Usnesení výroční členské schůze (VČS) oblastní pobočky ČSSI Praha ze dne 18. února 2010

Praha  07-12-2010 

Výroční členská schůze OP ČSSI Praha se konala v posluchárně České komory autorizovaných inženýrů a techniků Praha , Sokolská ul. za vedení předsedy oblastní pobočky Ing. Jiřího Hájka, člena předsednictva ČSSI Ing Pavla Štěpána a člena revizní komise Ing Ladislava Richtra.

 1. Výroční schůze v úvodu:
  schválila formality nezbytné pro další řádný průběh VČS, zejména pak navržený program Výroční členské schůze se změnou – zařazení projevu Ing. Zídka za bod č.4;
  zvolila aklamací členy jednotlivých komisí:
  • komise návrhová ve složení ing. Čejka, ing. Hačkajlo
  • komise mandátová ve složení: ing. Poděbrad, ing. Brett
 2. Výroční schůze vzala na vědomí a schválila:
  2.1) Zprávu mandátové komise , že při VČS je přítomno 33 členů z celkem 477 evidovaných členů oblastní pobočky Praha. Schůze byla usnášení schopná. Všichni přítomní hlasovali.
  2.2) Zprávu předsedy OP ČSSI Ing. Jiřího Hájka. Zpráva je v příloze č. 1 tohoto Usnesení;
  2.3) Zprávu o hospodaření OP ČSSI za uplynulé období 2009 a plán hospodaření pobočky pro rok 2010. Obě zprávy vypracoval hospodáře OP ČSSI Ing. Z. Fulín. Za omluveného hospodáře pobočky zprávy přednesl Ing. Richtr. Zpráva jso přílohou č.2 a 3. Tohoto Usnesení.
  2.4) Zprávu revizní komise OP ČSSI ze dne 3.3.2009, přednesenou předsedou revizní komise, Ing. Ladislavem Richtrem.
  Zpráva Revizní komise za rok 2009 je přílohou č.4 tohoto Usnesení;
  2.5) Aklamačním hlasováním schválila schůze zánik členství 8 členů z důvodů neplacení členských příspěvků. Seznam těchto členů je přílohou č.5.tohoto Usnesení.
 3. Výroční schůze vyslechla a vzala na vědomí:
  3.1) Referát Ing Zídka o činnosti celého svazu. Text referátu je přílohou číslo 6. tohoto usnesení.
  3.2) Zprávu Ing Milana Čejky o spolupráci OP s SPŠS Jiřího Gočára a sponzoringu projektové soutěže studentů ze strany OP ČSSI;
  3.3) Krátký popis vítězného projektu soutěže na SPŠS J. Gočára , se kterým se představil student David Kochlík – vítěz soutěže;
  3.4) Krátký projev Ing Michaela Trnky za ČKAIT oblast Praha o spolupráci mezi ČKAIT a ČSSI;
  3.5) Krátký projev Ing. Štěpána o aktivitě členské základny ČSSI i ČKAIT v souvislosti s účasti řadových členů na různých společných akcích.Úspěšný byl tříkrálový koncert¨( s výtěžkem charitativní sbírky ve výši 4 300 Kč), rezervy se projevily při organizaci swingového večeru.
  3.6) širokou diskuzi na téma „atmosféra kolem opravy Karlova mostu“ ( s příspěvkem Ing. Vl. Křížka, CSc) a o potřebě obrany proti nepodložené kritice projektů a staveb.
 4. Úkoly předsednictva pobočky pro následující období:
  4.1) starat se o co nejlepší a nejširší informování členů o činnosti ČSSI ve snaze o dosažení větší aktivity spolku; v té souvislosti zajistit, aby pražské o.k.ČKAIT byly pozvánky na společné akce zasílány min 10 dní před termínem akce;
  4.2) všemi prostředky se snažit o docílení vstupu mladších členů do ČSSI;
  4.3) udržet činnost OP min. na úrovni roku 2009;
  4.4) při organizování společenských akcí usilovat o účast co nejširšího spektra pražské stavařské obce;
  4.5) spolupracovat s pražskou o.k. ČKAIT při založení soutěže o „pražskou stavbu roku“ a hodnocení návrhů.

Návrhová komise ve složení:
Ing. Milan Čejka
Ing. Ivan Hačkajlo

Přílohy ke stažení:   Usnesení výroční členské schůze 259.62 KB

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky