ZPRAVODAJ č. 2 - březen 2016

 logo_cssiVýzva ČSSI

K úhradě členského příspěvku na rok 2016

základní příspěvek ve výši 700 Kč

snížený příspěvek ve výši 400 Kč

na číslo účtu 3802603544/0600, var.s.=RČ

 


 CKAIT_logo

 

ODBORNÉ AKCE  (V RÁMCI CŽV – 1 BOD)


 

 

21.4.2016 Právní předpisy a praxe v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí

V aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice od 14-18 hod. (vchod z Klavíkovy ulice).

Přednáška je zaměřena na proces posuzování vlivů na životní prostředí v České republice. Bude provedeno porovnání procesu podle zákona č. 244/1992 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. s důrazem na změny, které přinesla novela zákona č. 39/2015 Sb., která nabyla účinnosti 1. dubna 2015.

Program:

• Historie procesu posuzování vlivů na životní prostředí

• Proces podle zákona č. 244/1992 Sb.

• Proces podle zákona č. 100/2001 Sb.

• Vazba procesu posuzování vlivů na životní prostředí na zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1192 Sb. – Natura 2000

• Změny, které přinesla novela zákona č. 39/2015 Sb.

• Praktický příklad procesu posuzování vlivů na životní prostředí na vybrané silniční stavbě

Přednáší: RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., Mgr. Radomír Mužík EIA SERVIS

Organizuje Agentura BONUS ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice.

Registrace přihlášek:

Členové ČKAIT:

http://www.ckait.cz/content/pravni-predpisy-praxe-v-oblasti-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-0

při registraci na místě hlásit číslo autorizačního razítka

Ostatní: na adrese Agentury BONUS Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vložné: pro členy ČKAIT 500,-Kč ( s 21% DPH) - hradí ČKAIT

pro ostatní: 800,-Kč ( s 21% DPH)

Seminář je zařazen do programu CŽV ČKAIT a hodnocen 1 bodem.

19.5.2016 Nový občanský zákoník ve stavebnictví

V aule SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice od 14-18 hod. (vchod z Klavíkovy ulice).

Seminář je určen především pro pracovníky ve stavebnictví. Důležité informace pro svoji činnost zde mohou získat také vedoucí pracovníci a zástupci stavebních firem - stavbyvedoucí a zadavatelé staveb. Výklad zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, který je platný od 1.1.2014 se zaměřením na stavebnictví

Program:

• Osoby jako účastníci řízení

• Zastoupení účastníka řízení

• Věci a jejich rozdělení, součást věci a příslušenství věci

• Právní jednání, forma, neplatnost

• Věcná práva – vlastnictví a držba

• Věcná práva k cizím věcem – právo stavby, věcná břemena, zástavní právo

• Smlouvy – uzavření, obsah, forma, účinky

• Smlouva o dílo

• Smlouva o výstavbě

Přednáší: JUDr. Arnošt URBAN

Organizuje Agentura BONUS ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT České Budějovice.

Registrace přihlášek:

Členové ČKAIT:

http://www.ckait.cz/content/novy-obcansky-zakonik-ve-stvebnictvi

při registraci na místě hlásit číslo autorizačního razítka

Ostatní: na adrese Agentury BONUS Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Vložné: pro členy ČKAIT 500,-Kč ( s 21% DPH) - hradí ČKAIT

pro ostatní: 800,-Kč ( s 21% DPH)

Seminář je zařazen do programu CŽV ČKAIT a hodnocen 1 bodem.

 

PŘIPRAVUJEME


19.5.2016 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE STAVEBNICTVÍ

Garant: Agentura Bonus ve spolupráci s OK ČKAIT Č. Budějovice

přednáší JUDr. Arnošt Urban

23.6.2016 HONORÁŘE A STANDARDY PROJEKTOVÝCH PRACÍ

Garant: OK ČKAIT České Budějovice, přednášející: Ing. Pavel Štěpán, Ing. Karel Vaverka

 

ZHODNOCENÍ AKCÍ


Seminář ZMĚNY V ČESKÝCH TECHNICKÝCH NORMÁCH POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI STAVEB proběhl dne 18 2. 2016 v aule Střední průmyslové školy stavební Resslova ul. Č. Budějovice. Obsahoval dvě samostatné části. Obě se týkaly aktuálních problémům. První z nich se věnovala Změně č. 2 ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty s důrazem na skladové objekty. Druhá část semináře se zabývala problematikou garážování a provozem vozidel na alternativní pohon, především na LPG a CNG s ohledem na platnou legislativu k provozování těchto vozidel a na progresivní nárůst počtu vozidel na CNG v posledních letech.

Přednášejícími byli kpt. Ing. Michal Valach z oboru prevence, oddělení technické prevence MV GŘ HZS ČR a plk. Ing. Jiří Pokorný, náměstek pro prevenci a CNP Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje.

V rámci semináře proběhla i diskuze ohledně pravomocí a stanovisek HZS v rámci povolování staveb do provozu. Seminář lze označit jako přínosný, jak požárním specialistům, tak i stavařům a ostatním profesím. Seminář byl zařazeno do letošního běhu celoživotního vzdělávání a zúčastnilo se ho 26 autorizovaných osob.

Seminář byl zařazen do programu CŽV ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Pavel Otruba

150 LET SIA - 150. výročí „Spolku architektů a inženýrů v království českém"

Putovní výstava v oblasti ČKAIT České Budějovice

Nejen naši členové, veřejnost odborná i laická, ale i studenti odborných škol mohli shlédnout a případně se poučit na této výstavě, kterou jsme uspořádali s OP ČSSI České Budějovice.

Cílem výstavy bylo poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě. Představit to nejkvalitnější z oboru v naší republice a připomenout celospolečenský význam inženýrů a architektů nejen z pohledu funkčnosti jejich díla, ale rovněž v utváření estetiky staveb a veřejného prostoru. Proto jsme vybrali i vhodná místa: Výstavní síň radnice České Budějovice, VOŠ Volyně, VŠTE České Budějovice.

Slavnostní zahájení za účasti odborné veřejnosti a primátora města České Budějovice proběhlo dne 2.3.2016 ve výstavní síni radnice. Děkujeme spolupracujícím firmám z Jihočeského kraje a poskytovatelům výstavních prostor.

Ing. František Hladík

24.3.2016 Návrhy kotvení ETICS a ETICS z hlediska požární bezpečnosti staveb

Seminář se uskutečnil dne 24. 3. 2016 v aule SPŠ stavební Č. Budějovice a tentokrát byl zaměřen na výpočet kotvení a požární ochranu staveb. Seminář se stával ze 2 částí:

V první části nás Ing. arch. Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI), seznámila s dopadem nově revidované ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení do projektování a realizace kontaktních zateplovacích systémů. Přehledně představila na bytových objektech různých výšek rozdíly mezi řešením dle stávajícího znění ČSN 73 0810 a s řešeními po její novelizaci. Novostavby i stávající budovy budou nově zateplovány z hlediska požární bezpečnosti stejně, princip rozdělení podle požární výšky bude zachován.

Druhá část byla zaměřena na výpočet kotvení a stanovení vhodného způsobu použití kotev jak z hlediska tepelné techniky tak mechanické pevnosti kotevních prvků. V praxi se setkáváme s tím, že není kvalitně zpracovávána projektová dokumentace zateplení. Mnohé projekty vykazují chyby v oblasti statického posouzení mechanického kotvení ETICS, příp. ho vůbec neobsahují. Pomůcku pro návrh kotvení dle ČSN 73 2902 nám představil Ing. Jan Dvořák z Cechu pro zateplování budov. Výpočtové programy pro Stanovení počtu hmoždinek pomocí zjednodušeného návrhu a pro stanovení okrajových oblastí podle zjednodušeného návrhu podle ČSN 73 2902, si je možno zdarma stáhnout na webových stránkách cechu.

Semináře se zúčastnilo 18 členů ČKAIT. Seminář byl přínosem pro všechny ty, kteří navrhují nebo realizují kontaktní zateplovací systémy.

O výstup z přednášky v elektronické formě si bude možno zažádat v OK ČKAIT České Budějovice.

Seminář byl zařazen do programu CŽV ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.

Pavel Otruba

 

logo_cssi

3.3. 2016 Výroční členská schůze ČSSI

konala se od 16 hod. v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích za účasti 18 členů pobočky. Uplynulý rok zhodnotil ve své zprávě předseda Ing. Jan Jelínek. Celé znění zprávy je zveřejněno na:

http://www.cssi-cr.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=652&Itemid=125

 

 

 

Výroční členská schůze ČSVH


Výroční členská schůze ČSVH se konala 16. února 2016 v zasedací síni ČEVAK. Přítomno bylo 22 členů ČSVH, 6 významných hostů (za primátora SM České Budějovice Ing. Jiří Svoboda a náměstek primátora Ing. František Konečný, Ph.D., dále Hana Tůmová, Ph.D., radní JČ kraje, Ing. Zahradníková Hana, Ing. František Hladík, předseda ČKAIT OK České Budějovice, doc. Ing. Martin Kocour, Ph.D., proděkan Fakulty rybářství a ochrany vod JČU), a 10 čestných hostů, celkem bylo přítomných 38 účastníků.

Podle pozvánky byli přijati 4 noví členové ČSVH, mimo jiné Ing. Miloslava Melounová, která dosud byla jako kooptovaný člen výboru ČSVH. Ing. Bohumil Kujal přednesl výroční zprávu za kde byly konstatovány tyto nejdůležitější informace o činnosti za rok 2015. Celkově lze konstatovat, že stanovené úkoly byly splněny:

Ing. Bohumil Kujal oznámil odstoupení předsedy ČSVH. Na místo předsedkyně byla zvolena Ing. Miloslava Melounová, která celoživotně pracuje ve vodohospodářské problematice a 15 let působila jako ředitelka firmy SOVAK ČR s.r.o. Ing. Bohumil Kujal byl zvolen čestným předsedou ČSVH. Mezi nejvýznamnější odborné akce proběhla 7. 5. 2015 s názvem „Základy provozu vodovodů a kanalizací" s garantem Ing. Jiřím Kubešem. Další významná akce byla spoluúčast při organizování mezinárodní konference při 150. výročí založení spolku stavebních inženýrů, konané 15. a 16. října 2015 v Plasích. Předseda ČSVH nebo jmenovaný zástupce se zúčastnil jednání Prezidia ČSSI v Praze. Byl vydán Vodohospodářský bulletin ČSVH 2015 a průběžně jsme přispívali do Zpravodaje vydávaného ČKAIT OK Č. Budějovice, ČSSI OP Č. Budějovice a ČSVH a SPS OP Č. Budějovice. Proběhla exkurze posluchačů Střední rybářské školy Jakuba Krčína ve Vodňanech na revitalizované Nové řece, garantem této akce byl Ing. Miloslav Šír. Dále bylo pokračováno na záměru vybudovat edukativně muzeální objekt AVI (AQUA VIVA – ŽIVÉ MUZEUM VODY). V roce 2015 se nám však nepodařil splnit termín vydání aktualizované publikace: „Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce". Je předpokládáno, že tato publikace vyjde do konce března 2016.

Návštěvy u zastupitelů - v roce 2015 byly uskutečněny významná jednání s politickým představiteli – 5. 3. 2015 – s primátorem SM České Budějovice Ing. Jiřím Svobodou, jednání na Prezidiu ČSSI v Brně s prof. Ing. Janem Šálkem, CSc. , 12. 5. 2015, 1. 9. 2015 a 1. 12. 2015 jednání s JUDr. Kučerou, ředitelem KÚ JČ kraje.


PŘIPRAVUJEME

Připravujeme již 2. konferenci: „Povodně a hospodaření s vodou" 14. - 15. 9. 2016 v Českých Budějovicích. 15. 9. 2016 je v rámci konference připravená exkurze na jadernou elektrárnu Temelín a nově vybudované objekty chovu ryb na recirkulovaných vodách ve Vodňanech (FROV – JČU, VÚRH Vodňany). Garanti: Ing. Miloslava Melounová a Ing. Bohumil Kujal.

5. 5. 2016 se bude konat: „Školení povodňových orgánů obcí". Garantem této akce je Ing. Jiří Baloun.

Jsou přijímány příspěvky pro Vodohospodářský bulletin ČSVH 2016. Termín pro odevzdání rukopisů je nepozději do 30. 9. 2016.

Publikace: „Vodní hospodářství obcí – příručka pro obce" (aktualizováno k 2015) bude vydaná v prvním čtvrtletí 2016.

Budou uskutečněny odborné akce pro vzdělávání starostů a zastupitelů obecních úřadů o legislativě provozování a údržbě vodovodů a kanalizací. Termíny jednotlivých akcí budou zveřejňovány ve Zpravodaji a budou také vydávány samostatné pozvánky.

 

Výsledky fotosoutěže na téma: „Voda a život"

(akce byla zajišťována garantem Ing. Janem Jindrou, CSc.)

 

Vítězný snímek Miroslava Miloty


Na druhém místě se umístil snímek Erika Teplého

 

Třetí snímek byl Tomáše Loeweho


V této soutěži budeme pokračovat i v dalším ročníku.

Copyright © 2010 Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky