými odborníky.

Spor vyvolal velkou veřejnou diskusi.

 Koncepce „maximalistické“  opravy mostovky (MHMP1995)

 

Oficiální projekt investora TSK chce převážnou část zdiva odstranit a nahradit novou    konstrukcí)

 Veřejný provoz při stavbě je vyloučen

Stavební povolení z r. 1997 nevyužito

Zahájení stavby plánováno na rok 2002

 

Odborné vyjádření SÚPP k projektu TSK (2002

Projekt je z hlediska památkové péče nepřijatelný

Specifikovány jsou závady a nedostatky

Zcela nepřípustné jsou odvodňovací průrazy kleneb, odtěžení historického zdiva

Přepracovat nutno  hydroizolaci, odvodnění,ochranu proti povodním aj.

Nové řešení předložit ke schválení NPÚ

 

Na základě odborné oponentury bylo v letech 2002 – 2004 zajištěno:

 provedení kopaných sond a vrtů                                                                          

 přesné zaměření mostu a fotodokumentace

dokumentace zajištění pilířů 8 a 9

 monitoring mostu a geologický průzkum ( jako vzor byla použita dokumentace mostu v Řezně

 

 

Na základě průzkumů byly navrženy hlavní etapy opravy mostu

Stabilizace dvou mělce založených pilířů v řečišti

Celoplošné trvalé odvodnění a ochrana mostovky proti klimatickým účinkům

Průběžná údržba a oprava kamenného pláště mostu zdiva odbornou kamenickou firmou (vznik kamenické hutě)

 

Pozn: Podrobné informace  o průběhu 2. Etapy (srpen 2007-říjen 2010): zabezpečení vnitřního zdiva mostu proti zatékání srážkové vody z mostovky) byly  zveřejněny v časopisu Silniční obzor, ročník 2011

V Praze, leden 2012

Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky