Zkušenosti z výkonu funkce koordinátora BOZP na stavbách

Seminář, uspořádaný dne  23. ledna 2013 pražskou oblastní pobočkou ČSSI po odborné stránce zabezpečili pánové Ing. Vladimír Havlena, předseda Česke společnosti stavebních koordinátorů ČSSI, a Ing. Michal Žák, ředitel stavby „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy". Tematický seminář navázoval na exkurzi po předmětné stavbě v září minulého roku a na přednášku společnosti SUBTERRA o ražených tunelech.

V úvodu hlavní části Ing. Havlena zdůraznil, že ve stavebnictví, které vystavuje pracovníky závažným rizikům úrazů, je oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci standardně kladena na první místo. Další část pak byla věnována výkladu k ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., který byl v roce 2006 přijat parlamentem České republiky a prováděcímu nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zákon je účinný od 1. ledna 2007 a z jeho znění vyplývají další povinnosti a požadavky pro zadavatele staveb, zejména posoudit stavbu a určit koordinátora pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. Zdůrazněno bylo, že koordinátor je ve smluvním vztahu s investorem (stavebníkem)! Účastníci byli také rámcově informováni o připravované novele, ve které mají již být zohledněny zkušenosti získané v uplynulém období v praxi na stavbách.

Ve druhé části informoval ředitel stavby Ing. Žák nejprve o klíčových operacích při výstavbě, zejména při zhotovování hloubeného tunelu a ražených tunelů.

V pokračování přednášky se věnoval praktickým zkušenostem ze zajišťování podmínek pro BOZP. Na stavbě ve špičkách pracovalo 600-800 pracovníků; stavba za více než 5 miliard Kč, s 5 tunely a zčásti v zastavěném území, trvající 45 měsíců, se obešla bez smrtelného úrazu a relativně nepatrným počtem (cca 36) malých úrazů.

Stavba zaměstnávala vlastního specialistu pro BOZP, který byl součástí vedení stavby. Autorita koordinátora byla vedením stavby všestranně podporována. Dohled na dodržování pravidel BOZP byl neformální, neplnění bez prodlevy postihována. Jednotliví dodavatelé procházeli při nástupu prověrkou znalosti zásad BOZP.

Důležitým faktorem byla i skutečnost, že odborné vzdělání koordinátora odpovídalo druhu prováděných prací.

Oba přednášející se shodli na tom, že podmínkou úspěchu při zajišťování BOZP jsou vzájemné korektní vztahy, založené na odborných znalostech a autoritě spolupracujících osob.

Jiří Hájek

leden 2013

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky