IX. soutěžní přehlídka

PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014 - 2016

logo_presta_2014-16

 

SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKU JIHOČESKÝCH STAVEBNÍCH REALIZACÍ

DOKONČENÝCH V LETECH 2014 až 2016

pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje

 

VYHLAŠUJE

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ (OP ČSSI ČB)

ve spolupráci

s ČESKOU KOMOROU AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A

TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ (OK ČB),

SVAZEM PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ ČR

a JIHOČESKÝM KRAJEM


TERMÍN PŘIHLÁŠENÍ do 31. ledna 2017

(Pro zobrazení více informací klikněte prosím vpravo na odkaz "celý článek")

 

POSLÁNÍ A VYMEZENÍ PŘEHLÍDKY A SOUTĚŽE:

Cílem soutěže je ocenění kvality staveb realizovaných v Jihočeském kraji. Soutěž hodnotí kvalitu stavby z různých pohledů od projektového řešení, přes realizaci až po řemeslný detail. Snahou je ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavebních firem i stavebníků.

Smyslem přehlídky je prezentovat a představit současnou výstavbu v jihočeském regionu. Všechny přihlášené stavby budeme i v tomto ročníku představovat ve spojení s obchodním jménem všech účastníků výstavby, stavebníka, projektanta i zhotovitele.

Do této soutěžní přehlídky může každý z účastníků výstavby přihlásit stavby dokon­čené v letech 2014 až 2016 na území Jihočeského kraje.

 

KATEGORIE SOUTĚŽE:

I.    Občanské a průmyslové stavby -  N (novostavby) a R (rekonstrukce)

II.    Rodinné domy a bytové stavby  - N (novostavby) a R (rekonstrukce)

III.   Vodohospodářské a ekologické stavby

IV.   Dopravní a ostatní inženýrské stavby

V.    Ostatní

 

V samostatné Ceně INSPIRA, kterou uděluje hejtman Jihočeského kraje, soutěží automaticky všechny přihlášené stavby, které přispívají ke zvýšení nebo optimalizaci životních podmínek obyvatel v regionu.

 

PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE A PŘEHLÍDKY:

Přihlašovatelem může být kterýkoliv z účastníků výstavby zhotovitel, projektant nebo stavebník (investor).

Při splnění dalších podmínek soutěže přihlašovatelem může být i subdodavatel vybrané ucelené části stavby.

Přihláška bude přijata za podmínek, že:

1.   Přihláška bude doručená včetně technické průvodky a písemného souhlasu ostatních účastníků výstavby organizátorovi soutěže na adresu: ČSSI, Staroměstská 1,

370 04 České Budě­jovice, tel. 386 352 881.

Formuláře na www.cssi-cr.cz; www.ckait.czmusí být doručeny v tištěné formě a přihláška také v elektronické formě na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   v termínu do 31. 1. 2017.

2.   Přihlašovaná stavba bude zdokumentována technickou průvodkou a výstavním panelem (podle bodu 4 a 5). Výstavní panel bude předán vyhlašovateli soutěže do 3. 2. 2017.

3.   Účastnický poplatek bude uhrazen ve výši 8.000,- Kč/stavba  do 31. 1. 2017.

4.   Technická průvodka- tiskopis technické průvodky je možno stáhnout na www.cssi-cr.cz, www.ckait.cz

Název a místo stavby, kategorie.

Charakter stavby (novostavba či rekonstrukce), termín výstavby.

Obchodní jméno a přesná adresa přihlašovatele, jméno odpovědného zástupce.

Kontaktní údaje přihlašovatele - osoby (telefon, mobil, e-mail), která zajistí pro porotu prohlíd­ku stavby v měsíci březnu 2017 i o víkendu či ve večerních hodinách; případně dvě kontaktní osoby.

Popis stavby v rozsahu maximálně 2x A4 s uvedením technického, případně architektonického řešení s důrazem na jeho ojedinělost. U budov popis konstrukčního řešení, založení, zají­mavých prvků a technologického zařízení. U inženýrských staveb popis způsobu založení, technických parametrů, použité technologie stavění, zabudovaného strojně technologického vybavení, účinnosti, společného přínosu.

Uvést všechny pozoruhodnosti, čím je stavba zvláštní, jedinečná, tj. zdůvodnění proč je stavba do soutěže přihlašována.

Kvalitní fotografie stavby (maximálně 10 kusů) v digitální podobě - formát jpg, rozlišení 300 dpi na CD nebo e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a barevně vytištěné ve formátu 18 x 24 nebo A5.

Charakteristická výkresová dokumentace stavby složená na formát A4 precizující ojedinělost či specifické podmínky stavby (nepovinné).

5.    Výstavní panel plastový (tl. cca 4 mm) bez pevného rámu o rozměrech (š) 600 mm x (v) 800 mm s povinnými údaji o stavbě podle grafického manuálu (www.cssi-cr.cz a  www.ckait.cz).

 

POROTA A HODNOCENÍ

Kvalitu soutěžících staveb posoudí odborná porota nezávislých odborníků složená ze zástupců vy­hlašovatele a spoluvyhlašovatelů v počtu 11 osob. Porota má právo změnit zařazení stavby a počet soutěžních ka­tegorií. Hlavními kritérii pro hodnocení bude kvalita vlastního provedení stavby, případně její dílčí části, projektového, architektonického nebo technického řešení při splnění účelu stavby.

OCENĚNÍ A VYHODNOCENÍ

V každé kategorii získá nejlépe hodnocená stavba „Titul PRESTA-prestižní stavba jižních Čech 2014 - 2016“.

Další vybrané stavby v každé kategorii získají „Čestná uznání PRESTA 2014 - 2016“.

Vyhlašovatel, spoluvyhlašovatelé a partneři mohou udělit nejvýše jednu Zvláštní cenu.

Krajský hejtman udělí jednu cenu „Inspira cena hejtmana Jihočeského kraje“ včetně finanční odmě­ny.

 

VYHLÁŠENÍ

Vyhlášení vyhodnocených staveb PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014 - 2016 bude při slavnostním večeru stav­bařů dne 20. dubna 2017 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Všichni zúčastnění obdrží katalog s uvedením všech přihlášených prací. Na tomto spole­čenském setkání se sejdou zástupci přihlašovatelů, reprezentanti jihočeských stavebních škol s významnými osobnostmi v oboru stavebnictví, s představiteli celorepublikových výborů ČSSI, ČKAIT a SPS ČR se zástupci veřejného života kraje, měst a obcí. V sále budou vystaveny prezentační panely všech posuzovaných staveb. Při slavnostním večeru proběhne také prezentace přehlídky studentských prací jihočeských stavebních škol PRESTA STU­DENT 2014 - 2016.  Občerstvení je formou rautu.

 

DALŠÍ PROPAGACE

Stavby oceněné titulem PRESTA a cenou INSPIRA budou prezentovány v katalogu, v odborném tisku, ve Zpravodaji ČSSI, v ča­sopise Stavebnictví a na internetových stránkách vyhlašovatele a spoluvyhlašovatelů. Výstavní panely budou prezentovány na Putovní výstavě PRESTA v Č. Budějovicích, Táboře, Písku, Č. Krumlově, Prachaticích, J. Hradci, Strakonicích, výstavě HOBBY v Č. Bu­dějovicích, v odborných stavebních školách Jihočeského kraje a v sídle Hornorakouské komory Arch+Ing v Linci.

V Českých Budějovicích 19. 10. 2016

 

Ing. Jan Jelínek, předseda Oblastní pobočky ČSSI                                                          

Ing. František Hladík, předseda oblasti ČKAIT ČB

Ing. Alena Korešová, ředitelka soutěže PRESTA                                     

Jaroslav Kolář, oblastní manažer SPS Jč kraj                                                              

Ing. Luboš Průcha, vedoucí odboru OREG KÚ             

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A GRAFICKÝ MANUÁL PANELU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRESTA 2014-2016

TECHNICKÁ PRŮVODKA

SOUHLAS ÚČASTNÍKA VÝSTAVBY S PŘIHLÁŠENÍM STAVBY 

 

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky