Informace o zpracování osobních údajů

Český svaz stavebních inženýrů, zapsaný u Městského soudu v Praze v Rejstříku spolků, oddíl L, vložka 827 (IČ: 00407852, DIČ: CZ00407852), jako správce údajů zpracovává osobní údaje fyzické osoby (subjektu údajů) v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). Dále se řídí prováděcími zákony České republiky č. 110/2019 Sb.
o zpracování osobních údajů a č. 111/2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Naším cílem je poskytovat členům spolku, zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším subjektům bezpečnost jejich osobních údajů a zabránit jejich zneužití.

V tomto dokumentu naleznete základní a přehledné informace o tom, jaké osobní údaje jsou při výkonu činnosti správce zpracovávány, na základě jakého právního důvodu údaje je tak činěno, k jakým konkrétním účelům jsou používány, komu mohou být tyto údaje předávány a jaká mají subjekty údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů práva. 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem?

Správce zpracovává následující osobní údaje k těmto účelům:

1. Evidence členů spolku

Seznam členů spolku obsahuje údaje o řádných členech, čekatelích řádného členství a adeptech spolku. Seznam členů je veden v souladu s §236 občanského zákoníku, jak v písemné, tak i v elektronické podobě, která slouží jako záloha dat. Seznam členů je neveřejný, pro zveřejnění seznamu nebo jeho částí stanoví občanský zákoník, že se tak může stát pouze se souhlasem členů. Seznam členů je veden po dobu jednoho roku od zániku členství. Na údaje a výkazy vedené na základě nezbytných právních povinností se vážou zákonem stanovené skartační lhůty.

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systém

2. Plnění smluvních povinností

    Týká se objednávek či smluv, jejíž smluvních stranou je subjekt údajů (např.

    poradci, lektory, dodavatele služeb apod.)

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, případně telefonní číslo, e-mailová adresa, bankovní spojení.

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systém

3. Uvedení referencí na webových stránkách spolku

Údaje o zvolených orgánech spolku jsou využívané primárně pro účely oprávněných zájmů spolku, které jsou definované jeho stanovami. Dále pak jsou údaje zpracovávané za účelem splnění nezbytných právních povinností správce.

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fotografie

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systém

4. Zpracování mzdové a personální agendy zaměstnanců

Právní titul pro zpracování zde vyplývá ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dalších právních předpisů v této oblasti, pracovní smlouvy a oprávněného zájmu zaměstnavatele.

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, RČ, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa, osobní údaje dětí, vedení mzdového listu, evidence docházky, hodnocení zaměstnance, údaje z osobního dotazníku či životopisu

Zabezpečení – zabezpečený elektronický systé

Jaké jsou právní důvody zpracování?

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění právních povinností správce, pro splnění smluvních povinností (na základě objednávky či smlouvy, jejíž smluvních stranou je subjekt údajů) a pro provedení oprávněných profesních zájmů správce (např. přehled o placení členských příspěvků, zasílání pozvánek na odborné přednášky a exkurze, distribuce nekomerčních sdělení, zpravodajů, časopisů apod.).

Kdo zpracovává osobní údaje subjektu údajů a komu jsou předávány?

Výše zmíněné osobní údaje zpracovává správce, který určuje účely a prostředky zpracování a odpovídá za jeho řádné provedení. Pro zpracování osobních údajů může správce někdy rovněž využít služby dalších zpracovatelů, kteří budou osobní údaje zpracovávat pouze jeho pokynů pro jím vymezené účely zpracování.

V některých případech je sám správce zpracovatelem osobních údajů subjektu údajů, kdy osobní údaje zpracovává podle pokynů a pro účely jiných správců osobních údajů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím či dalším subjektům není správci uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získávány?

Ve většině případů zpracovává správce osobní údaje, které jsou mu poskytnuty subjekty údajů přímo v rámci dobrovolného přihlášení se do spolku či při objednání služeb.

Předávání údajů mimo EU

Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování, v některých případech je dána rovněž příslušnými právními předpisy, v některých případech mohou být osobní údaje z důvodu oprávněného profesního zájmu správce uchovávány až po neomezenou dobu.

Automatizované rozhodování

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

Jaká práva mají fyzické osoby při zpracování osobních údajů?

Fyzická osoba jako subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje o ní správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kde její osobní údaje získává, komu je předává, a jaká má další práva související se zpracováním jejích osobních údajů. To vše se fyzická osoba může dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však není jistá, které osobní údaje o ní správce zpracovává, může jej požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou ze stran správce zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu: Pokud fyzická osoba zjistí, že osobní údaje, které o ní správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má právo na to, aby je správce bez zbytečného odkladu opravil, popřípadě doplnil.

Právo na výmaz: V některých případech má fyzická osoba právo, aby správce její osobní údaje vymazal. Správce tak bez zbytečného odkladu učiní, pokud je splněn některý
z následujících důvodů: osobní údaje již nepotřebuje pro účely, pro které je zpracovával; fyzická osoba odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je její souhlas nezbytný a zároveň správce nemá jiný důvod, proč tyto údaje potřebuje nadále zpracovávat; fyzická osoba využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které správce zpracovává na základě oprávněných zájmů, a správce shledá, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemá nebo se fyzická osoba domnívá, že správcem prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech může fyzická kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo jí umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jejích osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí správce omezit když: fyzická osoba popírá přesnost osobních údajů, než se obě strany dohodnou, jaké údaje jsou správné; správce zpracovává osobní údaje bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musí), ale fyzická osoba bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by správci v budoucnu takové údaje stejně poskytla); osobní údaje již správce nepotřebuje pro shora uvedené účely zpracování, ale fyzická osoba je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznese námitku proti zpracování. Po dobu šetření, je-li námitka fyzické osoby oprávněná, je správce povinen zpracování osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Fyzická osoba má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Jde-li o marketingové aktivity, přestane správce osobní údaje bez dalšího zpracovávat; v ostatních případech tak učiní, pokud nebude mít závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno právo fyzické osoby podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo může uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že její osobní údaje správce zpracovává neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti správcem prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se subjekt údajů může obracet na správce prostřednictvím níže uvedeného kontaktu:

Český svaz stavebních inženýrů, z.s.

Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 227 090 411

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky