Solar City Linz a ekologická výstavba v Horním Rakousku

Českobudějovická oblast ČKAIT má uzavřenou smlouvu o spolupráci s Energy Centrem České Budějovice a s Komorou architektů a inženýrů Horního Rakouska a Salzburgu. Tito smluvní partneři nám pomohli zajistit program exkurze dne 7.10.2003 na téma "Ekologická výstavba".

Je-li "trvale udržitelný rozvoj" hlavní zásadou společenského rozvoje, pak se tomuto tématu nemůže vyhnout ani výstavba a stavebnictví. Prostředkem k tomu musí být zejména úspora paliv a energií při výstavbě a provozu staveb a použití obnovitelných materiálů pro výstavbu. V rámci takto koncipovaného programu exkurze jsme navštívili vesnici Julbach na rakouské straně Šumavy a další stavby v Horním Rakousku.

image001V Julbachu nám jednatel EC Mgr. Wöss ukázal dětskou školku, tam nazvanou Tannenhaus (jedlový dům). Školka s 30 dětmi má dvě oddělení, tělocvičnu provázanou s vestibulem a využitelnou jako společenskou sál, sociální a technické zařízení. Budova je orientována hlavními místnostmi k jihu, sklon střechy a její přesah je navržen pro optimální působení slunce - v létě stíní, v zimě místnosti prohřívá.

Velice zajímavé je stavební řešení. Základy a střední nosná zeď jsou z betonu, ostatní nosné konstrukce a plášť z jedlového dřeva. Pro stavbu bylo použito 350 plnometrů dřeva, toto bylo zpracováno na řezivo tradičním způsobem, u nás pravděpodobně již zapomenutým: kácení stromů proběhlo v lednu při měsíční fázi úplněk, kmeny 6 týdnů odležely a teprve poté byly odvětveny, odkorněny a pokráceny dle dispozic pily. Po nařezání byly ponechány k přirozenému proschnutí. Zpracovávat do konstrukce se započaly v říjnu. Zastřešená konstrukce byla přes zimní období větrána a s nastávajícím jarem byly dokončovány ostatní práce. Takto zpracované dřevo není chráněno žádným nátěrem a předpokládá se jeho 100letá životnost.

Tepelná izolace stěn silná 26 cm je ze lnu, izolace střechy je z celulózy. Na omítky a jejich barevné úpravy jsou použity pouze minerální materiály.

Budova má dobré příčné větrání, přímé osvětlení okny a světlíky, umělé osvětlení žárovkami s dlouhou vlnovou délkou záření, podlahové vytápění. Sluneční kolektory o výměře 16 m2 poskytují teplou užitkovou vodu a předehřívají topnou vodu pro kotelnu, vytápěnou dřevěnými štěpkami. Elektrovoltaické články s výkonem až 2,3 kW zajišťují vlastní spotřebu a ještě polovinu výkonu dodávají do sítě. Dešťové vody jsou využívány pro sociální zařízení a zahradu.
Účastníci exkurze konstatovali, že i naši technici a naše stavebnictví mají možnost takovéto objekty realizovat, avšak chybí odvaha - zejména investorů - takto netradiční, ale v podstatě jednoduché stavby realizovat.

Další z navštívených staveb bylo Solar City Linz. Prohlídku vedl prezident Komory ing. arch.Schweiger.

Solar City je satelitní sídliště pro 3000 obyvatel, koncipované jako ekologické a nízkoenergetické s vybavením potřebnými službami. Spotřeba energií u některých objektů je udávána na úrovni 10% oproti tradiční výstavbě. Výstavba je etapová a jednotlivé etapy navrhli významní architekti (= projektanti) Rakouska a Německa. Převážně se jedná o objekty s třemi nadzemními podlažími a garážemi v podzemí.

Pozoruhodný je jak architektonický výraz domů, tak i jejich dispozice a zvláště pak materiálová rozmanitost. Vedle objektů s převážně proskleným pláštěm jsou zde i stavby s pláštěm dřevěným či keramickým. Současně je ve výstavbě rozsáhlé společenské a rekreační zázemí.

Výstavba je silně dotovaná, při ceně cca 22 tis. šilinků za m2 obytné plochy (ceny byly stanoveny před přechodem na Euro), platí zájemce 10% ceny jako zálohu a zbytek splácí po dobu 38 let, přičemž veškeré úroky platí stát. Cena služeb je též pevná a činí 80 šilinků za 1m2 měsíčně. V plánu města je výstavba dalších 4 sídlišť podobného charakteru. Zde je třeba připomenout, že město Linz má 7letý klouzavý plán výstavby, který ročně aktualizuje.

Další navštívenou stavbou byl přednádražní prostor v Linci. Zde vedle výstavby odbavovací budovy vlakového nádraží se buduje podzemní tramvajová smyčka pro všechny linky s terminálem propojujícím vlakové i autobusové nádraží. Vše bude zakryto parkem. Třetí a nejzajímavější částí je budova zemské vlády - tato budova se 7mi nadzemními a několika podzemními podlažími je kolosálních rozměrů, obsahuje kanceláře pro 1800 zaměstnanců zemské vlády, autobusové nádraží pro vnější spoje, parkoviště osobních vozů a mnohé další služby.Tyto tři stavby vytvoří v prostoru před vlakovým nádražím nové správní a dopravní centrum Lince.

V závěru nám ředitelka ECČB Mgr.Klobušníková zajistila prohlídku technických zařízení rodinného domku v Keffermarktu, který byl oceněn za řešení s úsporami energie. Stavba ve tvaru krychle má výrazně zesílenou tepelnou izolaci a tepelnou energii zajišťuje v plném rozsahu tepelné čerpadlo se zemním výparníkem a rekuperace vzduchu.

Exkurze účastníkům ukázala, že ekologická a energeticky úsporná výstavba, realizovaná v sousedním Rakousku, není technicky problematická a zábrany v jejím rozšíření spočívají zejména v přeceňování minulých zkušeností a nedoceňování výhledových zájmů.

Ing. Jiří Schandl

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky