Usnesení výroční členské schůze (VČS) oblastní pobočky ČSSI Praha ze dne 12. března 2009

Praha  11-06-2009 

Výroční členská schůze OP ČSSI Praha se konala v posluchárně České komory autorizovaných inženýrů a techniků Praha , Sokolská ul. za vedení člena předsednictva ČSSI Ing Pavla Štěpána , předsedy oblastní pobočky Ing Jiřího Hájka a člena revizní komise Ing Ladislava Richtra.

 1. Výroční schůze schválila v úvodu:
  • formality nezbytné pro další řádný průběh VČS, zejména pak:
   • navržený program Výroční členské schůze;
   • zvolila aklamací členy jednotlivých komisí:
    • komise návrhová ve složení ing. Čejka, ing. Hačkajlo
    • komise mandátová ve složení: ing. Veselý, ing. Brett
 2. Výroční schůze schválila:
  • 2.1) zprávu předsedy OP ČSSI Ing. Jiřího Hájka; ve které bylo vyhodnoceno plnění úkolů výboru pobočky v roce 2008 (konsolidovaný stav hospodaření a členské základny, pravidelné aktivity pobočky, celkem 23 akcí a 60 odborných přednášek, probíhající spolupráce se SPŠS, exkurse pro studenty z Karlsruhe). V referátu byla podána informace o snaze zajistit kvalitní a bezpečnou archivaci dokumentů o stavebnictví a stavebních firmách v období mezi první druhou světovou válkou. Cílem je zachovat bezpečně uložené a budoucím generacím dostupné materiály pro sestavení historie o vývoji a dějinách stavebnictví v Českých zemích. V té souvislost z iniciativy předsedy ČSSI byla navázána spolupráce s Národním technickým muzeem.
  • Byly naznačeny stále se opakující hlavní cíle pro následující období (zvýšit aktivitu členské základny a získat zájem mladších inženýrů zvětšením atraktivity akcí pobočky), které se již dlouhou dobu nedaří naplnit.
  • Zpráva je v plném znění přílohou usnesení.
  • 2.2) zprávu o hospodaření OP ČSSI za uplynulé období, přednesenou hospodářem OP ČSSI Ing. Z. Fulínem:
  • Výsledek hospodaření za rok 2008:

   • Plán Skutečnost
    celkový příjem: 542.706,- Kč 814.591,-Kč
    celkový výdaj: 492.706,- Kč 606.484,- Kč
   • k 31.12.2008 zůstatek na bankovním účtu 97.055,52 Kč a v pokladně 17.815,00 Kč. Celkem 114.820,52 Kč a faktury neuhrazené ve výši 147.300,00 Kč bude převedeno do rozpočtu 2009
   • Podrobná zpráva o hospodaření za rok 2008 je přílohou usnesení
  • Návrh rozpočtu pro rok 2009
   • celkový příjem: 564.320,-Kč;
   • celkový výdaj: 564.320,- Kč
   • rezerva 50 000,- Kč
   • Podrobná návrh rozpočtu na rok 2009 je přílohou usnesení
  • 2.3) zprávu revizní komise OP ČSSI ze dne 3.3.2009, přednesenou předsedou revizní komise, Ing. Ladislavem Richtrem;
   Zpráva Revizní komise za rok 2008 je přílohou usnesení.
  • 2.4) aklamačním hlasováním zánik členství 7 členů z důvodů neplacení členských příspěvků. Seznam těchto členů je přílohou usnesení.
  • 2.5) aklamačním hlasováním bylo schváleno zvýšení členských příspěvků počínaje rokem 2009
   Řádné členství-příspěvek 900,- Kč, Snížený členský příspěvek 600,- Kč
  • 2.6) úkoly předsednictva pobočky pro následující období:
   • hledání možnosti, jak lépe informovat členy o činnosti ČSSI ve snaze o dosažení větší aktivity spolku
   • všemi prostředky se snažit o docílení vstupu mladších členů do ČSSI
   • udržet činnost OP min. na úrovni roku 2008
 3. Výroční schůze vyslechla a vzala na vědomí:
  • 3.1) zprávu Ing Ivana Hačkajla o Technických čtvrtcích doplněnou zprávou Ing Jiřího Nováka o Technických středách .
  • 3.2) zprávu Ing Milana Čejky o spolupráci OP s SPŠS Jiřího Gočára a sponzoringu projektové soutěže studentů ze strany OP ČSSI.
  • 3.3) vyslechla krátký projev hosta výroční schůze Ing. Červeného, ředitele SPŠS.
  • 3.4) vyslechla krátký projev Ing Michaela Trnky za ČKAIT oblast Praha o spolupráci mezi ČKAIT a ČSSI.
  • 3.5) vyslechla Zprávu Ing Veselého o současném stavu normalizace. Ing Veselý přislíbil pro usnesení VČS připravit stručnou Rešerši a schůze konstatovala vhodnost toto téma učinit programem jednoho z technických čtvrtků.
  • 3.6) vyslechla podnět Ing Stejskala k aktivitě OP ČSSI ve věci využívání normy pro zatížení větrem. Formulace Ing. Stejskala k této problematice je přílohou usnesení. Předsednictvo podnět prostuduje a provede šetření, jakým způsobem bude reálné se v problematice angažovat.
   Přítomní konstatovali, že je obecně nanejvýš potřebné pokusit se najít cestu jak zabránit tomu, aby vznikaly a byly vydávány Normy, které jsou mimořádně složité a které pro využití potřebují pomocný výklad.
  • 3.7) Zprávu Ing. Marka o připravované konferenci na téma budoucnosti norem a nových technologií práce v projektové praxi.

Návrhová komise ve složení:

Ing. Milan Čejka Ing. Ivan Hačkajlo

 

Přílohy usnesení:

 1. Zpráva předsedy OP o činnosti za uplynulé období
 2. Čerpání rozpočtu OP Praha a Středočeský kraj za rok 2007
 3. Návrh rozpočtu OP Praha a Středočeský kraj na rok 2008
 4. Zpráva Revizní komise ČSSI OP Praha a Středočeský kraj o pravidelné revizi za rok 2008.
 5. Seznam členů, kterým bylo ukončeno členství z důvodu neplacení příspěvků
 6. Informace o stavu a vývoji v oblasti Normalizace
 7. Formulace podnětu Ing Stejskala k aktivitě ČSSI v pokusu o revizi Norny na zatížení větrem

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky