Stavba roku Středočeského kraje 2012

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje vyhlásila 1. ročník soutěže Stavba roku Středočeského kraje.
Přihláškovou dokumentaci a informace o soutěži naleznete na www.stavbaroku.cz
Uzávěrka přihlášek je 29. 2. 2012, registrační poplatek do soutěže je 5000,- Kč + DPH.

Vypisovatelé:
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, NADACE PRO ROZVOJ ARCHITEKTURY A STAVITELSTVÍ, ČKAIT OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČSSI OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, ČKA OBLAST PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ, REGIONÁLNÍ STAVEBNÍ SPOLEČNOST SPS PRO PRAHU A STŘEDNÍ ČECHY, OBEC ARCHITEKTŮ, KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA STŘEDNÍ ČECHY

Soutěž je vypsána pod záštitou:
Hejtmana Středočeského kraje
Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu, za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ SOUTĚŽE
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.
Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i rekonstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby - bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby - stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby.
Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2009 do 29. 2. 2012.
Jedná-li se o stavbu z veřejných prostředků (vč. fondů EU), musí přihlašovatel prokázat, že byla realizována v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, zejm. že nevzešla z neregulérní soutěže o návrh.

POROTA - HODNOCENÍ SOUTĚŽE Stavební díla přihlášená do soutěže posuzuje odborná a nezávislá sedmičlenná porota jmenovaná radou programu, na návrh vypisovatelů případně organizací udělujících záštitu soutěži. Na základě návrhu poroty udělí rada nominace a titul a reprezentanti vypisovatelů a partnerů své zvláštní ceny a ocenění.
Jednotlivé stavby budou posuzovány podle těchto kritérií:
  • kvalita investičního záměru,
  • začlenění stavby do okolí,
  • architektonická kvalita stavby, tj. kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně technického a estetického řešení a jeho hospodárnost,
  • kvalita stavebních a řemeslných prací,
  • hledisko trvale udržitelného stavění, ekologie a celkové energetické úspornosti,
  • spokojenost stavebníka a uživatele, přijetí veřejností
  • další kritéria dle uvážení poroty.
PŘIHLÁŠENÍ STAVEB, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE
Přihlášku do soutěže může podat každá fyzická nebo právnická osoba, která stavební dílo prováděla nebo se podílela na jeho projekci nebo realizaci, a která zdokumentuje zrealizované dílo níže uvedeným způsobem a uhradí prezentační poplatek.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 29. 2. 2012
Přihlášku včetně kompletní požadované dokumentace je nutno doručit nejpozději do 29. 2. 2012 do 16,00 hod. na adresu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Prezentační poplatek za jednu přihlášenou stavbu činí 5 000 Kč + 20% DPH.
V případě úhrady prezentačního poplatku v den uzávěrky je nutné provést platbu v hotovosti.

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Václavské náměstí 31/833, 110 00 Praha 1


Pavla Klocová
tel.: 224 229 617
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Informace o soutěži a přihlášku naleznete na www.stavbaroku.cz.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky