Seminář na téma

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu v Praze

negreliho_viadukt_kresba

ČSSI- o.p. Praha uspořádala dne 23.6.2016 ve spolupráci s pražskou oblastí ČKAIT přednášku na téma „Rekonstrukce a oprava Negrelliho viaduktu v Praze". Pro zpracování tématu byl získán Ing. Bohuslav Stečínský , MSc., náměstek pro techniku ředitele Správy železniční dopravní cesty- správa západ.

Úvod přednášky byl zaměřen na historii: most byl postaven jako součást drážďanské větve projektu Severní státní dráhy Olomouc–Praha–Drážďany. Byl budován od roku 1846, dokončen byl v roce 1849 a do provozu uveden 1. června 1850. Most je dlouhý 1110 metrů; do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy. Je zapsán ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek, kulturní památka je registrována pod číslem 47337/1-1554 a názvem „Železniční most – Negrelliho viadukt, s viaduktem v Královské oboře a hradlem". Stavbu řídil inženýr Alois Negrelli.

Další část přednášky se týkala technického stavu mostu, dosavadních zásahů do díla a plánované rekonstrukce i oprav.

Od zahájení provozu slouží železniční dopravě spolehlivě prakticky bez větší oprav. Tak ale jak se vyvíjelo město kolem, stal se v několika místech překážkou, která bránila rozvoji městské dopravy. Prvním řešením bylo vybourání 3 oblouky v křížení s Křižíkovou ulicí v letech 1952-1954, pro nové přemostění tam byly použity nosníky z předpjatého betonu. Podobné řešení bylo v roce 1981 použito pro rozšíření komunikace na Bubenském nábřeží. Povodeň v roce 2002, kdy byl zatopen téměř celý Karlín, přestál bez jakékoliv úhony.

Negrelliho viadukt zůstává nesporně důležitým prvkem v plánu rozvoje dopravy hl. města, a proto je jeho budoucnosti věnována zvýšená pozornost. Rekonstrukce a oprava má především řešit nevyhovující stav mostní konstrukce, železničního svršku, týká se ale i trakce, sděl.zab.zař. a má zahrnut i opatření z oblasti ochrany životního prostředí. Příprava projektu byla zahájena v roce 2010, zahájení prací plánovala SŽDC již na rok 2016. Z různých důvodů, o kterých byla při přednášce zmínka, se to nepodařilo. Současný stav je takový, že

• stavebníka (SŽDC) zastupuje SUDOP PAHA a.s.,

• celá stavba je to rozdělena na 2 části (severní a jižní),

• Pro 1. část zveřejnil Drážní stavební úřad již stavební povolení pro část od Holešovic ke Křižíkově ulici,

• samostatnou kapitolou je způsob dalšího využití prostor pod oblouky,

• počítá se s vedením nové tratě Praha – Kladno – Letiště s tím, že v době výluky mostu by byla trať vedena přes Smíchovské nádraží

Stav připravenosti jednotlivých stavebních objektů byl dokumentován předvedením výkresových studií (pro zobrazení klikněte ZDE ).

Přednáška se setkala s velkým zájmem odborné veřejnosti, počet přihlášek přesáhl 40, účast byla jen několik málo osob nižší.

Zprávu podává:

Ing. Jiří Hájek, výbor OP ČSSI - Praha

 


Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky