ZPRAVODAJ číslo 1 - leden 2014

15. leden 2014 VALNÁ HROMADA ČKAIT

Od 14 hod.v Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 14 dle programu v zaslané pozvánce.

Přikládáme seznam literatury, která se bude prodávat na VH 2014.

http://www.ckait.cz/content/prodej-literatury-na-vh-2014

Pokud jste si ze seznamu vybrali již nyní, mohou Vám prodávající přivézt literaturu na VH již připravenou. Objednávku zašlete na e-mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript s potřebným předstihem, nejpozději do 14. 1. 2013 do 12.00 hod.

ODBORNÉ A SPOLEČENSKÉ AKCE

v rámci CŽV – 1 bod

20. leden 2014 ZMĚNY SOUKROMÉHO PRÁVA VE VAZBĚ NA STAV. ČINNOST V ČR

Od 12.30 - 16.30 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice

Přednáška zaměřená na představení změn soukromého práva (nový občanský zákoník) v oblasti věcných práv a smluvního práva, které mají dopad pro osoby činné ve výstavbě. Srovnání změn, nové zásady a nové pojmy, sousedská práva, změny u smlouvy o dílo a jejich dopad na předpisy veřejného práva (zejména stavební zákon a katastrální zákon).

Přednáší: JUDr. Petra Adámková, Ph.D.

Garant Ing. František Hladík

20. únor 2014 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ KRAJE

STANDARDY-princip vyhlášky 499/2006 Sb.

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č.Budějovice

V první části bude proveden výklad zásad územního rozvoje kraje s objasněním potřeb a priorit. V druhé části budou vysvětleny zásady vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č.62/2013 Sb. a stav přípravy Standardů k jednotlivým částem dokumentace připravovaných ČKAIT. Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).

Přednáší: Ing. Daniela Řežábková - JČ KÚ Odbor reg. rozvoje; Ing. Pavel Štěpán - ČKAIT

Garant. Ing. František Hladík

19. únor 2014 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSVH

Podrobnosti obdrží členové ČSVH v pozvánce.

20. únor 2014 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI

Od 17.30 hod v salonku Vajgar, Clarion Congress Hotel České Budějovice, Pražská třída 14

Podrobnosti obdrží členové ČSSI v pozvánce.

20. březen 2014 BEZPEČNOSTNÍ AUDITY (BA) A BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE (BI) PRO POZEMNÍ KOMUNIKACE

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice

Úvod do problematiky BA a BI, fáze BA, metody provádění BI, vazby na platnou legislativu, vazby na související projektovou dokumentaci (příp. na zadávání projektové dokumentace – od investorů), činnost bezpečnostního auditora (týmu) – zkoušky, osvědčení, práva, povinnosti apod., zkušenosti z provádění BA a BI

Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).

Přednáší: Ing. Jiří Landa, AF – Cityplan Praha, Garant akce: Ing. Radek Lukeš

26. – 2.březen 2014 VELETRH ÚSPOR ENERGIÍ 2014 WELS

Veletrh úspor energií ve Welsu (Energiesparmesse Wels) je největším rakouským veletrhem zaměřeným na TZB a stavby a rekonstrukce budov, s akcentem na úspory energií. Více než 900 vystavovatelů ve 20 halách na ploše 66.000 m2 nabízí každoročně své výrobky a služby po dobu 5 dní, členěných na dny pro odbornou (26. – 27. 2.) a dny pro laickou (28. 2. – 2. 3.) veřejnost. Veletrh úspor energií budete mít v roce 2014 opět možnost navštívit s Energy Centre České Budějovice. Již tradičně bude z Českých Budějovic vypraven autobus na jednodenní zájezd, a to v pátek 28. 2. a v sobotu 1.3 2014. Více informací naleznete na www.eccb.cz a na www.energiesparmesse.at.

PŘIPRAVUJEME

14. – 15.duben 2014 Energetický specialista s oprávněním ke zpracování „PENB" III

Kurz je teoretickou i praktickou přípravou na zkoušky pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu, jejichž absolventi se po splnění dalších podmínek dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií stávají energetickými specialisty s oprávněním ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB). Energetický auditor Ing. Jan Schwarzer Ph.D. během dvou dní (14. – 15. 4.) seznámí účastníky s okruhy zkouškových otázek MPO a stejně jako u dvou předchozích úspěšných kurzů se zaměří i na praktické výpočty. Cena kurzu je 2.975 Kč + 21% DPH, místo konání: České Budějovice. Bližší informace získáte na www.eccb.cz nebo na tel. č. 387 312 580.

16. duben 2014 Požární bezpečnost staveb. Předkládaná projektová dokumentace,

požárně bezpečnostní řešení konstrukce, zateplení u stávajících a nových objektů

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice

1. Rozdělení stavby do požárních úseků

- výpočet požárního rizika ,- požární odolnost stavebních konstrukcí, - požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti, - zabezpečení stavby požární vodou, - technická zařízení a vzduchotechnika,

požadavky na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

2. Konstrukce zateplení u stávajících a nových objektů

- ČSN 73 0810, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a normy související, - materiálové a konstrukční provedení zateplení, - změny vyvolané Z1 ČSN 73 0810:2012, - vliv konstrukce zateplení na konstrukční systém stavby.

Přednáší: plk. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D. – HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP; kpt. Ing. Milan Valouch, odbor prevence, MV GŘ HZS ČR.

Vložné 500 Kč (dotace členům ČKAIT 500 Kč).

Garant. Ing. František Hladík

23.-26. duben 2014 MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH IBF BRNO

Místo konání: Brno - Výstaviště

Pokrývá prakticky všechny oblasti stavebnictví – realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce – a technického zařízení budov. Hlavní témata výstavy:

• Energetická náročnost budov

• Evropská směrnice o energetické náročnosti budov (EPBDII) a její aplikace do české legislativy

• Dřevostavby

• Rekonstrukce

• Vše o stavebnictví, technickém zařízení budov a vybavení interiéru

Září 2014 ODBORNÁ EXKURZE RAKOUSKO

Třídenní exkurze ve spolupráci s Arch+Ing na stavby vodohospodářské a dopravní stavby

V oblasti Horního Rakouska a Salcburku.

ZHODNOCENÍ AKCÍ A INFORMACE

14.11.2013 PLASTOVÉ POTRUBÍ VE VODÁRENSTVÍ A ČISTÍRENSTVÍ

V aule SPŠ stavební, Č.Budějovice od 14-18 hod.

Seminář byl rozdělen na 2 části:Potrubní systémy z plastů a vlastnosti jednotlivých materiálů používaných ve vodárenství a úpravě vody. A vztah stavebního zákona, zákona o vodovodech a kanalizacích a nového občanského zákona (NOZ).

V první části lektor Ing. Alexandr Bareš, ředitel UNO Praha, seznámil účastníky s těmito okruhy týkajícími se plastů ve vodním hospodářství

a) Plasty – úvod, teorie, technické složení, dělení plastů

b) Legislativa týkající se užívání plastů

c) Praktické užití.

V jednotlivých kapitolách ukazoval praktické příklady použití plastů a na jednotlivých ukázkách objasňoval chyby jak při navrhování, tak i při realizaci.

Ve druhé části semináře JUDr. Pavel Rubeš, Ph.D. seznámil účastníky se základními principy NOZ ve vztahu na stavby a inženýrské sítě a objasnil i novou termilologii užívanou v NOZ.

Semináře se zúčastnilo 20 osob.

12.12.2013 Odborná exkurze a ADVENTNÍ SETKÁNÍ ve Velešíně

Po přivítání starostou Mgr. Josefem Klímou v galerii Jakub s informací o historii a rozvoji Velešína následovala odborná exkurze na rekonstruovaný objekt bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba na informační středisko a společenské prostory města, prohlídka vánoční výstavy a betlému v objektu Kantůrkovec a koncert chrámového sboru v kostele sv. Jakuba. Setkání bylo zakončeno společnou večeří. Účastnilo se 48 osob.

VÝZVA ČKAIT

Vážení členové Komory oblasti České Budějovice,

vzhledem k možnému zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ") od 1.1.2014, eviduje ČKAIT pro veřejné zadavatele seznam autorizovaných osob, které by se chtěly k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce vyjadřovat nebo být členy v hodnotících komisích pro tyto veřejné zakázky.

Aktuálně platné znění ZVZ totiž od 1.1.2014 vyžaduje zapojení autorizovaných osob do procesu zadávání veřejných zakázek v následujících případech:

• dle § 44 odst. 12 ZVZ – vyjádření k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem;

• dle § 74 odst. 5 ZVZ – člen hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem.

Bližší a konkrétnější informace byly zveřejněny v Z+i č. 2/2013 a na webových stránkách Komory http://www.ckait.cz/content/autorizovana-osoba-v-procesu-zadavani-verejnych-zakazek

ČKAIT se obrací na Ty z Vás, kteří byste měli zájem

a) vyjadřovat se k zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem anebo/a

b) být členem hodnotící komise nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem

Svůj zájem projevte emailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ve kterém uvedete základní údaje – jméno, členské číslo, emailovou adresu a mobilní číslo.

Za spolupráci děkuje Ing. František Hladík, předseda výboru oblasti ČKAIT

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA ZAČÁTKU ROKU 2014

Výroční členská schůze ČSVH 19. února 2014

Povodňové plány obcí konec 1. čtvrtletí, garant Ing. Baloun

Povodně a hospodaření s dešťovými vodami 2. nebo 3. čtvrtletí

Seminář – Novela zákona č. 275/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, garant JUDr. Rubeš Ph.D.

Hospodaření s dešťovou vodou – seminář, který se koná dne 21. 1. v Č. Budějovicích v zasedací místnosti KÚ Jč. kraje ul. B. Němcové 10.00 – 15.00 hod. Tato akce je zajišťovaná Ekocentrem Koniklec, Praha 3, přednáší Ing. Jiří Vítek z firmy „JV projekt VH".

ZHODNOCENÍ AKCÍ

VODNÍ KORIDOR DUNAJ – ODRA – LABE

Seminář konaný 19. listopadu 2013 v budově ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2.

Ing. Pavel Štěpán prezident ČSSI zahájil seminář a dále bylo pokračováno dle programu uvedeného v pozvánce. Semináře, připravovaného Českou společností vodohospodářskou ČSSI s garantem Ing. Bohumilem Kujalem, se zúčastnilo 24 stavebních a vodohospodářských odborníků.

Účelem semináře bylo seznámit přítomné s principy řešení Vodního koridoru D-O-L, jeho genezi a současným stavem přípravy.

V úvodu semináře objasni Ing. Josef Podzimek historií D-O-L, který se touto problematikou zabývá dlouhodobě a spolu s organizací „Plavbou a vodní cesty o.p.s." inicioval zpracování Návrhu věcného záměru zákona o dokončení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, zpracovaného v říjnu 2013 Ing. Emanuelem Šípem. Zdůraznil, že se jedná o víceúčelovou stavbu, která kromě plavebně dopravního významu zahrnuje protipovodňovou ochranu, zlepšení vodohospodářské bilance, má energetickou funkci, dlouhodobě zvyšuje zaměstnanost, vytváří podmínky pro revitalizaci toků, pomáhá řešit nedostatek vody v deficitních oblastech, má přínos pro turistiku, sport a mnoho dalších celospolečenský významných účelů. Vodní koridor D-O-L je stavba, která propojí Českou republiku s Černým, Severním i Baltickým mořem. Dosud jsme jedinou zemí z Evropské unie, která nemá kvalitní vodní cestu k moři. Stavba D-O-L není stavbou začínající, neboť do současné doby bylo již vybudováno, nebo modernizováno 38 plavebních stupňů souvisejících s tímto vodním koridorem. Jako první bylo vybudováno v r. 1907 vodní dílo Beřkovice na Labi a poslední v roce 1975 vodní dílo Týnec nad Labem. V roce 1992 bylo uvedeno do provozu vodní dílo Gabčíkovo na Dunaji, ale to je již na území dnešního Slovenska. V návrhu věcného záměru zákona je uveden zcela logicky název „Dokončení vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe a navazujících vodních cest". Celková délka nově připravované části D-O-L je cca 500 km a investiční náklady jsou odhadovány na 300 až 400 miliard Kč. Termín dokončení je uvažován v r. 2039.

Ing. Martin Vavřička z Ředitelství vodních toků ČR informoval o ekonomických otázkách vodního koridoru D-O-L, o jednotlivých úsecích, jejich technických parametrech, počtech stupňů, počtech vodních elektráren, plavebních komorách apod.

Ing. Petr Forman – Societa Rudolphina o.s.– uvedl a vyvrátil množství omylů, šířených o

D-O-L. Ekonomičnost spočívá zejména v tom, že po dokončení by měl být národohospodářský přínos přes 5 miliard Kč. za rok, za předpokladu mírného zpoplatnění vodní dopravy. Pozitivní přínos pro podnikatele přilehlých regionů se týká přepravy a distribuce nejrůznějších druhů zboží k mořím a jejich přístavům, dlouhodobého sociálního dopadu na zvýšení zaměstnanosti, kladného dopadu na stavební sektor a těžbu průmyslových surovin. Podmínkou pro realizaci D-O-L je zařazení této stavby Evropskou komisí do transevropských dopravních koridorů TEN-T a spolufinancování se strany Evropské unie. Je uváděno, že příspěvek od EU by mohl být 6,4 miliard eur ( asi 174 miliard Kč.).

Ing. Michael Trnka CSc. – Pöyry Environment a.s.- rozvedl řešení D-O-L v oblasti kolem Kroměříže. Objasnil protipovodňový význam D-O-L v souvislosti se zadržováním vody v krajině, nalepšováním průtoků a využíváním energetického potenciálu přečerpávacích vodních elektráren. Vodní koridor D-O-L by měl možnost zlepšit vodní bilanci v oblastech trpících suchem, zejména na Jižní Moravě.

Dokončení vodního koridoru D-O-L by se realizovalo postupně, uváděním jednotlivých vodních děl a vodního koridoru do provozu. Roční požadavky na investiční náklady by byly v průměru 12 až 16 miliard Kč (z domácích zdrojů 15%, tj. 1,8 – 2,4 mld. Kč, zbytek příspěvek EU). Přitom je dobré si uvědomit, že povodňové škody dosáhly v roce 1997 výše 66,6 miliard Kč., v roce 2002 činily škody 75,1 miliard Kč. a v roce 2013 byly škody 16,5 miliard Kč. V roce 1997 by realizovaný vodní koridor D-O-L dokázal ochránit před povodní téměř celou postiženou část Moravy.V závěrečné diskusi nabídl Ing. Bc. Miroslav Krejča CSc. senátor Parlamentu ČR pomoc při zajišťování realizace Vodního koridoru D-O-L na půdě Parlamentu ČR.

Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky