Únorový seminář

O účinnosti protipovodňových opatření v Praze

Únorový seminář, pořádaný společně výborem oblastní pobočky ČSSI – Praha a výborem oblasti Praha ČKAIT byl zaměřen na účinnost protipovodňových opatření. V první části informoval pan Ing. Michael Trnka ml., CSc, (Pöyry Environment a.s., pobočka Praha, Bezová 1, Praha 4; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.poyry.cz) o typech protipovodňových opatření, doporučovaných pro území v povodí vodotečí a v obcích.

Podrobně seznámil přítomné o opatřeních přijatých pro Prahu, zejména o přepracování projektů po povodní 2002 na novou úroveň ochrany Q 2002 + 0,30 m. Podrobně se zabýval čerpací stanicí Rokytka a zkušenostmi s účinností PPO Zbraslav při povodni 2013. V té souvislosti připomenul, jak nesmírně důležité je dodržovat každý předepsaný detail při zhotovování; nedodržení tohoto pravidla se nepříznivě projevilo právě na Zbraslavi, kde na několika místech byla nepropustnost stěn při povodni narušena.

Druhá část semináře byla věnována diskuzi, jejímž předmětem byly např. názory možnost individuální ochrany jednotlivých objektů místo celoplošného řešení, vztah mezi limitní dobou výstavby mobilních zařízení a varováním před příchodem povodňové vlny.

Na program přišly poznatky z povodně 2013, jmenovitě PPO pro trojskou zoologickou zahradu (tento problém se v současné době řeší na modelu ČVUT).

Ke škodám a problémům došlo také na územích, jimiž protékají pravostranné přítoky Vltavy – Botič a Rokytka. Na základě získaných poznatků se jeví jako potřebné upravit a změnit Povodňový plán hl. m. Prahy. Nezbytná je i úprava plánu v oblasti varování obyvatel a způsob spolupráce složek Magistrátu hl. m. Prahy s městskými částmi před a při povodni.

U čerpací stanice na Rokytce vznikl problém s kapacitou čerpadel, když Rokytka kulminovala neobvykle dlouhou dobu a celkový objem překročil návrhové parametry.

Podobný problém může při souběhu povodně vzniknout na Šáreckém potoce, kde ale podobné řešení jako na Rokytce není možné – ústí potoka není možné uzavřít protipovodňovým uzávěrem.

V diskuzi byly předneseny i negativní zkušenosti z projednávání územních plánů, zejména při podcenění prognóz a občas i preferování osobních zájmů. Diskuze se dotkla i potřeby včasného varování ohrožených obyvatel, aby preventivně mohli vyklidit spodní podlaží ohrožených objektů.

V závěru se ale účastníci vesměs shodli, že PPO provedená v Praze až dosud – tj. před povodní 2013 - svůj účel až na drobné výjimky splnila.

Semináře se účastnilo téměř 40 zájemců. Všichni průběh semináře hodnotili příznivě a ze strany jednoho z účastníků se přednášejícímu dostalo i zvláštního uznání za to, že se odborní obec zabývá problematikou ve velkém předstihu a že tedy lze do budoucna očekávat stálé zvyšování účinnosti, to jest zejména omezení škod a nákladů na jejich

odstraňování.

K tomuto uznání se pořadatelé, i s poděkováním za přípravu semináře, připojují.

17.2.2014

Jiří Hájek

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky