Zpráva revizní komise ČSSI OP Praha o revizi za rok 2008, konané dne 3.3.2009

Praha  11-06-2009 

Revizní komise oblastní pobočky ČSSI Praha, jejímž  místem působení je hlavní město Praha a Středočeský kraj v zastoupení  jejího  předsedy ing. Ladislava Richtra, za přítomnosti hospodáře  Ing.Zdeňka Fulína, organizační pracovnice ČSSI a oblastní pobočky Praha  paní Hany Hanouskové a ve spolupráci s předsedou  pobočky ing. Jiřím  Hájkem provedla dne 3.3.2009 revizi hospodaření OP Praha za rok 2008.

  1. revize se zaměřila na kontrolu účetnictví a nakládání s finančními prostředky (4x během roku byla kontrolována pokladní kniha, kniha faktur a namátkově i evidence účetních dokladů). Stav pokladny byl zkontrolován k 31.12.2008.
  2. 2x během roku byla prováděna evidence stavu členské základny a výběru členských příspěvků formou "dotazníků" svazové RK.
  3. bylo kontrolováno plnění dalších úkolů a závěrů usnesení poslední výroční schůze OP Praha, konané 5.3.2008.
  4. průběžně byla sledována činnost a jednání výboru OP, předseda RK OP Praha se dle potřeby výboru zúčastňoval i zasedání RK ČSSI

Revize proběhla s následujícími výsledky: 

ad 1/ Kontrola účetnictví
Stav k 31.12.2008:
zůstatek účtu u ČS 97 055,52 Kč
stav pokladny 17 815,- Kč

Hospodářský výsledek pobočky za rok 2008:
příjmy 814 591,- Kč
výdaje 606 484,00 Kč
zůstatek účtu k 31.12.2008 činil 114 820,52 Kč

Hospodářský výsledek, stav pokladny a stav běžného účtu odpovídají účetní evidenci vedené v podvojném účetnictví.
Namátkovou kontrolou účetních dokladů a evidence nebyly zjištěny žádné závady.Čerpání získaných finančních prostředků za rok 2008 je nižší oproti schválenému rozpočtu i příjmům pobočky. Akce byly financovány s přispěním ČKAIT, sponzorů.  

ad 2/ Kontrola evidence členské základny k 31.12.2008

řádní členové (800,-) 278
důchodci (500,-) 98
zahraniční člen 1
jiných 141
absolventi VŠ (200,-) 1
Celkem má pobočka 519 evidovaných členů


Odvody na Ústředí Svazu za platící členy / 357 členů/ za rok 2008 činilo 150,- Kč za člena, odvody byly uhrazeny. 

ad 3/ Kontrola plnění usnesení z minulé výroční schůze pobočky, konané dne 13.3.2008
Výběr členských příspěvků odpovídal možnostem i vynaloženému úsilí , tj. opakovanému adresnému upozorňování opozdilců v placení. Evidence plateb, vč.odvodu do ústředí, jsou i nadále řešeny aktualizací jednotné přehledné tabulky, vypracované jednotně pro všechny pobočky. Aktualizace min. 2x ročně je nezbytná zejména s ohledem na distribuci časopisu Stavebnictví, který ČSSI (pobočky) zasílá pouze svým členům bez autorizace. Stále trvá požadavek na snížení průměrného věku členské základny, což je jediný úkol, který se nedaří (i při bohaté činnosti pobočky a snaze výboru) plnit. Úbytek platících členů se však snížil oproti roku 2007 z 28 na 9 členů. 

Závěr
RK konstatuje nadále stabilizovanou situaci v hospodaření. Společenská i odborná činnost se dále zlepšovala (technické čtvrtky v nové zasedací místnosti v Sokolské) a díky výboru je na velmi dobré úrovni. RK oceňuje kontinuitu koncertů, sponzoring formou reklamy v rámci divadelního představení (v roce 2008 divadlo Na Jezerce) i rodící se tradici zahraničních exkurzí (Německo). V účetnictví RK OP Praha neshledala žádné zásadní nedostatky.

V Praze dne 3.3.2009

Revizní komise ČSSI OP Praha ve složení:

Ing. Ladislav Richtr
Předseda RK
Ing.Jana Machačová
člen RK
Ing.Jan Korbel
člen RKVýsledek revize vzali na vědomí:

Ing. Zdeněk Fulín
hospodář pobočky
Hana Hanousková
org. pracovník
Ing. Jiří Hájek
předseda OP ČSSI Praha

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky