ZPRAVODAJ č. 2 - březen 2015

PRESTA jižní Čechy

9. duben 2015 Slavnostní vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěžní přehlídky realizovaných staveb za roky 2012 - 2014

CKAIT_logo

ODBORNÉ AKCE

v rámci CŽV – 1 bod

16.4.2015 Smluvní vztahy výstavbových projektů a nový občanský zákoník

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA. Odborný garant oblastní kancelář ČKAIT

Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma.

Seminář se zaměřuje na právní a manažerské aspekty výstavbových projektů v kontextu nového občanského zákoníku. Lektor si zakládá na praktickém přístupu a dává si za cíl, aby absolvent semináře chápal specifika stavebnictví a nutnou potřebu přizpůsobit smluvní vztahy unikátnosti výstavbových projektů. Seminář je v úvodu věnován Novému občanskému zákoníku a jeho dopadu na výstavbové projekty. Následně se lektor zabývá typy výstavbových projektů, aby účastník mohl snadno pochopit rozdíly mezi jednotlivými vzorovými smlouvami o dílo a smlouvami o poskytnutí služby (FIDIC-Mezinárodní federace konzultačních inženýrů) hlavně z hlediska rozdělení rizik, způsobu dozorování, určení ceny díla, odpovědnosti za projektovou dokumentaci apod. V rámci dalšího výkladu se lektor věnuje nutnosti vnímat fakt, že výstavbový projekt „není v dnešní době pouze o stavění, ale též o řádném vedení dokladů". Lektor se proto věnuje řízení času (harmonogram), nárokům na dodatečné platby a prodloužení lhůt (tzv. claimy), změnovým řízením a řešením sporů jako klíčovým právním aspektům výstavbových projektů

Nový občanský zákoník: Dispozitivnost (možnost odchýlení). Smluvní svoboda. Ochrana slabší strany. Smlouva o dílo. Příkaz. Solidární odpovědnost účastníků výstavbového projektu. Právo stavby. Převzetí díla s drobnými vadami.

Stavebnictví: Výstavbový projekt a jeho účastníci. Administrace zakázky (dozorování): Správce stavby. Manažer realizace. Stavební dozor.

Cena díla: Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková – tzv. „měřená zakázka" a cena nákladová).

Typy řízení a organizace výstavbového projektu (způsoby dodávek): Generální dodavatelství, Design and Build, Construction Management, EPC, EPCM.

FIDIC: Alokace rizik objednatele a zhotovitele ve 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha). Bílá kniha a smlouvy na projekční práce, dozor a konzultační činnost.

Řízení času: Harmonogram. Zpráva o postupu prací. Nárok na prodloužení. Metoda kritické cesty. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace. Akcelerace.

Projektant: Smlouva o poskytnutí služby. Odpovědnost projektanta. Pojištění projektanta. Projektant jako dozor (administrátor zakázky), certifikátor a jeho rizika.

Claimy (nároky na peníze a čas) a Claim Management: Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Vyčíslení claimů. Cenotvorba. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci. Globální nároky v praxi britských soudů.

Změny a změnové procesy: Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Nové zadávací směrnice EU (review clauses – změnová ustanovení)

Řešení sporů: Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC. Zákonná adjudikace.

Trendy v řízení a zadávání výstavbových projektů: Moderní smlouvy (britské vzory NEC), smlouvy s cílovou cenou, spolupráce zhotovitele a objednatele (ECI, PCSA), moderní řešení sporů (adjudikace v UK a Austrálii).

23.4.2015 ZÁSADY PROJEKTOVÁNÍ OPRAV PANELOVÝCH DOMŮ

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející: Prof. lng. Jiří Witzany, DrSc.,dr.h.c,; lng. Václav Honzík; lng, Jaromír Vrba, CSc.; Ing. Luděk Němec. Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma.

Seminář naváže na úvodní seminář tohoto autorského kolektivu z dubna 2012 ve věci problematiky dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů. Bude stručně zopakována a dále rozšířena přednesená problematika z r. 2012 ve věci dodatečného zřizování otvorů v nosných stěnách. Přednášející sdělí i své další zkušenosti získané v průběhu konání 22 seminářů v různých městech ČR.

Účastníci semináře – členové ČKAIT - obdrží zdarma publikaci autorského kolektivu „OTVORY V PANELOVÝCH DOMECH" a v diskusi získají odpovědi na dotazy i k dalším statickým tématům panelových domů jako jsou např. rekonstrukce bytových jader, problematika zateplování, nástavby apod.

24. 4. 2015 MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH BRNO

Jednodenní odborná exkurze na veletrh spojený s prohlídkou nového

Středoevropského technologického institutu (CEITEC) – v areálu Universitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích - stavby oceněné titulem STAVBA ROKU 2014.

Časový plán:

6.30 hod. odjezd z Českých Budějovic, Staroměstská 1 (od sídla OK ČKAIT)

10.30 – 12.30 hod. prohlídka CEITEC s odborným výkladem

13.30 – 16.30 hod. prohlídka veletrhu IBF

17.00 hod. odjezd z výstaviště do Českých Budějovic

Z důvodu zajištění dopravy autobusem je nutná závazná přihláška v termínovníku na webové stránce ČKAIT .... nebo v oblastní kanceláři ČKAIT nejpozději do 10.4.2015.

Vložné: členové ČKAIT a ČSSI zdarma. Cizí účastníci za úhradu cestovních nákladů 500 Kč (včetně vstupenky).

Pozn.: exkurze se uskuteční při minimální účasti 20 osob.

21.5.2015 Změna 2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Problematika vozidel na CNG z hlediska požární bezpečnosti.

Od 14-18 hod. v aule SPŠ stavební, Resslova 2, Č. Budějovice (vchod z Klavíkovy ulice)

Přednášející:

Kpt. Ing. Michal Valouch - Odbor prevence – oddělení technické prevence MV GŘ HZS ČR

Plk. Ing. Jiří Pokorný CSc.- HZS Moravskoslezského kraje, náměstek pro prevenci a CNP

Vložné: 500 Kč, členové ČKAIT zdarma.

Změna 2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Problematika vozidel na CNG z hlediska požární bezpečnosti

Rizikovost, bezpečnostní opatření, aktuální vývoj

Vozidla s alternativními pohony - seznámení s technickými a bezpečnostními opatřeními přehled právních předpisů a normativních požadavků pro objekty, kde lze předpokládat přítomnost vozidel s alternativními pohony: garáže, servisy, plnicí stanice a další související očekávané změny a vývoj v této oblasti - (např. velkorozměrové zkoušky vozidel při mimořádné události, změna vyhlášky ministerstva dopravy, atp.).

ZHODNOCENÍ AKCÍ

26.2.2015 Poznatky z realizace ETICS (vnějších kontaktních zateplovacích systémů) z pohledu požadavků EPBD II, prodloužení životnosti ETICS včetně správného upevňování předmětů na ETICS

Přednášejícími Bc. Jiřím Kláskem, STOMIX, spol. s r. o. a Ing. Zdeňkem Kobzou, ROCKWOOL, a.s. byla odprezentována témata:

Sanace nestabilních zateplení a zdvojování ETICS, ekonomické a legislativní aspekty.

Upevňování předmětů na ETICS bez vzniku tepelných mostů

Navrhování a poznatky z realizace ETICS

se zaměřením na

-statické zabezpečení nestabilních a zdvojených ETICS na plné smykové zatížení a zatížení působením větru i v případě nulové adheze lepicí hmoty k povrchu podkladů. Zdvojování ETICS v kontextu ČSN 73 2901, 73 2902 a 73 0810

- upevňování zařízení a předmětů souvisejících s provozem budov na povrch zateplený pomocí ETICS

- odstranění tepelných mostů při ukotvení a vhodnost takových řešení i pro objekty v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu

- nejčastější chyby při návrhu a realizaci ETICS s ohledem na životnost systému.

Semináře se zúčastnilo 46 osob, účastníci obdrželi řadu podkladů, které jim budou sloužit v každodenní odborné práci.

Čtvrté plánované téma Realizace střešních konstrukcí z pohledu požadavků EPBD II nebylo z časových důvodů a obsáhlé diskuze a zájmů účastníků k předešlým tématům odprezentováno a bylo dohodnuto pokračování na podzim 2015 - předpokládaný termín 15.10.2015.

19.3.2015 PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Seminář se konal v aule SPŠ stavební v úzké spolupráci školy a OK ČKAIT České Budějovice a byl zaměřen na přípravu, návrh, realizaci a provoz protipovodňových opatření z hledisek:

- hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ, přednášející RNDr. Tomáš Vlasák

- správce toků Povodí Vltavy, s.p. přednášející Ing. Petr Hovorka, Povodí Vltavy

- zastavitelnosti území v souvislosti s povodněmi, přednášející Ing. Luboš Lacina, MÚ Č. Budějovice

- protipovodňových opatření měst a obcí, přednášející Ing. Daniel Vaclík VH-TRES,

tak, aby naše AO získali komplexní přehled v dané problematice.

Přednášky se velice dobře doplňovaly a podaly nejen našim 18 AO, ale i zúčastněným studentům ze SPŠ stavební Č. Budějovíce a Střední rybářské školy ve Vodňanech /kterých bylo, proti všem očekáváním velmi mnoho, vystřídalo se jich téměř 50/ komplexní přehled v dané problematice.

INFORMACE

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ČSSI

se konala v salonku hotelu Clarion Congres Hotel v Č.Budějovicích dne 4. 3. 2015.

Ze zvaných hostů se zúčastnili zástupci ČKAIT Ing. Fr.Hladík, ČSVH Ing. Bohumil Kujal a ECČB Mgr. Klobušníková. Za exekutivu ČSSI byl přítomen vicepresident Ing. Adam Vokurka. Výbor OP ČSSI zvolený na VČS dne 20.2.2014 pracuje ve složení paní a pánů inženýrů Korešová Alena, Honzáková Milena, Bednářová Petra, Šubrt Roman, Hladík František, Kujal Bohumil, Mašek Jan, Skalík Michal, Kocina Karel, Baloun Jiří, Lengál Petr a Jelínek Jan. Z procesních úkonů VČS:

Předseda přednesl v rámci zprávy o činnosti OP diskusní otázky jako námět k činnosti a práci OP se zaměřením na atraktivitu Svazu. V rámci diskuze neměl nikdo z přítomných zájem se k těmto námětům vyjadřovat. Bylo zejména zavzpomínáno na historii Svazu, na členy, kteří již nejsou mezi námi, na nadšení, které provázelo práci výboru v předlistopadovém a porevolučním období. Dále byla zmíněny problémy spolkové činnosti v současné naší společnosti a včetně zájmu mladých lidí o členství.

Vyzdvižena byla všemi přítomnými práce členů výboru Ing Korešové a Ing Hladíka.

Nejvýznamnější akcí loňského roku byl Sjezd ČSSI, který se konal dne 8. listopadu 2014- v konferenčním sále Národního technického muzea v Praze. Sjezd nepřinesl nijak významný posun v dosavadním stylu práce, spíše prohloubil naléhavost zabývat se perspektivami Svazové činnosti a spoluprací s ČKAIT, což je naší OP naplňováno a pozitivně hodnoceno. Ing. Jelínek se stal členem E -ČSSI pro posudkovou činnost a servis OP. Čestnými členy Svazu se staly Ing. Hladík, Ing. Chromý, Ing.. Jelínek. Ing. Vonášek obdržel čestný odznak ČSSI.

Zpráva předsedy RK Ing. Bostla a zpráva o hospodaření Ing. Maška byly přijaty a odsouhlaseny.

Výbor ústy předsedy předložil tematické okruhy, kterými se chce ve zbývajícím volebním období zabývat.

- Analyzovat aktivity, které vedly k členství v porevoluční době, aktualizovat je a rozvíjet.

- Spolková činnost musí být přitažlivá

- Spolková činnost musí být společensky potřebná

- Posudková, oponentní činnost, účast v komisích a porotách, výběrových řízeních

- Zaměřit se na atraktivitu ČSSI formou usnadnění vstupu mladým absolventům do praxe – systematicky pracovat se středními školami tak, aby vnímali ČSSI jako instituci, která osvojujíc si právo hodnotit stavební dění v regionu či republice, může takovou činnost vykonávat, řídit připomínkovat či mentorovat.

- Rozvíjet přitažlivost ČSSI pro VŠ, kde jim lze nabídnout logickou cestu jak dospět systematickou cestou k autorizačním zkouškám

- je třeba hledat nové atraktivní činnosti a témata oslovující mladé lidi tak, aby vzrůstal zájem o činnost OP ČSSI formou zajímavých odborných akcí

- Svaz prezentovat tak, aby byl přirozeným centrem, kde se setkávají zástupci stavebních firem, veřejné správy apod. při řešení svých problémů a to jak technických, tak i právních. Příkladem by mohla být rozhodčí řízení.

- změnit situaci v přímé angažovanosti členů OP na akcích, jako je např. PRESTA tak, aby se tato akce stala věcí celé OP, nejen výboru

- Svazová inženýrská činnost by měla být z naší práce patrná. Svaz se musí snažit i nadále se podílet na dění věcí veřejných tak, aby členství v ČSSI se stalo předností a výsledky byly veřejností pozitivně vnímána a oceňovány.

předseda OP Ing. Jelínek

SETKÁNÍ S PROF. ING.. ARCH. LADISLAVEM LÁBUSEM OP ČSSI PRAHA

Ve čtvrtek dne 15. ledna 2015 se v přednáškovém sále ČKAIT v Praze sešla skupina zájemců o neformální diskuzi s děkanem FA ČVUT panem profesorem Ing. arch L. Lábusem. Podnětem k tomuto setkání byl rozhovor šéfredaktora „Earch" pana Jaroslava Sládečka s panem děkanem, zveřejněný na adrese:

https://www.email.cz/download/i/NLu8XARmru2qVD5lMBPpgtG1EJ7mcqCVTzC9NaHf5iTC7kGpecoUc7kMw9ZFGE_i4CTb7m4/archinews_2_2014.jpg

Při neformálním setkání u improvizovaného „kulatého stolu" se vedle prof. Lábuse sešli president ČSSI Ing. Pavel Štěpán, předseda ČKA doc. Ing. Ivan Plicka, zástupce ČKAIT ing. Michael Trnka, CSc, prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc, Ing. Ivan Hačkajlo a ing. Jan Jelínek z Českých Budějovic, další účastníci pak obsadili místa v posluchárně. Moderování se ujal Ing Štěpán.

Nosným tématem diskuze bylo postavení, význam a vztah mezi profesně samosprávnou organizací a spolkovou organizací.

Citace z ARCHINEWS "Architekti by měli mít mimo Komoru ještě jinou platformu, která bude mít charakter spolku a nebude profesní organizací, jež vydává autorizace, podmiňující přístup k projektování. Stírání hranic a slučování poslání obou uskupení neprospívá volnosti uplatnění ani na jedné straně, spíše naopak".

Komora by měla hodnotit programy škol a zejména úroveň uchazečů o autorizaci či případná pochybení autorizovaných osob a garantovat kvalitu. Komora by neměla soustřeďovat svojí energii na špici oboru, ale především garantovat kvalitu standardu výsada oceňování elity by měla být dána spolkům: „..proto potřebuje ČKA jiný, na udělování povolení k výkonu profese nezávislý spolek, jejž komunita vezme za svůj, a který se bude starat spolu s komorou o ideje a cíle architektury a navíc bude hodnotit a třeba i kategorizovat úroveň výkonu činnosti architekta."

Myšlenky, kterou lze doslova zobecnit na ČSSI a ČKAIT jen s tím rozdílem že Svaz je navenek stále fungující a konzistentní. Z diskuze se podařilo zaznamenat pár námětů na pozadí atraktivity ČSSI k soužití spolků a komor.

Spolek a komora i by měly směřovat společně ke svému stejnému cíli, kterými jsou vysoká profesní odbornost, vytváření zájmu široké veřejnosti o stavebnictví, technické obory, kulturu a etiku prostředí pro výkon profese.

Není žádný rozumný důvod k nějaké duálnosti a energii tak tříštit, ale spolupracovat.

Hranice mezi spolkem a komorou nikdy nebude konkrétně vymezena. Po revoluci největší úkol vytvoření komor - ČKA a ČKAIT. (Uměle vytvářena řevnivost státem).

Spolky založily komory a tím se výrazně ochudily na své spolkové činnosti. Spolková činnost je vytěsňována aktivitami komor, což navozuje mj. snížení zájmu o spolkové působení a komory přitom rostou a bohatnou. (Nikdo v ČR nemá na spolkovou činnost čas).

Spolky mají oproti Komorám volnost - širší možnosti. Nejsou omezeny kuratelou zákona jako komory. Spolek je založen z různých pohnutek, může být velmi operativní a pružný. Ke své činnosti může volit libovolné nástroje. Je rozumné, když některé věci dělá komora a některé spolek.

Komory přenesená působnost státní správy, nemá být ideologická, rovný přístup ke všem osobám a informacím.

Spolky jako významné uskupení, na které se společnost s otázkami spojenými s tímto oborem stavebnictví obrací.

Spolek by měla být instituce s vážností jako je AIA v USA nebo RIBA ve Velké Británii i když tyto jsou spojené s tím, že v těchto zemích výkon profese není svěřen samosprávným orgánům, ale spolkům.

Hranice mezi komorou a spolkem nesmí být nikdy ostrohranná a separatistické tendence je zapotřebí v principu odmítnout.

U spolků by se měla posilovat hrdost sounáležitosti k spolkové činnosti a hledat formy veřejné prospěšnosti spolků, tedy aktivity, které zákonem stanovená komora dělat nemůže a na druhé straně velmi úzce s komorou spolupracovat. Typická forma spolupráce je posilovat organizování celoživotního vzdělávání; spolek by měl být iniciátorem a organizátorem soutěží, recenzovat stavby, komentovat výrobky a technologie, vytvářet oponentní činnost a oceňovat úspěch.

Odborné společnosti jsou perspektivnější než oblastní pobočky, úspěch spolkové činnosti je ale téměř vždy závislý na jednotlivcích (nadšencích).

Pokud bychom však chtěli pochybovat a smyslu spolkové činnosti, pak se dotýkáme samotných základů principu fungování demokratické společnosti. V západním světě, nezatíženým komunistickým experimentem, má spolková činnost tradici a funguje velmi dobře.

Diskuze byla plodná, podpořila potřebu existence spolupracujícího spolku s komorou.

Ve spolupráci s Ing Jiřím Hájkem z OP Praha , předseda OP ČB Ing Jelínek

INFORMACE

Výroční členská schůze Jihočeského regionu SPS se uskuteční dne 29. 4. 2015 od 15 hod. v Parkhotelu Hluboká nad Vltavou.

Členové SPS dostanou pozvánku prostřednictvím emailu.

I. INFORMACE

a.) Nově vyšlý Vodohospodářský bulletin ČSVH 2014 bude předáván na VČS ČSVH 26. 3. 2015 svým členům. A v současné době je rozesílán autorům příspěvků a inzerentům. Vydané číslo obsahuje 9 příspěvků na 32 stranách. V bulletinu jsou také uvedena životní jubilea členů ČSVH, z nichž největší pozornosti zasluhují 80. výročí narození Ing. Josefa Pokorného CSc. a prof. Ing. Jana Šálka CSc.

Ing. Josef Pokorný je významný český odborník ve vodním hospodářství se zaměřením na rybnikářství, jemuž se celoživotně věnoval teoreticky i prakticky. Jeho nejvýznamnější dosud vydané vodohospodářské dílo je „Vodní hospodářství –stavby v rybnikářství" (rok 2009, stran 318). Dlouhodobě působil v bývalém VÚRH (Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech), vyučoval na Střední rybářské škole ve Vodňanech a na bývalé Vysoké škole zemědělské, Katedře rybářství v Českých Budějovicích.

Prof. Ing. Jan Šálek, CSc., celoživotně působil na Vysokém učení technickém v Brně ve výzkumné, vědecké i pedagogické činnosti vodního hospodářství, se zaměřením na umělé závlahy, čištění odpadních vod, vodní nádrže a vodohospodářské stavby v nejširším slova smyslu. Za dobu své odborné činnosti (což je celý život) sepsal takové množství odborných VH publikací, že by to přesáhlo rámec celého Zpravodaje. Dovoluji si uvést alespoň jednu z významných publikaci vydané v poslední době a to: „Přírodní způsoby čištění znečištěných odpadních vod", s 208 stranami, množstvím tabulek, fotografií, schémat a dalších náčrtků.

Oběma jubilantům přejeme hodně zdraví a životní energie.

b.) Jednání u primátora SM ČB. Mgr. Jiřího Svobody dne 5. 3. 2015 se týkalo dosavadní spolupráce ČSVH s Magistrátem města Č. Budějovice a také o spolupráci v roce 2015 a dalším období. Byla podaná informace o připravované ideovém záměru AQUA VIVA – ŽIVÉ MUZEUM VODY a stavu přípravných prací. Informace o ideovém záměru primátor Mgr. Svoboda pozitivně přijal, doporučil jeho projednání s dalšími svými náměstky a přislíbil podporu tohoto záměru, jehož realizace by vedla ke zvýšení atraktivity města Č. Budějovic.

c.) Výroční členská schůze ČSVH se koná 26. 3. 2015 v zasedací místnosti ČEVAK, ul. B. Němcové, od 14.00 hod. Za Prezidium ČSSI bude přítomen Ing. Adam Vokurka Ph.D. – viceprezident ČSSI (ČVUT Fakulty stavební, v Praze).

d.) Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni slavnostně otevírá dne 27. 3. 2015 nové učebny hydrologie, hydrauliky, revitalizace vodotečí a vodních staveb. Bude předvedena učebna s instalovanými modely a představeni partneři – Rybářství Třeboň Hld. a. s., Fakulta rybářství a ochrany vod, Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích a Zemědělská fakulta, Jihočeské Univerzity v Č. Budějovicích.

e.) V souvislosti s přípravami oslav 150. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království Českém se bude konat Mezinárodní konference 15. a 16. října 2015 v Plasích pod názvem „Spolupráce sousedních zemí při hospodaření s vodou a ochraně proti povodním". Výstavní prostory jsou provozovány Národním technickým muzeem Praha a budou trvale věnovány stavebnictví. Při příležitosti mezinárodní konference, bude vydán "Almanach", v němž bude stručně uvedena, mimo jiné, minulá i současná činnost všech OP/OS ČSSI. ČSVH zpracovává příspěvek do tohoto Almanachu a stručně uvádí svoji činnost od založení v roce 2007. Jelikož je příspěvek do Almanachu objemově limitován, nebylo možné do něj zahrnout všechny vodohospodářské činnosti a důležité informace za uvedené období.

f.) V souvislostí s mezinárodní konferencí jsou vybírány významné osobnosti za uplynulých 150 roků z oboru inženýrského stavitelství. Se strany ČSVH byli navrženi: Lanna Vojtěch mladší (1836 – 1909), Klír Antonín, Ing., Dr. Techn. (1864 – 1939), Petrlík Kristián, prof. Ing. (1842 –1908), Kraus Alois Ing. (1912 –2003), Baťa Tomáš (1876 – 1932), Čermák Jan, Ing. (1903 . 1988), Záruba Quido, akademik, prof., Ing. (1899 – 1933) a Podzimek Josef, Ing. (1937 - ...).

II. PŘIPRAVOVANÉ AKCE

Jsou uváděny jen akce připravované v prvním pololetí 2015.

a.) Dne 31. března 2015 se koná v aule SPŠ stavební, ul. Resslova, Č. Budějovice seminář „Zákon o vodovodech a kanalizacích, rok od účinnosti novely". Začátek je v 13.00 hod. a garant akce JUDr. Pavel Rubeš Ph.D. bude přednášet, mimo jiné, o údajích ze zákona, o novele ZVaK, náležitostech smluv, srážkových vodách, podmínkách o uzavírání smluv apod. Podrobnosti jsou v pozvánce.

b.) Dne 5. května 2015 v 9.30 hod. bude ve spolupráci s KÚ Jč. kraje uspořádán seminář „Školení povodňových orgánů obcí" v zasedací místnosti zastupitelů Jč. kraje. Jedná se o úspěšně opakovaný seminář, což dokumentuje zájem představitelů obcí o tuto problematiku. Osvědčení přednášející, Mgr., T. Vlasák, Ph.D., plk. Mgr., Š. Kavan Ph.D., Ing. P. Hovorka, Ing. H. Zahradníková a garant akce Ing. J. Baloun, přednesou svoje příspěvky v aktualizované formě s ohledem na NOZ.

c.) Dne 7. května 2015 je připraven pracovní seminář „Základy provozu vodovodů a kanalizací", který se bude konat rovněž ve spolupráci s KÚ Jč. kraje, v zasedací místnosti zastupitelů. Problematiku provozování V + K budou objasňovat osvědčení odborníci Ing. J. Kubeš (Tábor), Ing. H. Rybková (KÚ Jč.kraje), Ing. J. Plechatý (VRV Praha) a Ing. P. Peroutka (Energie AG). Ideová náplň semináře je velice zajímavá a diskutovaná, také proto, že se jedná, mimo jiné, o vodném a stočném i povinnostech provozovatelů.

III. V Ý Z V A

Výbor ČSVH vyzývá všechny členy a sympatizanty vodního hospodářství k aktivní spolupráci v oblasti vodního hospodářství, a to jak při zpracovávání zajímavých vodohospodářských informací nebo staveb, tak při spolupráci při zajišťování odborných akcí, přednášek, poskytování fotodokumentace, nebo činnosti ve výboru ČSVH. Poněvadž jsme organizace nevýdělečná a dobrovolná, nemůžeme za spolupráci slíbit žádnou mimořádnou odměnu, takže spolupracovníci by měli být vodohospodářští nadšenci, zapálení pro ochranu vod, a vše co s tím souvisí. Přestože spolupracujeme s politickými osobnostmi a organizacemi, nemůžeme, ani nechceme lobovat za podnikatelské zájmy. Voda je nejdražší a nejcennější surovina jakou máme, patří nám všem, ale jsme také za ni každý svým způsobem odpovědni. Voda nezná hranic a bez vody není života.

Děkujeme předem za pochopení všem, kteří chtějí nezištně pomáhat v činnosti naší ČSVH.

Ing. Bohumil Kujal

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky